Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2020 - Dostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski

2020-05-18

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,  Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2020 - Dostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski

Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2020 - Dostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski (...)

2020-04-15

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,  Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i uruchomieniem:

1. Komputery przenośne  (Laptopy)  – 32 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. RPSW.08.03.03 odniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2020 - Dostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski (...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.4.2020 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

2020-04-07

Opis przedmiotu zamówienia.

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.4.2020 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Przetarg nieograniczony: ZP.272.3.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB.

2020-04-03

2.  Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.3.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB.

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

2020-02-26

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działeknr 524/1, 525 i 526/1 położonych w Zbludowicach, Gm. Busko – Zdrój.

Stan ujawniony w aktualnej ewidencji gruntów zarówno w części kartograficznej jak i opisowej jest niezgodny ze stanem prawnym uwidocznionym w księgach wieczystych.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2020-02-06

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

2020-02-03

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Część I Zamówienia:

 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenia autocasco,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenia Assistance.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:115070