Protokół Nr 140/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

Protokół Nr 140/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.140.2017

 

Protokół Nr 140/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 12 września 2017 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

 

oraz

 • Aneta Chwalik – Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Janusz Malara – Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Monika Nawrot – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Wiesław Waga – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR
 • Marian Szymański – Kierownik Referatu Katastru
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wydania opinii o zasadność ponoszenia dodatkowych kosztów w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty (Dyr. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

6.     Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza (Kier. WTZ w Piasku Wielkim, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

7.     Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c lipiec 2017 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

8.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie rozbudowy Ośrodka (Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. EK).

9.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 8 stołów (Nacz. Wydz. EK).

10.  Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).

11.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia liczby wychowanków/uczniów w oddziale (Nacz. Wydz. EK).

12.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Przedszkola (Nacz. Wydz. EK).

13.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

14.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

15.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

16.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju na rok szkolny 2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

17.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (ZST-I) (Nacz. Wydz. GKN).

18.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

19.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (ZSTiO) (Nacz. Wydz. GKN).

20.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

21.  Podjęcie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

22.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej (Nacz. Wydz. OR).

23.  Petycja mieszkańców miejscowości Wełnin w sprawie podjęcia działań zmierzających do wybudowania chodnika przy drodze powiatowej Nr 0098T (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. OR).

24.  Rozpatrzenie wniosku Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w sprawie uzgodnienia propozycji przebudowy oraz przekazania przebudowywanego odcinka drogi powiatowej Nr 0120T w m. Pacanów na odcinku od ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. Karskiej (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

25.  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Nowy Korczyn w sprawie zawarcia partnerstwa na zadanie inwestycyjne w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020 (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

26.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

27.  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Solec – Zdrój w sprawie zawarcia partnerstwa na zadanie inwestycyjne w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020 (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

28.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

29.  Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Pacanów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji drogowych w 2018 roku (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

30.  Zapoznanie się z kosztorysem inwestorskim na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 dł. 2850 m” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

31.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów –  Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 dł. 2850 m”, Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

32.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

33.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

34.  Sprawy różne.

35.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1230 otworzył 140 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 139/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Janusz Malara zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wydania opinii o zasadność ponoszenia dodatkowych kosztów komorniczych w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ze względu na wcześniej podjęte działania wniosek w powyższym zakresie stał się bezprzedmiotowy.

 

Ad. 6

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej Monika Nawrot zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c lipiec 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zasugerował zmniejszenie w roku kolejnym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podczas analizy rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak zapewnił, że będzie realizował zadania w taki sposób, aby Powiat nie musiał pokrywać straty Szpitala na koniec roku.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Nawiązując do sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok, gdzie Powiat nie pokrywał straty, Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha do przygotowania, na podstawie obowiązujących przepisów, wniosku w sprawie przyznania Dyrektorowi ZOZ nagrody za rok ubiegły.

 

Ad. 8

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie rozbudowy Ośrodka – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o braku możliwości sfinansowania powyższej inwestycji w ramach budżetu Powiatu, ale jeżeli pojawi się możliwość finansowania ze środków zewnętrznych wniosek będzie procedowany.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału EK oraz Kierownika Referatu IP do pozyskania informacji na temat możliwości sfinansowania ze środków zewnętrznych rozbudowy Ośrodka.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę na brak jasności, co do dalszego funkcjonowania struktur szkół specjalnych w związku z prowadzoną reformą szkolnictwa.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił przełożyć powyższy wniosek do realizacji w terminie późniejszym.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem  Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 8 stołów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wełczu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I Szkoły Policealnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III Technikum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia liczby wychowanków/uczniów w oddziale, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11do niniejszego protokołu.

Przychylając się do propozycji Dyrektora ZSS w Busku – Zdroju, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, ustalając liczbę wychowanków/uczniów w oddziale do 16 osób.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Przedszkola Specjalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13, Ad. 14, Ad. 15, Ad. 16

W związku ze zmianą przepisów odnośnie terminu zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień powołując się na stosowne podstawy prawne, wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie upoważnienia Starosty Buskiego do podejmowania czynności w powyższym zakresie.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przekazywania raz na kwartał, Członkom Zarządu informacji o dokonanych zmianach w arkuszach organizacyjnych.

 

Ad. 17

Kierownik Referatu Katastru Marian Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 793/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektorów jednostek oświatowych, aby wnioski dotyczące najmu powierzchni użytkowej budynków szkolnych, których wynajem rozpoczyna się od dnia 1 września, składali najpóźniej w miesiącu sierpniu.

 

Ad. 18

Kierownik Referatu Katastru Marian Szymański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 19

Kierownik Referatu Katastru Marian Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 794/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Kierownik Referatu Katastru Marian Szymański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 21

Zgodnie z harmonogramem likwidacyjnym Kierownik Referatu Katastru Marian Szymański przedstawił projekt decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na nieruchomości położonej w Busku – Zdroju, w obrębie 09, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 315 i 316 o łącznej powierzchni 0,1597 ha, zabudowanej budynkiem internatu, stanowiącej własność Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu  przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się, podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na nieruchomości położonej w Busku – Zdroju, zabudowanej budynkiem internatu.

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował pozostałych Członków Zarządu, że na dzień dzisiejszy w internacie I Liceum Ogólnokształcącego i internacie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych, po przyjęciu wszystkich wniosków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, łącznie pozostaje ponad 60 wolnych miejsc.

 

Ad. 22

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju zmieniającym uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 795/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznali Członków Zarządu z petycją mieszkańców miejscowości Wełnin w sprawie podjęcia działań zmierzających do wybudowania chodnika przy drodze powiatowej Nr 0098T – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższą petycję w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się, uzasadniając, że infrastruktura, która została wykonana na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zapewnia bezpieczeństwo w ruchu.

 

Ad. 24

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w sprawie uzgodnienia kolejnej propozycji przebudowy oraz przekazania przebudowywanego odcinka drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie, w miejscowości Pacanów na odcinku od ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. Karskiej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu wspólnie z Dyrektorem PZD zgłosili dodatkowe uwagi do przebudowywanego odcinka drogi powiatowej:

‒          ruch na omawianym odcinku drogi pozostaje zachowany;

‒          od strony ulicy Szkolnej przedłużenie wygrodzenia celem skanalizowania ruchu i przekierowanie go bezpośrednio na przejście dla pieszych;

‒          ustawienie znaku drogowego zakazującego poruszania się na powyższym odcinku drogi ciągników rolniczych.

Zarząd Powiatu przyjął powyższe ustalenia w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Nowy Korczyn w sprawie zawarcia partnerstwa na zadanie inwestycyjne w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 27

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Solec – Zdrój w sprawie zawarcia partnerstwa na zadanie inwestycyjne w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wójta Gminy Pacanów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji drogowych w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował Członków Zarządu, że zgodnie z pismem Wójta, Gmina Pacanów nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2018 i prosi o przesunięcie realizacji zgłoszonych inwestycji na rok 2019.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu dwóch odcinków dróg z terenu Gminy Pacanów zgłoszonych do realizacji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z kosztorysem inwestorskim na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 dł. 2850 m” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się zaakceptował powyższy kosztorys inwestorski.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 dł. 2850 m”, Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

W sprawach różnych:

 1. Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie potwierdzenia prawa do dokonania czynności cywilnoprawnych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu buskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 796/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia prawa do dokonania czynności cywilnoprawnych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu buskiego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 35

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1430 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-09-22
Data publikacji:2017-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:445