Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku

2024-01-26

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku

Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2024

2024-01-26

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2024

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2024

UCHWAŁA NR 1166/2023 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym

2023-12-20

UCHWAŁA NR 1166/2023 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej o: UCHWAŁA NR 1166/2023 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym

UCHWAŁA NR 1140/2023 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

2023-11-24

UCHWAŁA NR 1140/2023
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU


z dnia 23 listopada 2023 r.


w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej o: UCHWAŁA NR 1140/2023 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2023-11-16

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania swoich przedstawicieli  do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

UCHWAŁA NR 1138/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (...)

2023-11-15

Uchwała Nr 1138/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej o: UCHWAŁA NR 1138/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (...)

Uchwała Nr 1107/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

2023-10-18

Uchwała Nr 1107/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 11 ust. 1b i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu:

1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 2. 

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

§ 3. 

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 1107/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:93403