Ogłoszenia dot. nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2024-07-04

Załącznik do zarządzenia Nr 49/2024
Starosty Buskiego
z dnia 24 czerwca 2024 r.

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 122/2 o powierzchni 0,3887 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0012 Rzędów, gm. Tuczępy, uregulowana w księdze wieczystej Nr KI1B/00053587/1.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

2024-02-02

Zarządzenie Nr 8/2024
Starosty Buskiego

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę
na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się przeznaczyć do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Gadawa, gm. Busko-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125 o powierzchni 10,8121 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00086867/8.

§ 2. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. 

  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

2024-01-30

Zarządzenie Nr 5/2024
Starosty Buskiego

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetagowym na rzecz użytkowników wieczystych, na podstawie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – art. 198g-198l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Starosta Buski
mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

2024-01-15

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze. zm.) Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość z zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie zamiany.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

oraz

katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Działki nr 201/2, 202/3, 208/2 położone w obrębie 10

miasta Busko-Zdrój

0.0315 ha

Nieruchomość gruntowa składająca się z 3 działek które stanowią ciągi komunikacyjne, tj. chodniki znajdujące się przy ulicy Bocznej w Busku-Zdroju.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

i gminy Busko-Zdrój działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

127 137,00 zł

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisów art. 34 ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

2023-10-06


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Czytaj więcej o: Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2023-09-19

Zarządzenie Nr 71/2023
Starosty Buskiego

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozdziału 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Zarządzenia Nr 69/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Busku-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 02 jako działka nr 135/5 o powierzchni 0,0108 ha,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 02 miasta Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 135/5 o powierzchni 0,0108 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00070983/2.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 97/2020 Starosty Buskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2021-09-02

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 10 Kółko Żabieckie, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 168/2 o powierzchni 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00041095/8.

Czytaj więcej o: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:66399