Informacja o sposobie zgłaszania petycji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Petycje

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195) .

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.

Powyższa informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Załatwianie petycji:

Starosta Buski załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli Starosta Buski nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Starosta Buski może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Starosta Buski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Starosta Buski ogłasza sposób jej załatwienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-12-02
Data publikacji:2015-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Sekretarz Powiatu
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:6808