Protokół Nr 153/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2017

Protokół Nr 153/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.153.2017

Protokół Nr 153/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 7 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.     Rozpatrzenie wniosku Specjalistycznego Biura Inwestycyjno - Inżynierskiego PROSTA - PROJEKT w Kielcach w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Ogrodowej w Busku - Zdroju wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

6.     Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Dobry Zawód - Lepsze Życie” za okres od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

7.     Zapoznanie się z informacją o przyznaniu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju wyróżnienia w konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

8.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie o rozważenie możliwości sprzedaży działki numer 50 o powierzchni 0,4603 ha położonej w Broninie (Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. GKN).

9.     Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Oddziału Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach o wyrażenie zgody na użyczenie powierzchni gruntowej
z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz drogę wewnętrzną (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

10.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

11.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

12.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
(Nacz. Wydz. GKN).

13.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

14.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
(Nacz. Wydz. GKN).

15.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

16.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

17.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju o dokonanie przeniesień środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

18.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

19.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

20.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

21.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

22.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych
(Skarbnik Powiatu).

23.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2017 r. (Skarbnik Powiatu).

24.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2017 r.
(Skarbnik Powiatu).

25.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2017 r.
(Skarbnik Powiatu).

26.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia budżetu na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).

27.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
o zwiększenie limitów dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

28.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o zwiększenie limitu środków do planu finansowego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).

29.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

30.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

31.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 (Skarbnik Powiatu).

32.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).

33.  Zapoznanie się z projektami regulaminów rankingów prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich na rok 2018.

34.  Sprawy różne.

35.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 153 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 Radnych spóźniło się), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. Członek Zarządu Krzysztof Gajek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 810. Członek Zarządu Robert Gwóźdź uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 920.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 152/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Specjalistycznego Biura Inwestycyjno - Inżynierskiego PROSTA - PROJEKT w Kielcach w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Ogrodowej w Busku - Zdroju wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

O godz. 810 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Krzysztof Gajek.

Opierając się na rekomendacji Dyrektora PZD, Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię
dla powyższego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Dobry Zawód - Lepsze Życie” za okres od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z informacją o przyznaniu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wyróżnienia w konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”w kategorii „Łatwy dostęp” - załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

W związku z planem rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie i potrzebą posiadania środków na tzw. wkład własny, Dyrektor SOS-W w Broninie Wiesław Waga zwrócił się do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości sprzedaży działki numer 50
o powierzchni 0,4603 ha położonej w Broninie - załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Informacja Naczelnika Wydziału GKN w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu stwierdził, że Dyrektor SOS-W w Broninie powinien złożyć wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu. Naczelnik Wydziału GKN został zobowiązany, po podjęciu przez Zarząd Powiatu decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, do złożenia wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój o ustalenie warunków zabudowy na przedmiotowej działce.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Na posiedzeniu Nr 147/2017 w dniu 26 października 2017 roku Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Oddziału Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach o wyrażenie zgody na użyczenie powierzchni gruntowej z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz drogę wewnętrzną - dojazd do drogi głównej (ul. Witosa). Podczas w/w posiedzenia Zarząd zobowiązał Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju do doprecyzowania jaka wielkość powierzchni zostanie przeznaczona na miejsca postojowe oraz drogę wewnętrzną oraz przekazania informacji w powyższym zakresie wraz ze stosownym załącznikiem graficznym.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że powierzchnia gruntowa z przeznaczeniem jej na miejsca postojowe wynosi 78 m2, natomiast powierzchnia gruntowa z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną - dojazd do drogi głównej (ul. Witosa) wynosi 350 m2. W/w informacja wraz z załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Dyrektor ZOZ zapewnił również, że po zakończeniu umowy, w/w Fundacji nie będzie przysługiwało roszczenie zwrotu poniesionych nakładów z tytułu wykonania przedmiotowych prac.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, wyraził zgodę na użyczenie Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach Oddział w Busku - Zdroju powierzchni gruntowej z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz drogę wewnętrzną - dojazd do drogi głównej (ul. Witosa).

