Ogłoszenia innych jednostek i podmiotów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.25.2024.AM z dnia 4 lipca 2024r.

2024-07-08

Kielce, 4 lipca 2024r.

KI.ZUZ.4210.25.2024.AM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia o wydaniu decyzji znak: KI.ZUZ.4210.25.2024.AM z dnia 04.07.2024r., którą udzielono na rzecz NEXERA Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy nowego obiektu budowlanego, w przedmiocie wykonania mikrokanalizacji 7x14/10 wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi na dz. ewid. nr: 717, 715, 714, 651, 712, 340, 738, 370/1, 370/2, 369, obręb 0019 Sępichów, jednostka ewidencyjna: 260103_5 Nowy Korczyn – obszar wiejski, gm. Nowy Korczyn, powiat buski oraz na dz. ewid. nr 820/2, obręb 0018 Szczytniki, jednostka ewidencyjna: 260108_5 Wiślica – obszar wiejski, gm. Wiślica, powiat buski, woj. świętokrzyskie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1:  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.25.2024.AM z dnia 4 lipca 2024r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: KS.ZUZ.4210.123.2024.AK z dnia 26.06.2024 r.

2024-07-02

Sandomierz, dnia 26.06.2024 r.

KS.ZUZ.4210.123.2024.AK

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie  

          Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia 

strony postępowania, że dnia 26.06.2024 r. została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KS.ZUZ.4210.123.2024.AK udzielająca Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa działającej poprzez pełnomocnika P. Jacka Kamińskiego, pozwolenia wodnoprawnego na:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: KS.ZUZ.4210.123.2024.AK z dnia 26.06.2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24-05-2024 r.

2024-06-28

Kielce, dnia 24-06-2024

Znak:SPN.III.7821.1.5.2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – zwanej dalej Kpa oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311) – zwanej dalej specustawą,

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w dniu 24.06.2024 r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 2/2023 Starosty Buskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: AB.670.4.2.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zachodniej w Busku-Zdroju – Odcinek I.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24-05-2024 r.

Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.71.2024.AM z dnia 18 czerwca 2024 r.

2024-06-21

Kielce, 18 czerwca 2024 r.

KI.ZUZ.4210.71.2024.AM

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Zapióra, złożony w dniu 28.03.2024r. przy piśmie z dnia 27.03.2024r., uzupełniony w dniu 07.05.2024r. przy piśmie znak: PP/24/P-BUZ/MZ/720 z dnia 07.05.2024r. i w dniu 12.06.2024r. przy piśmie znak: PP/24/P-BUZ/MZ/942 z dnia 11.06.2024r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie wylotów z sieci kanalizacji deszczowych, ozn. Wyl2 i Wyl3 na dz. ewid. 208/1, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój; likwidację urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej, ozn. WL1, WL2, WL3; likwidację przepustów, ozn. jako P1, (dwa przepusty okrągłe i jeden przepust prostokątny), P2, P3, P4; likwidację rowu przydrożnego na odcinku L1-L2;

II.      Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki pod nazwą Rów od Buska:

  1. obiektu mostowego na dz. ewid. nr 188/5, 190/2, 208/1, 196, obręb 0013 w m. Busko- Zdrój;
  2. kładki dla pieszych na dz. ewid. nr 190/5, 208/1, 196, 123/7, 208/4, 118/8, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój;
  3. przepustu wraz z umocnieniem na dz. ewid. nr 118/2, 118/8, 118/6, 118/10, 118/11, 118/4, 209, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój i dz. ewid. nr 21/4, obręb 0043 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój

III. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód Rowu od Buska;

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.71.2024.AM z dnia 18 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

2024-06-13

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 i art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr LVI/685/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-04-14

KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-23

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2023-08-23
Data publikacji:2023-08-23
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2083