Uchwała Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 maja 2020 roku Nr 317/2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2020

Uchwała Nr 317/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Uchwały nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 269, poz. 2728), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Postanawia się poddać konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie Powiatu Buskiego - który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacji są organizacje pozarządowe o których mowa  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedziny podlegające regulacji w konsultowanym projekcie uchwały.

4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 15 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

§ 2. 

1. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 ust. 1 - w okresie konsultacji zamieszczony zostanie na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju: www.powiat.busko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiat.busko.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej - Sławomir Dalach.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

  • Uchwała [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-05-14
Data publikacji:2020-05-14
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:436