Protokół Nr 96/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2020

Protokół Nr 96/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.96.2020

Protokół Nr 96/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 22 października 2020 roku
które odbyło się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Krzysztof Zapiórkowski – Naczelnik Wydziału KT
 • Adrian Lasak – Inspektor w Wydziale SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z pismem Ministra Infrastruktury dotyczącym kryteriów oceny i weryfikacji zadań wnioskowanych o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021
  (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o przesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 11 230 zł z zadania pn.: „Koszenie traw, wycinka krzaków, oprysk” na zadania pn.: „Pionowe oznakowanie dróg” – 10 000 zł, „Poziome oznakowanie dróg” - 1 230 zł (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zwrot środków w wysokości 2 601,65 zł przekazanych w dniu 08.10.2020 r. oraz środków w wysokości 3 120,72 zł przekazanych w dniu 16.10.2020 r. (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 8. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o wydłużeniu terminu czasowego częściowego zaprzestania działalności w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z kwartalnym sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB-Z wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku oraz z kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych RB-N wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania procedury przetargowej (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zapoznanie się z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu ochrony
  i promocji zdrowia ogłoszonego Uchwałą Nr 395/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
  (Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie uwzględnienia w „Wieloletnim Planie Finansowym” zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym (Nacz. Wydz. KT, Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie zaopiniowania wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Dobry start 2.0” (Nacz. Wydz. EK).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju o przeniesienie niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na uzupełnienie limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe
  a także o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięcia wolnych środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju o zwiększenie planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju o zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 23. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 24. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 96 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 95/2020 z dnia 15 października 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2020 r. dotyczącym kryteriów oceny i weryfikacji zadań wnioskowanych o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
w roku 2021 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, że we wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. ujęte zostanie zadanie dotyczące modernizacji mostu w m. Skorocice w ciągu drogi Nr 0084T Siesławice – Skorocice.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 19.10.2020 r. Znak: PZD.S2.3110.61.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 11 230 zł
z zadania pn.: „Koszenie traw, wycinka krzaków, oprysk” na zadania pn.: „Pionowe oznakowanie dróg” w kwocie 10 000 zł oraz „Poziome oznakowanie dróg” w kwocie 1 230 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 19.10.2020 r. Znak: PZD.S2.3110.62.2020 o zwrot środków
w wysokości 2 601,65 zł przekazanych w dniu 08.10.2020 r. oraz środków w wysokości 3 120,72 zł przekazanych w dniu 16.10.2020 r. Środki te zostały zwrócone PZD w Busku – Zdroju z ubezpieczenia jako odszkodowanie za uszkodzenie barier.

Pismo Dyrektora PZD w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją z dnia 14 października 2020 r. o wydłużeniu do 31 października 2020 r. terminu czasowego częściowego zaprzestania działalności w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 9

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z RB-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu oraz RB-N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 10

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania procedury przetargowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/334/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zawarł umowę z firmą Innomed Sp. z o.o., której przedmiotem była dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 351 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej. Umowa ta została zawarta w dniu 8 listopada 2010 r. na okres 10 lat.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/216/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 września
2020 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania
w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju odstąpienie od formy przetargowej może nastąpić w następujących przypadkach:

 1. na rzecz dotychczasowych podmiotów, które przed zakończeniem trwania umowy zgłoszą chęć jej przedłużenia i prowadzenia tam działalności w niezmienionej formie, o ile nie będzie to kolidowało z realizacją zadań statutowych Zespołu lub Powiatu
  a dotychczasowa umowa realizowana jest prawidłowo;
 2. jeżeli w wyniku przetargu ogłoszonego w okresie ostatnich 6 miesięcy nie został wyłoniony żaden oferent;
 3. w przypadku umów użyczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, sportową, promującą zdrowy tryb życia – nie kolidującą w żaden sposób z działalnością Zespołu.

 

Przedmiotowa nieruchomość wydzierżawiona zostanie na rzecz dotychczasowego podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do uzupełnienia przedłożonego wniosku o informacje na temat wartości księgowej netto i wartości księgowej brutto powierzchni użytkowej 142,40 m2.

