Zakres działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Wydziału należy:

 1. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych, na ich wniosek, stosownie do sprawności fizycznej i kwalifikacji zawodowych,
 2. wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym i wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę,
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 4. udzielanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
 5. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,
 6. wykonywanie innych zadań w ramach działań Powiatu w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy należących do zadań starosty, a nie przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy,
 7. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zgubionych, przechowywanie przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 8. wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie dwóch lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę o którym mowa w art.11 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 9. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego ,
 10. świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytury i renty,
 11. prowadzenie spraw związanych z określeniem szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 12. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i bezpieczeństwem ruch drogowego przy organizacji procesji, pielgrzymek oraz innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych,
 13. prowadzenie ewidencji spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii tajnej,
 14. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 15. analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
 16. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 17. wydawanie w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 18. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 19. podejmowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym dla celów naukowych w przypadku ich nie pochowania przez osoby, organy i instytucje wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zwłok, organizowanie przewozu osób zmarłych lub zabitych do Zakładu Medycyny Sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium w celu ustalenia przyczyn zgonu,
 20. współpraca z instytucją wojewódzką finansującą usługi w zakresie służby zdrowia,
 21. współpraca, z Radą Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej,
 22. organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej,
 23. nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielaniem świadczeń przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w szczególności poprzez kontrolę zgodności zakresu i rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie , z uwzględnieniem:
  1. liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia i usługi,
  2. liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz kwalifikacji,
  3. zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,
 24. nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, w szczególności poprzez kontrolę:
  1. wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego,
  2. wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
  3. wniosku dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji,
 25. opracowanie powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
 26. przygotowywanie decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
 27. wykonywanie innych zadań w ramach działań powiatu z zakresu ochrony zdrowia, należących do zadań starosty,
 28. przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia poboru oraz organizacja i przeprowadzenie poboru,
 29. prowadzenie spraw związanych z doręczeniem kart powołania, rozplakatowaniem obwieszczeń lub powołaniem w inny sposób do czynnej służby wojskowej ( akcja kurierska ),
 30. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, a w szczególności:
  1. realizacja na terenie powiatu zadań wynikających z polityki rządu w województwie w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obronności kraju,
  2. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,
  3. monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  4. obsługa kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 31. opracowanie i utrzymanie w aktualności:
  1. powiatowego planu reagowania kryzysowego,
  2. powiatowego planu obrony cywilnej,
  3. dokumentacji stałego dyżuru,
  4. dokumentacji akcji kurierskiej.
 32. koordynacja przedsięwzięć związanych z prowadzeniem wszelkich akcji ratowniczych w czasie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska,
 33. współdziałanie z urzędami gmin oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach dotyczących zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych, rozwinięcia Sił Zbrojnych oraz pozamilitarnych ogniw systemu obronnego,
 34. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach na obszarze powiatu,
 35. nadzór i koordynacja w gminach, zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
 36. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 37. organizacja i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie:
  1. akcji kurierskiej i stałego dyżuru,
  2. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 38. występowanie do organów gmin o nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji starosty do zwalczania klęsk żywiołowych oraz jej skutków,
 39. realizacja zadań z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz zapewnienia pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych ze strefy niebezpieczeństwa oraz organizowanie ich przeniesienia do tych pomieszczeń.
 40. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej podwyższenia gotowości obronnej,
 41. planowanie działalności obronnej i składanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych
 42. organizacja, planowanie, prowadzenie szkolenia obronnego i dokumentacji z tym związanej,
 43. organizacja stałego dyżuru starosty i utrzymanie w aktualności dokumentacji z tym związanej,
 44. prowadzenie spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych ( akcji kurierskiej ).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8250