Protokół Nr 128/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2021

Protokół Nr 128/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2021 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.128.2021

 

 

Protokół Nr 128/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 28 czerwca 2021 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju

Ewelina Szymczyk – Krzemińska  – Wicedyrektor w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju

Barbara Domagała – Maruniak – Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11b ustawy z dnia
  10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku – Zdroju”, w ramach zamierzenia budowlanego: „Budowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Partyzantów
  i Wschodniej z drogą krajową nr 73 w Busku – Zdroju” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
  o wycofanie wniosku pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach Gmina Busko – Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów” z listy rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko – Zdrój oraz Gminą Solec – Zdrój
  (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie informatyka na czas nieokreślony (Dyr. I LO w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” oraz „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej i prozdrowotnej” (Nacz. Wydz. EK).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego (Nacz. Wydz. EK).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie nauczycieli (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
  w sprawie wysokości przyznanego przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach ryczałtu za okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
  w sprawie przyjęć planowych w Oddział Chirurgiczny Ogólny ZOZ w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Zapoznanie się z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie Powiatu Buskiego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r. (Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie Powiatu Buskiego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r. (Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Buskiego, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko – Zdrój (Nacz. Wydz. GKN).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny (Nacz. Wydz. GKN).
 19. Zapoznanie się z pismem dotyczącym rozwiązania problemu własności drogi powiatowej położonej w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica (Nacz. Wydz. GKN).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2021 (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2021 (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
  o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 paragrafie 4240 o kwotę 5 864 zł (Skarbnik Powiatu).
 23. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2021 rok (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021 (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (Skarbnik Powiatu).
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 30. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku (Skarbnik Powiatu).
 31. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku (Skarbnik Powiatu).
 32. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
  nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Komisji.
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 128 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 127/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Pełnomocnika Gminy Busko – Zdrój reprezentującego Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA PROJEKT” z dnia 31.05.2021 r. w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku – Zdroju” w ramach zamierzenia budowlanego: „Budowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Partyzantów i Wschodniej z drogą krajową nr 73 w Busku – Zdroju” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku – Zdroju”, w ramach zamierzenia budowlanego: „Budowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Partyzantów i Wschodniej z drogą krajową nr 73 w Busku – Zdroju”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 535/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku – Zdroju”, w ramach zamierzenia budowlanego: „Budowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Partyzantów i Wschodniej z drogą krajową nr 73 w Busku – Zdroju” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 na zadania jednoroczne przeznaczono kwotę dofinansowania 48 806 673 zł. Zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach Gmina Busko – Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów” znajduje się na liście rezerwowej na pozycji 19. Wartość dofinansowania państwa do pozycji 19 wynosi 37 184 132 zł. W związku z powyższym po przeprowadzonych przetargach na zadania z listy podstawowej wynika, że aby w/w zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w 2021 roku z listy rezerwowej, oszczędności musiałyby wynosić 37 184 132 zł. Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wycofanie w/w wniosku z listy rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w związku z uzyskaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.05.2021 r.

Pismo Dyrektora PZD w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju z dnia 16.06.2021 r. zawierającym ostateczną wersję Uchwały Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko – Zdrój z Gminą Solec – Zdrój oraz Powiatem Buskim a także tekst Porozumienia o współdziałaniu przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie w związku z chęcią przystąpienia do projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój”, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko – Zdrój oraz Gminą Solec - Zdrój a także Porozumieniem o współdziałaniu przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Jednocześnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków na w/w zadanie w kwocie 292 000 zł na rok 2022. Szacunkowa wartość w/w zadania wynosi 492 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022. Rok 2021 – 200 000 zł (zabezpieczone w budżecie Powiatu). Rok 2022 – 292 000 zł.

Po analizie, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko – Zdrój oraz Gminą Solec - Zdrój został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Projekt Porozumienia o współdziałaniu przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój” zostanie skierowany do Radcy Prawnego celem przeanalizowania zawartych w nim zapisów.

