Dostęp do informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju jest Starosta Buski, z administratorem można się skontaktować:

- korespondencyjnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

                                                       ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

- pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl

- pod numerem telefonu: 41 370 50 00.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu udostępnienia informacji publicznej w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429). W sytuacji, w której konieczne będzie wydanie decyzji administracyjnej, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczcie Polskiej.

Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Brak podania danych osobowych nie wpływa na realizację wniosku, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Retencja danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach przez okres 5 lat zgodnie z określoną kategorią archiwalną.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych, profilowanie

Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Inspektor Ochrony Danych
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Świetnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1267