Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2019-01-04

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem: 41 370 50 98 czynny od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:30 - 15:30 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub drogą elektroniczną: npp@powiat.busko.pl

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy. Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

 

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny        
dyżurów

Telefon kontaktowy

Radcy prawni
i adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15,

28-100 Busko-Zdrój

 

pon. –  godz.   1200  - 1600

wt. –    godz.     900 - 1300

śr. –     godz.     800 - 1200

czw. – godz.      900 - 1300

pt. –    godz.      900 - 1300

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15,
28-130 Stopnica


pon. – godz.    800  - 1215     
wt. –    godz.     800  - 1215     
śr. –     godz.     800  - 1215     
czw. – godz.      800  - 1215     
pt. –    godz.      800  - 1215     

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2019-01-04

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem: 41 370 50 98 czynny odponiedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w godz. 730 - 1530 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub drogą elektroniczną: npp@powiat.busko.pl

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy. Do tego celu służy część karty pomocy
(część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

 

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny
dyżurów

Telefon kontaktowy

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Biblioteka Centrum Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5,
28-136 Nowy Korczyn

pon.  godz.     800   -  1215

śr. –   godz.    1345 -  1800

pt. –   godz.     700  - 1115

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Gminne Centrum  
Kultury w Solcu – Zdroju
ul. Partyzantów 8A,
28-131 Solec-Zdrój

wt. – godz. 1100 - 1515

czw. – godz. 1230 - 1645

 

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

NIEODPŁATNA MEDIACJA

2020-01-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:
•    rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
•    przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
•    przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
•    zawarcie ugody;
•    udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać                          

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem: 41 370 50 98 czynny od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz. 7:30 - 15:30 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy lub drogą elektroniczną: npp@powiat.busko.pl

Inne informacje              

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z usług nieodpłatnej mediacji oraz punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

 

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny        
dyżurów

Telefon kontaktowy

Radcy prawni
i adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15,

28-100 Busko-Zdrój

 

pon. –  godz.   1200  - 1600

wt. –    godz.     900 - 1300

śr. –     godz.     800 - 1200

czw. – godz.      900 - 1300

pt. –    godz.      900 - 1300

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

Stowarzyszenie Sursum Cordaz siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15,
28-130 Stopnica


pon. –  godz.     800 -  1215
wt. –    godz.     800 -  1215
śr. –     godz.     800 -  1215
czw. – godz.     800 -  1215
pt. –    godz.      800 -  1215

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

Stowarzyszenie Sursum Cordaz siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Biblioteka Centrum Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5,
28-136 Nowy Korczyn


pon. –  godz.    800  - 1215

śr. –   godz.     1345 -  1800

pt. –   godz.       700  - 1115

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

Stowarzyszenie Sursum Cordaz siedzibą
w Nowym Sączu
ul. Lwowska 11,
33-300 Nowy Sącz

Gminne Centrum  
Kultury w Solcu – Zdroju
ul. Partyzantów 8A,
28-131 Solec-Zdrój

 

wt. –   godz.    1100  - 1515

czw. – godz.    1230 - 1645

 

Informacje i zapisy

poniedziałek – piątek
w godz. 730 - 1530

pod nr:

41 370 50 98
oraz przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub drogą elektroniczną:
npp@powiat.busko.pl

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

2020-03-23

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Buskiemu, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny i Kadr”, lub elektronicznej na adres starostwo@powiat.busko.pl , oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Buskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2019-08-20

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.


Do pobrania:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:9931

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-04 11:13:10Mateusz OlszewskiPrzeniesiono treść do artykułówInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego
2017-02-09 13:42:48Mateusz OlszewskiZaaktualizowano infoprmację w związku ze zmianami w przpeisachInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego