Jesteś tutaj: Start / Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

2009-11-22
Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej ?

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - Informacja taka Jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie Informacji publicznej na wniosek następuje bez zbęnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, powiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na załączonym do pobrania formularzu.

Załączniki:
• treść ustawy [ DOC ]
  Treść ustawy o dostępie do informacji publicznej
• Wniosek udostępnienie informacji [ DOC ]
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

2015-02-27
W dniu 29 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 17 listopada 2003 roku, w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.
 
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
 • udostępniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem www.bip.powiat.busko.pl
 • udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  "wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa  w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji publicznej (...)".
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju jest zobowiązany do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.
 
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadku, gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla niej określone.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania  składa się na formularzu w formie dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 ze zm.):
 • wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 23g ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 23g ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: liczby pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych, czasu pracy poświęconego na przygotowanie danych, kosztów materiału (np. papier, nośniki informatyczne), kosztów przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę
 
Starosta Buski może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej w przypadku, gdy:
 • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub wynikających z innych ustaw,
 • ponowne wykorzystanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 • wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 
Odmowa, o której wyżej mowa następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki, a także wysokość opłat ponownego wykorzystania informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu tutejszy organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-06-11
Data publikacji:2015-06-11
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:6631