Ogłoszenia dot. nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

2022-09-19

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego

przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.) Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość z zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie zamiany.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

KI1B/00068624/1

Działka nr 231/3 położona w obrębie

Skotniki Dolne gmina Wiślica

0.0679 ha

Nieruchomość gruntowa na której znajduje się jezdnia asfaltowa (część drogi wewnętrznej) oraz parking.

Pozostały teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.

469,66 zł

(kwota ustalona na podstawie wartości księgowej).

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisów art. 34 ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

2020-03-02

UCHWAŁA NR 278/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1, art. 25b oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie

2019-11-29

UCHWAŁA NR 231/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego

2019-05-10

Do pobrania

  • Informacja o wyniku [ PDF ]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 214/8

2019-02-15

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/8, o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11), uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1B/00065192/2, zabudowanej budynkiem parterowym (po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju).

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 214/8

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

2019-01-24

S T A R O S T A      B U S K I

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018, poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz

nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POWIATU BUSKIEGO

2018-12-13

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11), stanowiącej własność Powiatu Buskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW Nr KI1B/00065192/2.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POWIATU BUSKIEGO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:55071