Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

K L A U Z U L A      I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku –Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój.

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, tel. 41 370 50 27, adres email: iod@powiat.busko.pl .

3) Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

- ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

- ustawie  z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze

- ustawie z dnia  10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska

- ustawie z dnia z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

- ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach.

- w ustawie 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach

- ustawie z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

 

4) Pozyskiwane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie ww. przepisów prawa.

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6) Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Renata Galus
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3943