Zakres działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakres działania

2006-05-23

Do kompetencji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy zajmowanie się realizacją zadań wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o rybactwie śródlądowym, o lasach, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, o ochronie przyrody, prawo łowieckie, prawo geologiczne i górnicze, o odpadach, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

W zakresie prawa ochrony środowiska /Dz. U. z 27 kwietnia 2001r. tekst jednolity z 2006r. Nr 129 poz. 209 z późn. zm./:

 • opiniowanie programu ochrony powietrza dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,
 • opiniowanie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
 • przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,
 • wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych (wykraczających poza określone w art. 147 ust. 1, 2 i 4 lub określone w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 1) pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych z tej instalacji lub urządzenia,
 • nakładanie w drodze decyzji, o której mowa w art. 150 ust. 1 obowiązku przedkładania przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia zobowiązanego do prowadzenia pomiarów, wyników tych pomiarów, określając zakres, terminy ich przedkładania oraz wymagania w zakresie formy, układu oraz wymaganych technik przedkładania,
 • nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania dodatkowych (wykraczających poza określone w art. 149 ust. 1) wyników pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych z tej instalacji lub urządzenia, określając zakres, terminy ich przedkładania oraz wymagania w zakresie formy, układu oraz wymaganych technik przedkładania,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • wydawanie decyzji zgłaszających sprzeciw wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 • wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydawanie w wyniku postępowania kompensacyjnego decyzji w sprawie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz cofanie lub ograniczanie bez odszkodowania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym w zakresie, w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę,
 • wzywanie prowadzącego zakład do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu, w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu poza zakładem,
 • wydawanie decyzji ustalających poziom dopuszczalnego hałasu emitowanego do środowiska,
 • wydawanie decyzji w sprawie odmowy wydania pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ustalających poziom dopuszczalnego hałasu emitowanego do środowiska, na warunkach określonych w art. 186,
 • wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń, o których mowa w pkt. 14, na warunkach określonych w art. 193,
 • wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń, o których mowa w pkt. 14, na warunkach określonych w art. 194, 195, 196,
 • wydawanie decyzji ustanawiających w pozwoleniu emisyjnym obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
 • wydawanie decyzji o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem całej instalacji, jeżeli daje on rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych, o których mowa w pkt. 14,
 • wydawanie decyzji określających zakres i termin wykonania obowiązku usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń, o których mowa w pkt. 14,
 • wydawanie decyzji orzekających o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia, jeżeli po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, prowadzący instalacje usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub gdy skutki takie nie wystąpiły,
 • wydawanie decyzji orzekających o przeznaczeniu ustanowionego zabezpieczenia, na usunięcie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, jeżeli nie zostały one usunięte przez prowadzącego instalację,
 • wydawanie decyzji zezwalającej na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością,
 • uzgadnianie projektu decyzji wymienionych w art.46 ust.4 pkt 1,2 i 4-7 wydawanych z uwzględnieniem procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
 • opiniowanie projektu postanowienia stwierdzającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określającego zakres raportu,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
 • udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone na zasadach określonych w art. 19-24 /art. 19 ust. 1/,
 • prowadzenie dotychczasowego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępnianie go społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet w Biuletynie Informacji Publicznej /art. 19 ust. 7a/,
 • pobieranie opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty / art. 24 ust. 2/.

W zakresie ustawy prawo wodne /Dz. U. z dnia 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ :

 • ustalanie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych i morskich wód wewnętrznych;
 • ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z tego ujęcia;
 • ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 • nakazanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż od stopy wału;
 • nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte decyzją, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 lub w art. 85 ust. 3;
 • wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla wojewody;
 • wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych, orzekanie przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 • wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku, gdy jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 • unieruchamianie zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań, jeżeli nie zostały one usunięte w wyznaczonym terminie;
 • w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności, po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania;
 • zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, odmawianie zatwierdzenia statutu, gdy jest on niezgodny z prawem;
 • dokonywanie zmian statutu spółki wodnej;
 • włączanie zakładu do spółki wodnej;
 • zwracanie uwagi na konieczność podwyższania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki;
 • ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej, dla osób nie będących członkami spółki a odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została ustanowiona;
 • nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych;
 • orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej, gdy są one niezgodne z prawem;
 • wstrzymywanie wykonania uchwał, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności;
 • rozwiązywanie zarządu spółki i wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki, w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu spółki;
 • ustanowienie zarządu komisarycznego spółki wodnej, jeśli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu;
 • rozwiązywanie spółki wodnej;
 • wyznaczanie likwidatora spółki, w przypadku likwidacji spółki, stosownie do przepisu art. 181 ust. 2;
 • ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej;
 • występowanie o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego;
 • ustalanie wysokości odszkodowania jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia, gdy jest organem właściwym do jego wydania.

W zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. poz. 909 z późn. zm./ ;

 • wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
 • wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
 • wydawanie decyzji na wydobycie torfów;
 • nakazywanie właścicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
 • prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych;
 • wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji;
 • kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych;
 • prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów.

W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym /Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1985r. tekst jednolity z 1999r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm./:

 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych;
 • prowadzenie rejestracji sprzętu służącego do połowu ryb;
 • wydanie zezwoleń, w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej, na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

W zakresie ustawy o lasach /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm./:

 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • określanie zadań w przypadku nie wykonania obowiązku dotyczącego kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • przyznawanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w lasach w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażających trwałości lasów,
 • określenie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 9 ust.1,
 • wydawanie na wniosek właściciela decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny - dotyczy lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • przyznawanie na wniosek właściciela środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych założonych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, w uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez radę gminy,
 • określanie w drodze decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 • zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach,
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zatwierdzanie w drodze decyzji uproszczonego planu urządzenia lasu, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego,
 • wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach,
 • nakazywanie wykonania obowiązków i zadań w drodze decyzji, jeżeli właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art.13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach,
 • wydawanie decyzji w sprawie przekazania w zarząd lasów państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie opinii dla nadleśnictw w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • ustanowienie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad nieruchomościami przeznaczonymi na drogi krajowe, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zarządzanymi przez Lasy Państwowe.

W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz. U. Nr 73, poz. 764 z 2001r z póżn. zm./:

 • prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem upraw leśnych,
 • przygotowywanie comiesięcznego wykazu osób, którym należy wypłacić ekwiwalent za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
 • przygotowywanie kwartalnych wniosków na środki finansowe przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 • wydawanie decyzji dotyczących wstrzymania wypłaty ekwiwalentu i określenia warunków jego przywrócenia,
 • w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazaniu zwrotu kosztów sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia i pobranego ekwiwalentu – wraz z odsetkami ustawowymi,
 • wydawanie decyzji przekazujących obowiązki związane z prowadzeniem uprawy leśnej i praw do ekwiwalentu w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna,
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
 • rozstrzyganie o wypłacie 50% podwyżki ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, corocznie jednorazowo,

Z zakresu ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm./:

 • prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków
 • lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę;
 • wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpisanie do rejestru;
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, ustalanie opłaty oraz kary
 • administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy;

Z zakresu ustawy prawo łowieckie /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z póżn. zm./:

 • wyrażanie zgody na odstąpienie od zakazu określonego w art.9 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo łowieckie (poza polowaniami i odłowami) płoszenia, chwytania, ranienia i zabijania oraz przetrzymywania zwierzyny,
 • wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu,
 • naliczanie Kołom Łowieckim należności z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 • rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami,
 • wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej ze strony zwierzyny,

Z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm./:

 • udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3
 • wzywanie posiadającego koncesje do niezwłocznego zaniechania naruszeń w razie gdy przedsiębiorca narusza przepisy ustawy, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska ,racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin lub nie wypełnia warunków koncesji;
 • cofanie koncesji albo ograniczanie jej zakresu bez odszkodowania , jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, nie wypełnia warunków koncesji;
 • stwierdzenie w drodze decyzji wygaśnięcia koncesji;
 • ustalenie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska przy cofnięciu koncesji albo jej wygaśnięciu;
 • zatwierdzenie w drodze decyzji dokumentacji geologicznych , hydrogeologicznych, geologiczno- inżynierskich
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń na wydobywanie piasków i żwirów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej nieprzekraczających 10 m3 w roku kalendarzowym

Z zakresu ustawy o odpadach /Dz. U. z dnia 14 grudnia 2012r. poz. 21

 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie dla wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów
 • wydawanie decyzji wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów w przypadku naruszenia ustawy przez wytwórcę;

Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2015r. , poz. 199 z póżn. zm./:

 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegających na zalesieniu gruntów,
 • uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegających na zmianie przeznaczenia gruntów rolnych,

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8593