Rejestracja Klubu Sportowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej:

 1. Uczniowski Klub Sportowy
 2. Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.


Miejsce załatwienia sprawy:
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
 pokój nr 30, telefon: 41 370 50 45, 41 370 50 50

Miejsce składania dokumentów:
 Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych*/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia* podpisany przez komitet założycielski (wzór do pobrania).
 2. Protokół z zebrania założycielskiego (w zebraniu winno uczestniczyć co najmniej 15 osób).
 3. Listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 4. Statut uczniowskiego klubu sportowego*/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia* – dwa egzemplarze.
 5. Uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego*/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia* określającą jego nazwę i siedzibę.
 6. Uchwałę o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego*/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia* do ewidencji.
 7. Uchwałę przyjmującą statut uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia*, który winien zawierać w szczególności:
  1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
  2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
  3. cele i sposoby realizacji;
  4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz praw i obowiązków;
  5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje;
  6. sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
  7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich;
  8. zasady dokonywania zmian statutu;
  9. sposób rozwiązania stowarzyszenia.


Termin składania dokumentów:
Komitet Założycielski jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów organowi ewidencyjnemu (Starosta Buski) w ciągu 14 dni od podjęcia przez założycieli stosownych uchwał o powstaniu Klubu.

Sposób realizacji:
     Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych*/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia* kończy się wydaniem przez Organ decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji klubów sportowych.
    Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty skarbowe:
- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
- za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1827).


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:
Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych*/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia*. Klub sportowy wpisany do ww. ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu sportowego; imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej; zmiana statutu; dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; cel, teren działania Klubu), złożyć wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

PLIKI DO POBRANIA:

 • Wniosek o wpis do ewidencji [ DOC ]
 • Lista założycieli [ DOC ]
 • Uchwała Nr 1 ws. założenia Stowarzyszenia [ DOC ]
 • Uchwała Nr 2 ws. uchwalenia Statutu Stowarzyszenia [ DOC ]
 • Uchwała Nr 3 ws. powołania Komitetu Założycielskiego [ DOC ]
 • Wzorcowy Statut Klubu Sportowego [ DOC ]
 • Wniosek o wpis składu zarzadu klubu [ ODT ]
 • Wniosek o wpis zmiany składu zarządu [ DOC ]
 • Klauzula informacyjna [ ODT ]


* Są dwa rodzaje klubów sportowych:
1. Uczniowskie Kluby Sportowe.
2. Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
    prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2523