Ogłoszenia dot. nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2024-03-20

Zarządzenie Nr 30/2024
Starosty Buskiego

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozdziału 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gadawa, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125 o pow. 10,8121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00086867/8.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in. złożenie oświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 78/2023 Starosty Buskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2024-03-08

Zarządzenie Nr 25/2024
Starosty Buskiego

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozdziału 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 02 miasta Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 258/4 o pow. 0,2845 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00073049/4.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 78/2023 Starosty Buskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Buski

mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2024-03-07

Zarządzenie Nr 26/2024
Starosty Buskiego

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozdziału 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 07 Jurków, gm. Wiślica, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

a) działka nr 1.596 o pow. 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00060575/6,

b) działki nr 2.711, 2.712 o łącznej pow. 1,0600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00007621/5.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 78/2023 Starosty Buskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2024 Starosty Buskiego z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Buski

mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

2024-02-02

Zarządzenie Nr 8/2024
Starosty Buskiego

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę
na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się przeznaczyć do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Gadawa, gm. Busko-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125 o powierzchni 10,8121 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00086867/8.

§ 2. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. 

  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

2024-01-30

Zarządzenie Nr 5/2024
Starosty Buskiego

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetagowym na rzecz użytkowników wieczystych, na podstawie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – art. 198g-198l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Starosta Buski
mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

2024-01-15

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze. zm.) Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość z zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie zamiany.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

oraz

katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Działki nr 201/2, 202/3, 208/2 położone w obrębie 10

miasta Busko-Zdrój

0.0315 ha

Nieruchomość gruntowa składająca się z 3 działek które stanowią ciągi komunikacyjne, tj. chodniki znajdujące się przy ulicy Bocznej w Busku-Zdroju.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

i gminy Busko-Zdrój działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

127 137,00 zł

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisów art. 34 ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

2023-10-06


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Czytaj więcej o: Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:64867