Rejestracja stowarzyszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna : ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku  Prawo  o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 210 z późn. zm.).
Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Spraw Obywatelskich , Zdrowia i Obrony Cywilnej  Starostwa Powiatowego
w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15,  pok. 31.  Tel. 41 370 50 03. 
 
Stowarzyszenia to dobrowolne, samorządowe zrzeszenia o celach niezarobkowych.
W stowarzyszeniach mogą zrzeszać się obywatele pełnoletni, nie pozbawieni praw publicznych.

Stowarzyszenia zwykłe

  Nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą przystępować do związków stowarzyszeń, powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prywatnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków zapisów, otrzymywać dotacji,
a także korzystać z ofiarności publicznej utrzymują się jedynie ze składek członkowskich. Założyć je mogą co najmniej 3 osoby fizyczne, które na swoim pierwszym posiedzeniu uchwalają regulamin działalności, adres siedziby stowarzyszenia, dokonują wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie na zewnątrz. Regulamin stowarzyszenia zwykłego winien być krótki, zwięzły, powinien zawierać jedynie: nazwę stowarzyszenia, podstawy działania, cel sposoby realizacji, siedzibę oraz teren działania.
O założeniu stowarzyszenia jego założyciele informują na piśmie organ nadzoru, właściwy ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia.
Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność i zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego  przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia  i Obrony Cywilnej.
 

Stowarzyszenia zarejestrowane w sądzie.

Osoby  w liczbie co najmniej 7, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut winien zawierać w szczególności nazwę stowarzyszenia, cele, sposoby realizacji, sposób nabycia członkostwa, przyczyny utraty członkostwa , prawa i obowiązki członków, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych oraz  ustanawiania składek członkowskich, zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zobowiązane jest określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.
Komitet założycielski składa do Sądu Rejonowego ( X Wydział Cywilny Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Warszawska 44, 25 - 372  Kielce)  wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą członków założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy.
Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia rozpoznaje sąd po przedstawieniu uprzedniej opinii organu nadzorującego, rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Stowarzyszenia uzyskuje osobowość prawną po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu.
 W załączeniu:
Zał. nr 1 - wykaz wymaganych dokumentów do rejestracji stowarzyszenia zwykłego
Zał. nr 2 - wzór wniosku o rejestracje stowarzyszenia w sądzie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2417