 

Ad. 10

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju budynku prosektorium o powierzchni zabudowy 117 m2 wraz z placem manewrowym o powierzchni 679 m2 zlokalizowanych na działce o numerze 26/22, położonej w Busku - Zdroju - obręb 12 oraz mienia ruchomego tj. wyposażenia prosektorium z przeznaczeniem pod działalność prosektorium na dalszy okres 3 lat
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 851/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na zawarcie z PU „Vending” w Kielcach umowy najmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania dwóch automatów do sprzedaży napojów i przekąsek na czas od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., znajdującej się w głównym holu budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 852/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody
na zawarcie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju umowy najmu na dalszy okres tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lokali użytkowych (5 pokoi), znajdujących się na parterze w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego
w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 853/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przekazał Członkom Zarządu Powiatu informację odnośnie negocjowanej wysokości odszkodowania
za działki nr 57/35, 57/40, 57/48, 57/51 o łącznej powierzchni 0,2498 ha położone w Busku - Zdroju obr.10, przejęte pod drogę na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 14.06.2017 r. Naczelnik Wydziału GKN przekazał, że Gmina proponuje kwotę odszkodowania w wysokości 262 290 zł za całą nieruchomość (105 zł za 1m2).
W proponowanej kwocie odszkodowania jest uwzględniona przewidywana kwota opłaty adiacenckiej, pobierana na rzecz Gminy Busko - Zdrój z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku jej podziału.

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższa propozycja została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

O godz. 920 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Robert Gwóźdź.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 01.12.2017 r. Znak:
ZST-I 075.69.604.2017 o przyznanie dodatkowych środków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 28.11.2017 r. Znak:
ZST-I 075.66.596.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 23.11.2017 r. Znak: PZD.S2.3110.27.2017 w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu Powiatu
na fundusz płac § 4010 w wysokości 96 000 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia 27.11.2017 r. Znak: FK-BS-071-43/17
w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych w łącznej wysokości 59 884 zł
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 23.11.2017 r. Znak: PMOS.3200.05.2017 o zwiększenie planu finansowego na 2017 rok o kwotę 20 000 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 30.11.2017 r. Znak: PMOS.3200.06.2017 o zwiększenie planu finansowego na 2017 rok o kwotę 1 554 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 24.11.2017 r. Znak: ILO.321.61.2017
o zabezpieczenie brakujących w budżecie środków finansowych w 2017 roku w łącznej wysokości 43 855 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 24.11.2017 r. Znak: SOSW.3011.59.2017 o zabezpieczenie w planie finansowym na 2017 r. środków w wysokości 40 000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla trzech pracowników administracji i obsługi, odchodzących na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zabezpieczyć dla w/w jednostki środki finansowe
w kwocie 19 000 zł.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 04.12.2017 r. Znak: SOSW.3011.61.2017 o dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 04.12.2017 r. Znak: SOSW.3011.62.2017 o dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 04.12.2017 r. Znak: SOSW.3011.63.2017 o dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 30.11.2017 r. Znak: PPP.034.18.2017 o zwiększenie budżetu jednostki na 2017 rok o kwotę 41 212 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia 05.12.2017 r. Znak: POW 30.3.2017
o zwiększenie limitów dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 01.12.2017 r. Znak: ZSTiO.3010.1375.2017 o zwiększenie limitu środków do planu finansowego na rok 2017
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Informacja w zakresie zwiększenia / zmniejszenia limitu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 33
do niniejszego protokołu. Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że podjęte przez Zarząd Powiatu decyzje o zwiększeniu limitu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w 2017 r. pozwolą na zabezpieczenie funduszu nagród - średnia wysokość nagrody będzie wynosiła 1 000 zł brutto na 1 etat.

O godz. 1000 posiedzenie Zarządu opuścił Członek Zarządu Krzysztof Gajek.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu Powiatu z projektami regulaminów rankingów prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 34

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 35

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1010 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1563