Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.1.2023 - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 10, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 201, 202/1, 208

2023-03-14

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 10, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 201, 202/1, 208 zgodnie z Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6724.9.2023 z dnia 03.03.2023r. opiniującym wstępny projekt podziału ww. działek (załącznik nr 5). Przedmiotowe działki stanowią własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. M. Kopernika w Busku- Zdroju. Projekt podziału opracowuje się w celu wydzielenia terenu zajętego przez Gminę Busko-Zdrój pod chodniki a następnie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Powiatem Buskim, zgodnie z porozumieniem GKN.684.184.2022 z dnia20.12.2022r. Dla działek nr 201, 202/1, 208 Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00018913/9.

Przedmiotem podziału jest m.in. nieruchomość zabudowana, lecz proponowany podział nie powoduje podziału budynków. Projektowane do wydzielenia działki będą posiadały dostęp do drogi publicznej w dotychczasowy sposób. Należy wykonać pomiar ogrodzenia trwałego znajdującego się na działce nr 208 w celu zaprojektowania podziału działki (w uzgodnieniu z Zamawiającym).

Z dokonanych czynności należy sporządzić odpowiednią dokumentację geodezyjną i w formie operatu technicznego przekazać do PODGiK Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.1.2023 - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 10, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 201, 202/1, 208

Postępowanie przetargowe: ZP.272.1.2023 - „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU BUSKIEGO”

2023-02-16

Powiat Buski w dniu 16.02.2023 r. zamieścił na platformie e-Zamówienia postępowanie przetargowe: ZP.272.1.2023 - „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU BUSKIEGO”

Postępowanie dostępne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea8d7693-adf7-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Zapytanie ofertowe OR.042.1.2023 - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

2023-02-16

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat (obowiązującym na dzień wykonywania audytu).
 2. Po przeprowadzeniu diagnozy, Wykonawca zobligowany jest do przekazania wypełnionego i podpisanego elektronicznie formularza diagnozy (przeprowadzonej przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu) Zamawiającemu.
 3. Poza formularzem diagnozy o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wymaga by Wykonawca sporządził dla Zamawiającego raport z przeprowadzonych testów penetracyjnych oraz z audytu zgodności z KRI.
 4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w sposób zdalny. Badanie zabezpieczeń, w tym przeprowadzenie wszelakich testów penetracyjnych sieci LAN, diagnozy cyberbezpieczeństwa, podatności systemów, wykonawca musi wykonać na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 5 do zapytania Ofertowego.
 6. Podstawowe informacje o posiadanej infrastrukturze i zasobach, przydatne przy dokonywaniu kalkulacji cenowej oferty  zawarte zostały w załączniku nr 6.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe OR.042.1.2023 - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Informacja o wyborze dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

2023-02-02

 Busko - Zdrój, 1 lutego 2023 r.

Znak: EK.4350.2.1.2023

INFORMACJA

o wyborze dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Powiat Buski informuje, że - po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego w celu wyłonienia dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2023/2024 - wybrano dostawcę, który zaproponował najniższą cenę, tj.:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe,

ul. Jana Pawła II 10, 61 – 139 Poznań.

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Zapytanie cenowe: GKN.6641.3.15.2022 - Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 100 sztuk kalendarzy zeszytowych A-5

2022-12-02

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 100 sztuk kalendarzy zeszytowych A-5

Dane techniczne: układ kalendarzy dzienny, okładka w kolorze czarnym (możliwa zmiana koloru), znakowanie logo na okładce, wewnątrz wklejka jedna kartka, zawierająca na 1 stronie pełnokolorowy nadruk z danymi teleadresowymi, herbem Powiatu Buskiego oraz z logotypami i tytułem projektu oraz na 2 stronie  pełnokolorowy nadruk z grafikami projektu.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe: GKN.6641.3.15.2022 - Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 100 sztuk kalendarzy zeszytowych A-5

Przetarg: ZP.272.8.2022 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

2022-11-24

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju”.

1)   Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu, a w szczególności za następujące usługi:

 1. nadane przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe – krajowe,
 2. nadane przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - krajowe;
 3. nadane paczki pocztowe - priorytetowe i ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - krajowe;
 4. nadane przesyłki pobraniowe z usługą pobranie - priorytetowe i ekonomiczne (wszystkie dostępne przesyłki pocztowe z usługą pobrania zarówno paczki jak i przesyłki kurierskie);
 5. przesyłki zwrócone po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia;
 6. usługę polegającą na odbiorze przesyłek objętych niniejszą umową z miejsca i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca utworzy w miejscowości Baćkowice placówkę, wówczas Zamawiający dostarczy we własnym zakresie korespondencję do tej placówki. W takim wypadku nie będzie wnosił o odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego.
Czytaj więcej o: Przetarg: ZP.272.8.2022 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Zapytanie ofertowe: FN.033.4.9.2022 - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania

2022-11-23

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, tel/fax 41 378 27 68.

biegły rewident będzie zobowiązany (o ile to będzie konieczne) do obecności na sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Biegły rewident zostanie powiadomiony o terminie przedmiotowej sesji z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszt uczestnictwa w sesji Rady Powiatu wliczony w cenę oferty;

biegły rewident będzie zobowiązany (o ile to będzie konieczne) do obecności co najmniej na jednym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Biegły rewident zostanie powiadomiony o terminie przedmiotowego posiedzenia Zarządu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszt uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu wliczony w cenę oferty.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: FN.033.4.9.2022 - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:170418