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania procedury przetargowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w okresie od dnia 19 października 2020 r.
do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek w sprawie zmiany w/w decyzji. Na mocy przedmiotowej decyzji eliminowani są z leczenia w ZOZ w Busku – Zdroju pacjenci oddziałów zabiegowych, tj. Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgicznego Ogólnego i Ginekologiczno – Położniczego. Ponadto konieczne będzie zaprzestanie działalności Poradni przy w/w Oddziałach. Izba Przyjęć również ograniczy zakres działania wyłącznie do pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem,
a świadczenia ambulatoryjne nie będą realizowane. Dyrektor ZOZ przekazał, że zaproponował rozwiązania w zakresie wyłączenia części Szpitala i pozostawienia jej dla pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-19. Wojewoda Świętokrzyski nie wyraził zgody na zaproponowane rozwiązania i polecił realizację decyzji z dnia 15.10.2020 r.

 

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju zwrócił uwagę, że w chwili obecnej do Szpitala w Busku – Zdroju kierowani są pacjenci z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Jedynym kryterium branym obecnie pod uwagę jest pozytywny wynik COVID-19. Dyrektor ZOZ poinformował o przypadkach kierowania do ZOZ w Busku – Zdroju pacjentów, którzy oprócz COVID-19, cierpią także na inne schorzenia m.in. choroby psychiczne, pacjentów po udarze mózgu.

 

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że podczas spotkania z Wojewodą Świętokrzyskim, w którym uczestniczył wraz ze Starostą deklarowano m. in. pomoc ze strony konsultantów wojewódzkich związaną z przeniesieniem przebywających obecnie w ZOZ w Busku – Zdroju pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-19 do innych Placówek, zaopatrzenie Szpitala w niezbędny sprzęt. Dyrektor ZOZ poinformował o problemach z przekazaniem pacjentów do innych Szpitali.

 

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, Szpital od dnia 19 października powinien zapewnić 44 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a na dzień dzisiejszy w Szpitalu przebywa już 47 pacjentów z pozytywnym wynikiem COVID-19. 

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że po otrzymaniu od Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju wykazu pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-19, zwróci się do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach o podjęcie działań mających na celu przeniesienie w/w pacjentów do innych Placówek.

 

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju nadmienił, że podczas spotkania z Wojewodą Świętokrzyskim, padła również deklaracja odnośnie zapewnienia Szpitalowi niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Dyrektor ZOZ poinformował, że w dniu wczorajszym dokonał zakupu m.in. masek i kombinezonów ochronnych za kwotę 300 000 zł. Dyrektor ZOZ wskazał na znaczny wzrost zużycia tego rodzaju asortymentu oraz tlenu medycznego.

 

W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z którą ZOZ w Busku – Zdroju stał się podmiotem leczniczym przeznaczonym do hospitalizacji pacjentów z COVID-19 oraz
w nawiązaniu do rozmowy i ustaleń odnośnie zabezpieczenia Szpitala w podstawowe środki ochrony osobistej oraz materiały i urządzenia do prawidłowego funkcjonowania Placówki, Przewodniczący Zarządu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do przygotowania wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o natychmiastowe zabezpieczenie w/w sprzętu.

 

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju nadmienił o pojawiających się informacjach prasowych odnośnie objęcia przez Niego nadzoru nad dwoma obiektami uzdrowiskowymi przeznaczonymi dla pacjentów z  COVID-19.

 

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy odnośnie przekazania pacjentów z ujemnym wynikiem COVID-19 do innych Placówek w związku z ustanowieniem Szpitala
w Busku – Zdroju z przeznaczeniem tylko do leczenia chorych na COVID-19, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował o problemach w tym zakresie, wskazując na pacjentki Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, którym inne Szpitale w regionie odmówiły przyjęcia w okresie gdy Oddział Ginekologiczno – Położniczy ZOZ w Busku – Zdroju pełnił rolę Ośrodka Opieki Położniczo – Ginekologicznej dla kobiet z podejrzeniem zakażenia wirusem
COVID-19.

