Klauzula informacyjna o ogólnym charakterze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, że:

 

1. Administrator

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju jest Starosta Buski, kontakt z administratorem możliwy jest pod:

- adresem korespondencyjnym:

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój

- adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl

- numerem telefonu: 41 370 50 00.

 

 2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod:

- adresem korespondencyjnym:

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój

- adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.

- numerem telefonu: 41 370 50 27.

 

 3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym:

3.1. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań własnych bądź zadań zleconych, w szczególności na podstawie art. 4, art. 4a i art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na administratora na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

3.2. do realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

3.3. do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

3.4. do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań jakie ciążą na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wszczętych:

a) z urzędu - wówczas przysługuje Pani/Panu status strony postępowania lub dane osobowe są niezbędne dla ustalenia obowiązków czy uprawnień innych podmiotów;

b) na Pani/ Pana wniosek;

c) na wniosek innych podmiotów - wówczas przysługuje Pani/Panu status strony postępowania lub dane osobowe są niezbędne dla ustalenia uprawnień podmiotu występującego z wnioskiem zobowiązującym administratora do wszczęcia określonego postępowania.

W przypadku zawierania umowy, dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej sporządzenia, co wymaga jednoznacznej identyfikacji stron umowy, a także dla realizacji wynikających z tej umowy obowiązków i uprawnień oraz realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na administratorze.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanką legalizującą przetwarzania danych przez administratora w przypadkach wyjątkowych, w ściśle określonych okolicznościach. Zgoda  może być w każdym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie pomiędzy wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych, a cofnięciem tej zgody.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

4.1. podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych ze Starostą Buskim przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Starosta Buski;

4.2. podmioty wspomagające administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających wsparcie oraz pomoc techniczną dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe.

 

5. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest:

5.1. wymogiem ustawowym, w przypadkach, o których mowa w pkt. 3.1. ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - w takim przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;

5.2. dobrowolne, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.2. kiedy świadomie i dobrowolnie wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym taką zgodą – w takim przypadku brak zgody uniemożliwi przetwarzanie danych w zakresie określonym zgodą;

5.3. wymogiem umownym, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.3. - w takim przypadku  zobowiązanie do podania danych ma na celu zawarcie i prawidłową realizację umowy, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy lub nieprawidłowym wykonaniem zawartej umowy lub jej nie wykonaniem;

5.4. wymogiem niezbędnym w sytuacji występowania żywotnego interesu podmiotu danych lub innej osoby, której dane dotyczą dla ochrony tych interesów.

 

6. Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

6.1. wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych;

6.2. trwania i wykonywania zawartej umowy;

6.3. niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

6.4. niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, na podstawie zgody.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:

7.1.  prawo dostępu do swoich danych;

7.2.  prawo do sprostowaniapoprawienia swoich danych;

7.3. prawo do przenoszenia danych, gdy legalizują się przesłanki z art. 20 ogólnego rozporządzenia danych

7.4. prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

7.5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

9. Przekazywanie danych i ich profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Inspektor Ochrony Danych
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Świetnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2865