Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.6.2019 z dnia 12.03.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2019

Busko- Zdrój, dn. 12.03.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.6.2019                                                   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Sroczków gm. Pacanów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 988/1, 988/4  o  łącznej pow. 1,1300 ha, za mienie gromadzkie.
    Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Sroczków oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.
Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uprzejmie  z a w i a d a m i a m, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym  w w/w sprawie przygotowany został  materiał dowodowy do wydania  stosownej decyzji.
    W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.
    Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku- Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 370-50-62.
Otrzymują :

  1.     Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
  2.     Urząd Miasta i Gminy Pacanów (celem podania do publicznej wiadomości)
  3.     Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Sroczków 28-133 Pacanów

A/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2019-03-14
Data publikacji:2019-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Mącznik
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:98