Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

2020-03-13

Do odwołania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

(telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)


 Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest

wcześniejsze przesłanie mailem na adres starostwo@powiat.busko.pl

skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

 

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.


Do pobrania:

 • Zgłoszenie porady na odległość [ DOCX ]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2019-01-04

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

           Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

           Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny        
dyżurów

Telefon kontaktowy

Radcy prawni
i adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15,

28-100 Busko-Zdrój

 

pon. –  godz.   1200  - 1600

wt. –    godz.     900 - 1300

śr. –     godz.     800 - 1200

czw. – godz.      900 - 1300

pt. –    godz.      900 - 1300

 

41 370 50 29

Stowarzyszenie Sursum Cordaz siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5,
28-136 Nowy Korczyn                                     

 

pon. – godz.    1200  - 1600     

 

41 234 54 27

Stowarzyszenie Sursum Cordaz siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15,
28-130 Stopnica                                     


wt. –    godz.     900  - 1300
śr. –     godz.     900 -  1300
czw. – godz.      900  - 1300
pt. –    godz.      900  - 1300

 

41 377 98 57

          Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

          Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy.
Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Telefoniczne umawianie wizyt – poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 730-1530 pod numerem telefonu 41 370 50 11

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2019-01-04

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny        
dyżurów

Telefon kontaktowy

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15,
28-130 Stopnica                                     

 

pon. –  godz.     900 -  1315

 

 

 

41 377 98 57

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Gminne Centrum  
Kultury w Solcu – Zdroju

ul. Partyzantów 8A,

28-131 Solec-Zdrój

 

wt. –   godz.     900  -  1315

czw. – godz.     800 -  1215

 

 

 

41 306 71 30

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5,
28-136 Nowy Korczyn                                     

 

śr. –   godz.     1115 -  1530

pt. –   godz.       700  - 1115

 

 

41 234 54 27

        Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy. Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne
i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Telefoniczne umawianie wizyt – poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 730-1530 pod numerem telefonu 41 370 50 11

NIEODPŁATNA MEDIACJA

2020-01-03

NIEODPŁATNA MEDIACJA

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej   przed mediatorem.

 

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja świadczona jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Buskiego zgodnie z zamieszczonym wykazem punktów.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

2020-03-23

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Buskiemu, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny i Kadr”, lub elektronicznej na adres starostwo@powiat.busko.pl , oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Buskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2019-08-20

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.


Do pobrania:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4902

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-04 11:13:10Mateusz OlszewskiPrzeniesiono treść do artykułówInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego
2017-02-09 13:42:48Mateusz OlszewskiZaaktualizowano infoprmację w związku ze zmianami w przpeisachInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego