Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 30 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny [ PDF ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

 

Zarząd Powiatu w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku odbył 5 posiedzeń:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

‒          udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju;

‒          zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

‒          absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

‒          zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2020 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres;

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku;

‒          przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku;

‒          zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030;

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu;

‒          udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach;

‒          przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021-2030;

‒          przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;

‒          przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2021-2025”;

‒          przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021-2023;

‒          zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego;

‒          podjęcia współpracy z Gminą Busko - Zdrój, Gminą Solec-Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów celem współdziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska;

‒          wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach;

‒          ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

‒          odwołania Radnego ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Busku – Zdroju;

‒          wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko - Zdrój oraz Gminą Solec – Zdrój.

 

 

Z zakresu gospodarki finansowej:

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021 (x3);

‒          przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (x5);

‒          zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku (x2);

‒          zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030;

‒          zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x2);

‒          zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

 

1.     Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego półrocza 2021 roku.

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2021 r.

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o zwiększenie planu wydatków w Dz. 851 Rozdz. 85156 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 524,60 zł.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju, że w dniu 09.07.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin oraz drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola w ramach projektu: „Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu – Zdroju wraz z terenem należącym do drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica – Solec – Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”. Na w/w zadanie wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta wynosi 258 484,01 zł, natomiast środki zabezpieczone w budżecie Powiatu na przedmiotowe zadanie wynoszą 157 025,00 zł. W związku z powyższym wartość złożonej oferty przekracza zabezpieczone środki o 101 459,01 zł. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na realizację przedmiotowego zadania dodatkowe środki finansowe w kwocie 101 459,01 zł.

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 1250 zł zzakresu kultury fizycznej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

7.     Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za drugi kwartał 2021 roku.

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu Buskiego inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”.

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się z kwartalnym sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku oraz kwartalnym sprawozdaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie informującym, iż w dniu 09.07.2021 r. dokonano zwrotu środków z grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 3 155,22 zł.

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie informującym, iż w dniu 13.07.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 5 370,54 zł.

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zawierającym prośbę o złożenie wniosku o dofinansowanie pilnych zadań ZOZ w Busku – Zdroju w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że wniosek dotyczącydofinansowania zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie złożony w kolejnym naborze.

13.  Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

 

 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

‒          wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju;

‒          powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w I LO w Busku – Zdroju);

‒          powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w ZSTiO w Busku – Zdroju);

‒          powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w SOS-W w Broninie).

 

 

1.     Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. Pomnik „Buski Kolarz” oraz postanowił zabezpieczyć dla Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego środki finansowe w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

2.     Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na realizację zadania publicznego pn. „Jesień Organowa Busko – Zdrój – Skalbmierz – Miechów” oraz postanowił zabezpieczyć dla Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego środki finansowe w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej dokonania płatności mobilności za praktyki zawodowe uczniów wyjeżdżających do Barcelony w związku z realizacją projektu pn. „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”. Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją stwierdzając jednocześnie, że podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie nie leży w gestii organu prowadzącego Szkołę.

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium wynosi 220 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano łącznie 19 uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,27 lub wyższą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium wynosi 200 zł dla ucznia. Do stypendium za wyniki w nauce wytypowano 12 uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen minimum 5,00 i powyżej. Stypendium za osiągnięcia sportowe zostało przyznane jednej uczennicy.

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce na rok szkolny 2021/2022:

‒          I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczeń klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego);

‒          Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju (2 wnioski: uczennica III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczennica Technikum Nr 1);

‒          Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczennica Technikum Nr 2);

‒          Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju (2 wnioski – uczeń Technikum Nr 3, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego);

‒          Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju (1 wniosek – uczeń Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo).

Decyzją Zarządu Powiatu kwota Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce na rok szkolny 2021/2022 pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 300 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat wyników egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Buski oraz informacją na temat wstępnych wyników rekrutacji uczniów do klas pierwszych poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

8.     Zarząd Powiatu zatwierdził przedłożony przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju plan pracy Ośrodka na rok szkolny 2021/2022.

