Ogłoszenia innych jednostek i podmiotów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie KR.ZUZ.1.4210.83.2023.MG z dnia 10 kwietnia 2024 r.

2024-04-15

Kielce, 10 kwietnia 2024 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.ZUZ.1.4210.83.2023.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.04.2023 r. Pana Leszka Nowaka, złożonego 03.04.2023 r., skorygowanego i uzupełnionego w dniu 15.09.2023 r., została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 10.04.2024 r. znak: KR.ZUZ.1.4210.83.2023.MG, którą udzielono pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejącego stawu rybnego Nrl, zlokalizowanego na terenie działek nr: 102 i 103, obręb 0003 Gluzy Szlacheckie, jedn. ewid. 260108_5 Wiślica - obszar wiejski, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KR.ZUZ.1.4210.83.2023.MG z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie KS.ZUZ.4210.86.2024.AK z dnia 04.04.2024 r.

2024-04-09

Sandomierz, dnia 04.04.2024 r.

KS.ZUZ.4210.86.2024.AK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49, art. 61 §1, §3, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),

- art. 389 pkt 1, pkt 2, pkt 6 i art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 16 pkt 65 lit. d i f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.),

- art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa działającej poprzez pełnomocnika P. Jacka Kamińskiego, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KS.ZUZ.4210.86.2024.AK z dnia 04.04.2024 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KS.ZUZ.4210.86.2024.AK z dnia 04.04.2024 r.

2024-04-09

Sandomierz, dnia 04.04.2024 r.

KS.ZUZ.4210.86.2024.AK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa działającej poprzez pełnomocnika P. Jacka Kamińskiego, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KS.ZUZ.4210.86.2024.AK z dnia 04.04.2024 r.

Obwieszczenie KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM z dnia 18 marca 2024 r.

2024-03-26

Kielce, 18 marca 2024r.

KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia o wydaniu decyzji znak: KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM z dnia 18.03.2024r., którą stwierdzono wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/15a/04 z dnia 03.06.2004r., z powodu zrzeczenia się ww. pozwolenia wodnoprawnego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM z dnia 18 marca 2024 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-04-14

KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-23

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2023-08-23
Data publikacji:2023-08-23
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1270