 

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy odnośnie posiadania w chwili obecnej przez Szpital wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju wyjaśnił, że na chwilę obecną nie ma wolnych łóżek dla dorosłych pacjentów
z pozytywnym wynikiem COVID-19. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Szpital od dnia 19 października br. powinien zapewnić 44 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a na dzień dzisiejszy w Szpitalu przebywa już 47 pacjentów
z pozytywnym wynikiem COVID-19. Obecnie Szpital dysponuje 8 wolnymi łóżkami na Oddziale Pediatrycznym oraz 10 łóżkami na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.  
Od 26 października br. dostępna będzie pozostała ilość łóżek.

 

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz opiniami prawnymi w przedmiocie odkupienia majątku trwałego Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach, jakim jest winda zlokalizowana przy użyczonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju budynku przy ul. Bohaterów Warszawy z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności
w zakresie hospicjum stacjonarnego i domowego oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zarządu Powiatu
zProtokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Uchwałą Nr 395/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 września 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak poinformowali, że w dniu 19 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej – powołanej Uchwałą Nr 406/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Podczas przedmiotowego posiedzenia Komisja Konkursowa dokonała oceny oferty jaka zgłoszona została do konkursu, w ramach którego zabezpieczono środki finansowe w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) polegające na wsparciu działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego, w tym zakup niezbędnego wyposażenia. Po zapoznaniu się z ofertą, Komisja uznała,
iż spełnia ona wymagania formalne. Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak zapoznali Członków Zarządu z zawartymi
w Protokole uwagami, które sformułowała Komisja po przeanalizowaniu informacji i opisów zawartych w ofercie w trakcie oceny merytorycznej. Ponadto Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak zwrócili uwagę,
że postępowanie konkursowe zostało wszczęte na wniosek Fundacji z dnia 20 sierpnia 2020 r., w którym Wnioskodawca zwracał się o dofinansowanie zakupu łóżek niezbędnych
do prowadzenia działalności Fundacji w zakresie prowadzonego Hospicjum. Zarząd Powiatu w dniu 17 września 2020 r. pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek a następnie w dniu 24 września 2020 r. Uchwałą Nr 395/2020 Zarządu Powiatu – ogłosił otwarty konkurs ofert, którego celem było dofinansowanie zadań z zakresu: „ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) polegające na wsparciu działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego, w tym zakup niezbędnego wyposażenia”. W zestawieniu kosztów realizacji zadania nie przedstawiono żadnych informacji wskazujących, iż w ramach przedmiotowego zadania dokonany zostanie zakup łóżek, o których była mowa we wniosku.

 

Po przeanalizowaniu treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zapisów oferty jaka została zgłoszona do konkursu oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej zawartym w w/w Protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu postanowił przyznać dotację w wysokości 22 000 zł dla Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 414/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 października 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski poinformował Członków Zarządu Powiatu, że z dniem 31.12.2020 r. wygaśnie umowa na usługi usuwania i przechowywania pojazdów
na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału KT zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie w „Wieloletnim Planie Finansowym” zadania polegającego na usuwaniu
i przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym (planowane jest zawarcie umowy na dwa lata z datą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.). Jednocześnie Naczelnik Wydziału KT zawnioskował o zabezpieczenie na w/w zadanie środków finansowych
w wysokości:

-       na 2021 r. – 20 325,20 zł netto – 25 000,00 zł brutto,

-       na 2022 r. – 20 325,20 zł netto – 25 000,00 zł brutto.

Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 wypłacane
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju wynosi 150 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano 51 uczniów.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za okres III kwartału 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za okres lipiec – wrzesień 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu „Dobry start 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 r. Znak:
ZST-I 075.71.497.2020 o przeniesienie niewykorzystanych środków z dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdziały 80146 i 85446) zabezpieczonych
w budżecie Powiatu na 2020 rok w wysokości 25 471 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limituwydatków na wynagrodzenia osobowe a także o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć wolnych środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 16.10.2020 r. Znak: ILO.321.70.2020
o zwiększenie planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 16.10.2020 r. Znak: ILO.321.69.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 r. Znak: PF.0760.33.2020 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 r. Znak: ZSP.071.7.19.2020
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

W sprawach różnych:

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju przekazującym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wniosek Radnego Rady Powiatu Stanisława Lolo zgłoszony podczas XIX Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju w dniu 25.09.2020 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1000 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-30
Data publikacji:2020-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:60