Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Uchwała Nr 221/2019
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz. 294), i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

2. W wyniku oceny ofert konkursowych wybrano ofertę Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, ul. Lwowska 11, 33 - 300 Nowy Sącz na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku, a także prowadzenie edukacji prawnej i mediacji w trzech miejscowościach:

1) Nowy Korczyn, ul. Tarnowska 5 - nieodpłatna pomoc prawna przez 1 dzień w tygodniu oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez 2 dni w tygodniu,

2) Solec – Zdrój, ul. Partyzantów 8a - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez 2 dni w tygodniu,

3) Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego 15 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez 1 dzień w tygodniu oraz nieodpłatna pomoc prawna przez 4 dni w tygodniu.

3. Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w ust. 2 wynosi: 120 120,00 zł. + 5 940,00 zł. = 126 060,00 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

5. Zadanie będzie realizowane: od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz


Do pobrania:

  • Uchwała Nr 221/2019 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2019 r. [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:262