Klauzule informacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Badanie (test) na wykrycie SARS-CoV-2

2021-03-11

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Buski mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Kontakt z administratorem możliwy jest pod:
  1. adresem korespondencyjnym: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko–Zdrój;
  2. numerem telefonu 41 370 50 00;
  3. adresem elektronicznym e-mail: starostwo@powiat.busko.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z których można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane dla celów komunikacji z Panem/Panią w związku z zamiarem poddania się bezpłatnemu badaniu (testowi) na wykrycie SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz), w związku z Projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi! ”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, a w szczególności podmioty zapewniające zdalną obsługę IT dla systemów, w których dane osobowe mogą być przetwarzane. Odbiorcą danych będzie również SYNEVO Sp. z o.o., który zajmuje się wykonywaniem testów na obecność SARS-CoV-2. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo do ich sprostowania;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach kiedy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości poddania się badaniu (testowi) na wykrycie SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do komunikacji z Panem/Panią w związku z zamiarem poddania się bezpłatnemu badaniu (testowi) w związku z realizacją Projektu, o którym mowa w pkt. 3, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Monitoring wizyjny

2019-11-04

Dostęp do informacji publicznej

2019-11-04

Sesja Rady Powiatu

2019-03-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Inspektor Ochrony Danych
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Świetnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3583