Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla organizacji pozarządowych, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

2022-05-12

Uchwała Nr 762/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja dla organizacji pozarządowych, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Buskiego

2022-01-20

Zarządzenie Nr 2/2022
Starosty Buskiego

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2022.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Buskiego

Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Buskiego

2022-01-20

Zarządzenie Nr 1/2022
Starosty Buskiego

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego
w roku 2022.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Buskiego

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

2021-11-24

Uchwała Nr 659/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2021-10-15

ZARZĄD POWIATU W BUSKU–ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgonie z załączonym drukiem w terminie do dnia 22 października 2021 roku.

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 601/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2021-10-15

Uchwała Nr 601/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust.1b i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2022 roku z zakresu:

1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

§ 3. 

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 601/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2021-05-21

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:84471