Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.12.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

 Busko-Zdrój, dnia 18.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.12.2021

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 332 (ark. 1) o pow. 0,66 ha, położonej w obrębie 0005 Górki, gm. Wiślica,  poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieśla, przedstawiciela firmy FPW Centgaz Jan Cieśla, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Wobec powyższego wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa. Zgłoszenia należy składać na III piętrze w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-370-50-62.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kolankowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:5