Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.3.2024 - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1006T

2024-03-06

Przedmiot zamówienia:

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1006T pn. „Gnojno-Gorzakiew-Skadla” dla działek ewidencyjnych położonych w obrębie Skadla, gm. Gnojno.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.3.2024 - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1006T

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.4.2024 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

2024-04-16

1. Zamawiający:Powiat Buski, al. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój

2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków odnośnie działek nr 1199, 1200 położonych w obrębie ewid. (0001) Nowy Korczyn gminy Nowy Korczyn, poprzez doprowadzenie do zgodności stanu w ewidencji gruntów i budynków odnośnie w/w działek zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z dokumentów własności.

3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.4.2024 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Zapytanie ofertowe znak: RLO.6233.31.2018 - Wykonanie usługi polegającej na przeładunku, transporcie do miejsca przetwarzania oraz unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.

2024-02-12

Przedmiot zamówienia obejmuje przeładunek, transport i unieszkodliwienie różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych pochodzących z nielegalnego transportu. Beczki z odpadami są umieszczone w miejscu strzeżonym, wyznaczonym do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, należącym do firmy prywatnej, na działce o nr. ewiden. 149/15 w miejscowości Rzędów, w gminie Tuczępy.

Na przedmiot zamówienia składają się ofoliowane beczki (po 4 sztuce na palecie) łącznie 52 sztuki, każda po 200 l, umieszczone na naczepie ciężarowej. Szacowana ilość odpadów do unieszkodliwienia w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi ok 11 ton. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje wskazanych ilości odpadów do odbioru. Zaleca się żeby Wykonawca, przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej przedmiotu zapytania ofertowego. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadzi wizji lokalnej nie zostanie odrzucona.

Zamówienie realizowane jest w ramach postanowienia z dnia 14.12.2023 r. znak: RLO.6233.31.2018 o zastosowaniu wykonania zastępczego – usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. 2022 r. poz. 479).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: RLO.6233.31.2018 - Wykonanie usługi polegającej na przeładunku, transporcie do miejsca przetwarzania oraz unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.1.2024: Opracowanie projektu podziału nieruchomości - działek położonych w obrębie Piestrzec, gm. Solec-Zdrój, przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej nr 0100T pn. „Magierów-Piestrzec-Zołcza Ugory”

2024-01-10

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu podziału nieruchomości - działek położonych w obrębie Piestrzec, gm. Solec-Zdrój, przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej nr 0100T pn. „Magierów-Piestrzec-Zołcza Ugory”. Przedmiotowe działki stanowią własność osób fizycznych.

Projekt podziału należy opracować zgodnie z Postanowieniem Wójta Gminy Solec-Zdrój znak: RIG-III.6724.12.2023 z dnia 18.12.2023r. (Załącznik nr 5).

Z dokonanych czynności należy sporządzić odpowiednią dokumentację i w formie operatu technicznego przekazać do PODGiK Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.  

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

-      osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 określone art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 3).

Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub  wydruk ze strony internetowej  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.1.2024: Opracowanie projektu podziału nieruchomości - działek położonych w obrębie Piestrzec, gm. Solec-Zdrój, przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej nr 0100T pn. „Magierów-Piestrzec-Zołcza Ugory”

Zapytanie ofertowe IP.055.1.7.2023: Materiały promocyjne - kalendarze na 2024 rok

2023-10-16

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

  • Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 sztuk kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2024 rok
  • Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa 500 sztuk podkładek pod myszkę
    z kalendarzem na 2024 rok
  • Oznakowanie i dostawa 400 sztuk kalendarzy książkowych tygodniowych A-4 na 2024 rok
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe IP.055.1.7.2023: Materiały promocyjne - kalendarze na 2024 rok

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.18.2023 - Wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej na terenie obrębu Sroczków

2023-10-10

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej na terenie obrębu Sroczków gm. Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 981 wraz z ich stabilizacją zgodnie z załącznikiem graficznym (załącznik nr 1).

Z dokonanych czynności należy sporządzić odpowiednią dokumentację geodezyjną i w formie operatu technicznego przekazać do PODGiK Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

- osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 określone art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 3).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.18.2023 - Wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej na terenie obrębu Sroczków

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.16.2023 (II) - Wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej na terenie obrębu Sroczków

2023-10-10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej na terenie obrębu Sroczków gm. Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 941 wraz z ich stabilizacją zgodnie z załącznikiem graficznym (załącznik nr 1).

Z dokonanych czynności należy sporządzić odpowiednią dokumentację geodezyjną i w formie operatu technicznego przekazać do PODGiK Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

- osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 określone art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 3).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.16.2023 (II) - Wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej na terenie obrębu Sroczków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
Data utworzenia:2024-01-15
Data publikacji:2024-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1281