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami kwartalnymi: Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Dobry start 2.0” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

11.  Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na realizację zadania publicznego pn. „XIX Spotkania z Kulturą Żydowską” oraz postanowił zabezpieczyć dla Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego środki finansowe w kwocie 1750 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

12.  Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Stowarzyszenia Amatorski Klub Sportowy 1947 Busko – Zdrój z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. Turniej Piłki Nożnej AKS 1947 „Razem możemy więcej” oraz postanowił zabezpieczyć dla Stowarzyszenia Amatorski Klub Sportowy 1947 Busko – Zdrój środki finansowe w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej PMOS w Busku – Zdroju.

14.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie VIII-IX 2021 r.

 

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

‒          wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 117,3 m2 składającej się z trzech lokali z przeznaczeniem pod działalność usługowo – handlową.

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. w przedmiocie braku możliwości przyjęcia do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia zgłoszonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju potrzeb w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.     Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego” oraz postanowił zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na ½ etatu pokojowej.

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury konkursowej na n/w stanowiska:

‒          kierownika w Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej;

‒          podinspektora w Zespole Finansowo – Administracyjnym.

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r. 

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Planem Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na II półrocze 2021 roku wraz z planem kontroli i nadzoru w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i rodzinach zastępczych.

7.     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Związek Strzelecki Niepodległość a Powiatem Buskim.

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV ze środków PFRON.

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie zawieszenia funkcjonowania Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów w ww. Oddział z dniem 01.08.2021 r.

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

-       wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

1.     Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą zaktualizowania dotychczasowej opłaty rocznej wynoszącej 1 529,75 zł z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Buskiego, położonej w obrębie nr 0005 Gnojno, gm. Gnojno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 723/2 i 726/1 o łącznej powierzchni 6,0787 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1B/00042460/5 oraz ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej w/w działki w kwocie 30 274,80 zł.

2.     Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą zaktualizowania dotychczasowej opłaty rocznej wynoszącej 1 109,56 zł z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Buskiego, położonej w obrębie nr 0017 Zborów, gm. Solec – Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1.581/12 i 1.581/4 o łącznej powierzchni 5,9281 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1B/00043377/3 oraz ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej w/w działki w kwocie 33 180,00 zł

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn.

4.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wynajem lokalu pod sklepik szkolny oraz powierzchni pod automat do napojów gorących.

 

 

 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.07.2021 r. informującym o podjęciu działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz planowanym ogłoszeniu naboru uzupełniającego na zadania dotyczące budowy/przebudowy przejść dla pieszych. Zarząd Powiatu postanowił, że nie będzie brał udziału w naborze uzupełniającym wniosków na zadania dotyczące budowy/przebudowy przejść dla pieszych.

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informującym, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zarząd Powiatu postanowił złożyć w ramach przedmiotowego naboru dwa wnioski dotyczące kompleksowej przebudowy/modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Buskiego. Jeden wniosek w wysokości do 30 mln zł z terminem wykonania do 12 miesięcy, a drugi wniosek w wysokości 80 – 90 mln zł z terminem wykonania powyżej 12 miesięcy. Nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został przedłużony do 15 sierpnia 2021 r.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacją Radnego Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie poprawy stanu nawierzchni na drodze powiatowej Nr 0060T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark na odcinku położonym w sołectwie Młyny oraz możliwości ponownego zgłoszenia koniecznych robót do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w przypadku ogłoszenia naboru. Decyzją Zarządu Powiatu, zadanie dotyczące przebudowy m.in. w/w drogi powiatowej zostanie uwzględnione w przygotowywanym wniosku w związku z ogłoszeniem naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Radnej Rady Miejskiej w Busku – Zdroju dotyczącym propozycji potrzeb Sołectwa Oleszki i Sołectwa Wełecz do ujęcia we wnioskach w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Radna Rady Miejskiej w Busku – Zdroju zwróciła się o uwzględnienie w składanych przez Powiat Buski wnioskach następujących inwestycji:

-       wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0082T wraz z remontem nawierzchni tej drogi na odc. ok. 900 m w m. Oleszki

-       remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 249 w sołectwie Wełecz.

Decyzją Zarządu Powiatu, możliwość ujęcia w/w propozycji zadań zostanie rozważona podczas przygotowywania wniosku do kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma zostać ogłoszony w miesiącu wrześniu/październiku br.

