Protokół Nr 94/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2020

Protokół Nr 94/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.94.2020

 

Protokół Nr 94/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 8 października 2020 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Jerzy Kordos
 3. Wiesław Marzec
 4. Tomasz Mierzwa

oraz

Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach

Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 91/2020 z dnia 24 września 2020 roku oraz Nr 93/2020 z dnia 30 września 2020 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie drzewa osobie deklarującej przyjęcie drzewa w zamian za jego usunięcie z terenu Placówki (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia konkursów na realizację zadań w 2021 roku : „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Nr 2/2020/DDR z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w okresie od 1 października 2020 roku do odwołania wznowić realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na Oddziale Chorób Zakaźnych z liczbą łóżek 19, w tym co najmniej 2 łóżka respiratorowe oraz w okresie od 19 października 2020 roku zwiększyć liczbę łóżek na Oddziale Chorób Zakaźnych o 25, w tym nie mniej niż 3 łóżka respiratorowe (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z odwołaniem od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2020 r. w przedmiocie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
  z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne” (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zaopiniowanie zmian w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
 14. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania planu pracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju za rok 2019/2020 (Nacz. Wydz. EK).
 15. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2019/2020 (Nacz. Wydz. EK).
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 94 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 91/2020 z dnia 24 września 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Protokół Nr 93/2020 z dnia 30 września 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

W związku z brakiem zainteresowania zakupem ściętego drzewa na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 28.09.2020 r. o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie drzewa osobie deklarującej przyjęcie drzewa w zamian za jego usunięcie z terenu Placówki – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia konkursów na realizację
w 2021 roku zadań pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 roku zadania
pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursów na prowadzenie: Domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, Domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Naczelnik Wydziału SOZ zostali zobowiązani do przygotowania stosownych projektów uchwał w powyższym zakresie.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem Nr 2/2020/DDR z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zapoznała Członków Zarządu z aktualną sytuacją w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców i personelu DPS.

 

Ad. 8

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w okresie
od 1 października 2020 roku do odwołania wznowić realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na Oddziale Chorób Zakaźnych z liczbą łóżek 19, w tym co najmniej 2 łóżka respiratorowe oraz w okresie od 19 października 2020 roku zwiększyć liczbę łóżek dla w/w pacjentów na Oddziale Chorób Zakaźnych o 25,
w tym nie mniej niż 3 łóżka respiratorowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał zgłoszone przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego uwagi odnośnie wstrzymywania przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przyjęć do poszczególnych Oddziałów Szpitala ze względu na prowadzone remonty.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że z uzyskanych informacji wynika, że ze względu na roboty remontowo – budowlane czasowo zaprzestano i wstrzymano przyjęcia do Oddziału Chirurgicznego Ogólnego (decyzja Wojewody od 01.04.2020 r., wydłużona do 15.07.2020 r.) oraz w związku z podjęciem pilnej modernizacji w celu dostosowania oddziałów dla pacjentów z COVID-19 ograniczono udzielanie świadczeń na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii (od 14.09.2020 r. do 31.10.2020 r.). Na czas realizacji inwestycji pacjenci hospitalizowani są na parterze budynku, w którym mieści się Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc. Pozostałe przypadki czasowego wstrzymywania przyjęć do Oddziałów Szpitala były spowodowane wykryciem koronawirusa u pacjentów lub pracowników Szpitala.

 

Ad. 9

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odwołaniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września
2020 r. w przedmiocie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

 

 

Ad. 10

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 29 września 2020 r. o dofinansowanie z budżetu Powiatu inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne” w kwocie 150 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że środki finansowe w kwocie
150 000 zł na realizację powyższej inwestycji zostały przyznane przez Zarząd i Radę Powiatu. Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu dokonano stosownych zmian w budżecie Powiatu w tym zakresie. Przewodniczący Zarządu przekazał, że przygotowana zostanie umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

 

Ad. 11

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze zmianami w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2020
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Powyższe zmiany w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2020 w ZOZ w Busku – Zdroju zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 406/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę stypendium Starosty Buskiego za wyniki
w nauce w formie pieniężnej dla trzech uczennic Ośrodka (uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego po szkole podstawowej, uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego po gimnazjum, uczennicy Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo), w kwocie równoważnej stypendium Starosty Buskiego
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Z uwagi na to, że powyższy wniosek nie został złożony w terminie oraz ze względu na to, że Dyrektor zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego może zgłosić jednego kandydata z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu lub ośrodka, w/w wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za,
0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z wykonania planu pracy za rok szkolny 2019/2020 przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe Sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2019/2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa Informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą Informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

 

W sprawach różnych:

 

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z decyzją Znak: RLO.6122.14.2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie użytkowania działki położonej w miejscowości Galów, w związku
z utworzeniem bazy transportowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 915 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-19
Data publikacji:2020-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:68