Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2015

Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.30.2015

Protokół Nr 30/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Joanna Kowalska – Inspektor w Wydziale OR

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 5. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 6. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosków Komisji.

Po Sesji:

 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (Skarbnik Powiatu).
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu marki Fiat Palio nr rej. TBU 81TN (Nacz. Wydz. OR).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 30 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 6, pkt 6a w brzmieniu:

6a „Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030.”

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod głosowanie w/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza, porządek obrad wraz z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 6a

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 7

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskami ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 7 i nr 8 do niniejszego protokołu.

 1. „Przewodniczący Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Jerzy Kordos zwrócił się z wnioskiem o wykonanie chodnika na odcinku ok. 350 m od drogi krajowej Kielce – Tarnów w kierunku Pacanowa. Przy obecnym dużym natężeniu ruchu na tym odcinku drogi budowa chodnika jest niezbędna w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pieszym. Brak takiego chodnika stanowi duże utrudnienie dla w/w osób.”
  Ze względu na niewielki ruch pieszy na w/w odcinku drogi, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili uwagę na odpowiednie utrzymanie pasa drogowego na wskazanym we wniosku odcinku.
 2. „Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie odnieśli się do kwestii kontynuowania wydawania kwartalnika Wieści z Powiatu Buskiego.”

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie przychylił się do przedmiotowego wniosku.

O godz. 835 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

O godz. 1330 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 132/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Inspektor w Wydziale OR Joanna Kowalska przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu marki Fiat Palio nr rej. TBU 81TN przekazanego z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Protokół zdawczo – odbiorczy w/w samochodu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w powyższym zakresie podejmie na następnym posiedzeniu, po przedłożeniu przez Wydział OR opinii rzeczoznawcy określającej stan techniczny w/w samochodu.

 

Ad. 11

W sprawach różnych:

Członek Zarządu Robert Gwóźdź nawiązał do kwestii przeznaczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Analizując wypowiedzi Kierowników Oddziałów oraz sytuację Szpitala, Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdził, iż Zakładowi nie zależy, nie broni się. Część osób ma dodatkową pracę, są zabezpieczeni. Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdził, że jeżeli załodze nie zależy to Zarząd nie jest w stanie nic zrobić.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił, iż podczas Rady Społecznej starał się sugerować załodze, iż wszystkim musi zależeć na tym, aby uratować Szpital.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdził, że problemem jest brak odpowiedzialności za zakład pracy. Działania muszą podjąć wszyscy – rozpoczynając od Dyrekcji ZOZ a kończąc na pracownikach obsługi.

Następnie Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę na niską operatywę na Oddziale Chirurgicznym tj. ok. 15%. Nadmienił, że na Oddziale Chirurgicznym leczeni są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi. Reagowanie na takie przypadki jest zdaniem Członka Zarządu Roberta Gwoździa, rolą Z-cy Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robert Gwóźdź nawiązując do sugestii Dyrektora ZOZ dotyczącej promowania Szpitala przez Radnych, przypomniał o zorganizowanej w Gminie Pacanów Białej Niedzieli. Członek Zarządu Robert Gwóźdź nadmienił, że zwracał się do Dyrektora ZOZ, aby Białe Niedziele odbywały się raz w miesiącu. Poinformował, iż w każdej z Gmin jest skłonny zorganizować Białą Niedzielę podobną do tej jaka odbyła się w Gminie Pacanów.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że na wniosek Członka Zarządu Roberta Gwoździa Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do rozeznania kwestii możliwości sfinansowania akcji Biała Niedziela ze środków zabezpieczonych na ochronę zdrowia w budżecie Powiatu.

 

Ad. 12

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1340 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:797