5.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 0100T Magierów – Piestrzec – Zołcza – Ugory na odcinku Magierów – Piestrzec o nawierzchni gruntowej. Zarząd Powiatu postanowił, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na wskazanym przez Dyrektora PZD odcinku drogi należy wyznaczyć pas drogowy.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat szacowanego kosztu wyznaczenia pasa drogowego polegającego na ustaleniu przebiegu granic działki nr 651/1 położonej w obrębie Piestrzec i stanowiącej własność Powiatu Buskiego, dla ok. 2 km drogi wyniósłby 28 300,00 zł netto tj. 34 809,00 zł brutto. Oszacowana kwota 34 809,00 zł brutto jest kwotą uzyskaną na podstawie przeprowadzonych postępowań
o udzielenie zamówienia w tut. Starostwie za opracowanie dokumentacji geodezyjnej
do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0100T Magierów – Piestrzec – Zołcza – Ugory na odcinku Magierów – Piestrzec. W budżecie Powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie uwzględnione nowe zadanie pn.: „Wyznaczenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0100T Magierów – Piestrzec – Zołcza – Ugory na odcinku Magierów – Piestrzec.” Szacunkowa wartość zadania ok. 100 000 zł. Okres realizacji: do 2022 roku.

6.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów dotyczący przebudowy uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie z drogą o nr ewid. gruntu 529 w m. Zborówek. Zarząd Powiatu postanowił dofinansować w/w zadanie.

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2021 środków finansowych na n/w zadania:

‒          utwardzenie poboczy na wysokości cmentarza na drodze powiatowej Nr 0096T Stopnica – Gorysławice w m. Gorysławice – odc. około 220 mb – wartość około 100 000 zł;

‒          utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice – odc. około 80 mb w m. Kobylniki przy strażnicy OSP – wartość około 30 000 zł.

Powyższe zadania będą realizowane w ramach wydatków majątkowych i zostaną zrealizowane do 31.12.2021 r. Źródłem finansowania będą środki z Urzędu Gminy Wiślica.

 

8.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na temat kosztów malowania oznakowania poziomego ścieżek rowerowych na terenie Powiatu oraz kosztem montażu punktowych elementów odblaskowych na jezdnię przy ścieżkach rowerowych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych. Zarząd Powiatu powróci do dyskusji w powyższym zakresie po dokonaniu analizy przez Skarbnika Powiatu.

 

W sprawach różnych:

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie podjęcia decyzji odnośnie przeznaczenia urządzeń sportowych (bramek i koszy do koszykówki) oraz zdemontowanego ogrodzenia. W związku z brakiem zainteresowania przejęciem w/w urządzeń sportowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora ZSP w Busku – Zdroju do nieodpłatnego przekazania przedmiotowych urządzeń sportowych Stowarzyszeniu, Szkole, Radzie Sołeckiej lub innemu podmiotowi chcącemu je wykorzystać w celach publicznych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie zdemontowanego ogrodzenia do sprzedaży
w cenie złomu.

 

2.     Zarząd Powiatu udzielił Staroście Buskiemu, Przewodniczącemu Zarządu Powiatu pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Buskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych:

‒          niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a w szczególności:

1)     oświadczenia o akceptacji Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

2)     oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO;

3)     oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej oraz korzystania ze środków publicznych przy realizacji inwestycji;

4)     Wniosków o dostęp do Aplikacji służącej do obsługi Programu;

      oraz

‒          wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Buskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w szczególności:

1)     Wniosku/wniosków o udzielenie Promesy, a także zawartych w tych wnioskach oświadczeń;

2)     oświadczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

3)     Wniosku/wniosków o wypłatę/wypłaty, a także zawartych w tym wniosku/tych wnioskach oświadczeń.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach o złożonym do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wniosku o uznanie dwóch sztuk drzew za złom lub wywrot spowodowany nawałnicą.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Radnych Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Samorządowe Busko – Zdrój w zakresie projektu planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły oraz projektu aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

 

 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

‒          zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);

‒          przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);

‒          zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały);

‒          oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

‒          delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku – Zdroju.

 

 

oraz n/w sprawozdania:

‒          sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2020:

‒          na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Busku – Zdroju;

‒          na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Proszowicach;

‒          na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Połańcu;

‒          na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Staszowie;

‒          na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Jędrzejowie.;

‒          sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim” za lata 2019-2020;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-08-10
Data publikacji:2021-08-10
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:381