ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.8.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości, działek  ewidencyjnych nr 431 i 425/4 położonych w Kielcach, przy ulicy Raciborskiego, obręb 0008:

  • stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 6/3,
  • stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 7/1,

przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) na rzecz spadkobierców byłego właściciela w związku z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia.

Wydzielone działki mają stanowić pas gruntu będący przedłużeniem działki nr 396 oraz działki nr 401 do działki nr 425/6 stanowiącej pas drogowy – ul. Raciborskiego.

W ramach zlecenia należy ponadto sporządzić:

  • opinię prawną (wykaz i szkic synchronizacyjny) dla dawnej działki hipotecznej nr 6/3 oraz nr 7/1 obrazujący kolejne zmiany numeracji i powierzchni wnioskowanej do zwrotu nieruchomości, celem ustalenia jej położenia i oznaczenia w aktualnej ewidencji gruntów,
  • mapę sytuacyjną terenu będącego przedmiotem żądania zwrotu zawierającą wszelkie budowle
    i urządzenia znajdujące się na gruncie.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00088295/1.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie zarządzeniami.


Do pobrania:

  • Zapytanie [ PDF ] [ DOC ]
  • Wzór oferty [ DOC ]
  • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych [ DOC ]
  • Projekt umowy [ DOC ]