Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.115.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.115.2024

W dniu 19.06.2024 roku Pani Jadwiga Wach i Pani Kamila Korbaś dokonały zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach Nr 8/4, 8/5 przy ulicy Mikułowickiej w Busku-Zdroju.

21 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.115.2024

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2024 r.

2024

Imię i nazwisko Radnego Dotyczy Interpelacja / Zapytanie Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Teresa Krupska Dot. zmiany usytuowania znaku drogowego "teren zabudowany" bliżej drogi krajowej Nr 73.
Dot. naruszenia pasa drogowego w miejscowości Rzegocin.
Nr 1/2024 Odpowiedź
Maciej Gawin Dotyczy remontu odcinka pobocza drogi powiatowej w miejscowości Kołaczkowice Nr 2/2024  
7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2024 r.

Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.71.2024.AM z dnia 18 czerwca 2024 r.

Kielce, 18 czerwca 2024 r.

KI.ZUZ.4210.71.2024.AM

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Zapióra, złożony w dniu 28.03.2024r. przy piśmie z dnia 27.03.2024r., uzupełniony w dniu 07.05.2024r. przy piśmie znak: PP/24/P-BUZ/MZ/720 z dnia 07.05.2024r. i w dniu 12.06.2024r. przy piśmie znak: PP/24/P-BUZ/MZ/942 z dnia 11.06.2024r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie wylotów z sieci kanalizacji deszczowych, ozn. Wyl2 i Wyl3 na dz. ewid. 208/1, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój; likwidację urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej, ozn. WL1, WL2, WL3; likwidację przepustów, ozn. jako P1, (dwa przepusty okrągłe i jeden przepust prostokątny), P2, P3, P4; likwidację rowu przydrożnego na odcinku L1-L2;

II.      Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki pod nazwą Rów od Buska:

    1. obiektu mostowego na dz. ewid. nr 188/5, 190/2, 208/1, 196, obręb 0013 w m. Busko- Zdrój;
    2. kładki dla pieszych na dz. ewid. nr 190/5, 208/1, 196, 123/7, 208/4, 118/8, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój;
    3. przepustu wraz z umocnieniem na dz. ewid. nr 118/2, 118/8, 118/6, 118/10, 118/11, 118/4, 209, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój i dz. ewid. nr 21/4, obręb 0043 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój

III. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód Rowu od Buska;

21 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.71.2024.AM z dnia 18 czerwca 2024 r.

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z art. 25c ust.5 ustawy o samorządzie powiatowym

  • Pacholec Robert [ PDF ]
  • Służalski Jerzy [ PDF ]
  • Welenc Krzysztof [ PDF ]
20 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe złożone w związku z art. 25c ust.5 ustawy o samorządzie powiatowym

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2024 r.

O WYGAŚNIĘCIU DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394)

zawiadamiam

            o wygaśnięciu z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394).

20 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.111.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.111.2024

W dniu 14.06.2024 roku Pan Marcin Mierzwa dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 132 w miejscowości Wójcza gmina Pacanów.

 


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 20.06.2024 roku.

18 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.111.2024

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.99.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.99.2024

W dniu 31.05.2024 roku Państwo Edyta i Robert Buczak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 395 w miejscowości Chotelek, gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 19.06.2024 roku.

5 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.99.2024