Wniosek Dyrektora PZD w Busku – Zdroju o zabezpieczenie dodatkowych środków
na w/w zadanie w kwocie 292 000 zł na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał informacje nt. obecnie prowadzonych prac inwestycyjnych oraz remontów cząstkowych na drogach powiatowych a także wykonywanego koszenia poboczy dróg powiatowych.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Dyrektora PZD o zgłoszenie w ramach przeprowadzanego przeglądu gwarancyjnego drogi Szczaworyż – Skotniki – Radzanów, ubytku po prawej stronie jezdni powstałego na odcinku od Strzelnicy w kierunku m. Szczaworyż.

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi w m. Nowy Folwark w kierunku m. Szaniec.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zwrócił się do Dyrektora PZD o uzupełnienie poboczy na drodze powiatowej na odcinku Widuchowa – Ruczynów.

Ad. 8

Wicedyrektor w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska  zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy o pracę od dnia 18 lipca 2021 r. (zatrudnienie na czas nieokreślony) informatykowi oraz zwiększenie etatu z 1/3 etatu do 1/2 etatu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień dodała, że miesięczny koszt tego zwiększenia to 688,09 zł.

Po analizie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy o pracę (zatrudnienie na czas nieokreślony) osobie zatrudnionej na stanowisku informatyka od dnia 18 lipca do 31 sierpnia br. w wymiarze 1/3 etatu, natomiast od dnia 1 września br. w wymiarze 1/2 etatu. Środki na powyższy cel Dyrektor I LO w Busku – Zdroju powinien wygospodarować w ramach własnego budżetu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”  za okres marzec 2021 r. – maj 2021 r. realizowanego ze środków PO WER w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej i prozdrowotnej”  za okres marzec 2021 r. – maj 2021 r. dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.1. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres 01.03.2021 r. – 31.05.2021 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania tylko w postaci elektronicznej w szkołach w systemie organizacyjnym SOSW od 1 września 2021 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W świetle rozporządzenia zapewnia się:

 • zachowanie selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
 • zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
 • rejestrowanie historii zmian i ich autorów;
 • bezpłatny wgląd rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych umożliwia eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie dzienników w postaci papierowej.

Dokumentacja grup wychowawczych/internat/i dzienniki specjalistów będą prowadzone w postaci papierowej ze względu na brak dostosowania Uonet+ do specyfiki placówki specjalnej.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia 17.06.2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie 1 lipca – 31 października 2021 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Barbara Domagała – Maruniak poinformowała, że przyznana przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach wysokość ryczałtu za okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o wartości 16 645 293,12 zł, spowoduje zadłużenie Placówki w zakresie tzw. zobowiązań wymagalnych. NFZ przyznając ryczałt o wartości z roku 2019 pomija następujące aspekty:

 1. Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła podstawa najniższego wynagrodzenia – NFZ tego nie uwzględnił określając ryczałt na poziomie roku 2019.
 2. Wzrost wynagrodzeń pracowników (lipiec br.) zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca
  2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 3. Wzrost stawki godzinowej lekarzy pracujących na zasadzie umów cywilno – prawnych.
 4. Wzrost cen leków, materiałów opatrunkowych i środków jednorazowego użycia, utylizacji odpadów medycznych, zarówno w roku 2020 jak również w roku bieżącym.
 5. Zawieszenie funkcjonowania Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Pińczowie, jak również niebawem w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku w związku z pracami remontowo – budowlanymi, spowoduje napływ pacjentów tzw. chirurgicznych do Placówki. Ponieważ ustalone wartości ryczałtu są pewną hipotezą ilości wykonanych procedur, przy widocznym obecnie zwiększeniu liczby pacjentów z terenu Powiatu Pińczowskiego, wartość ryczałtu winna być wyższa, ponieważ zwiększą się koszty.

Jako argument za podwyższeniem wartości ryczałtu, poza wymienionymi powyżej czynnikami kosztotwórczymi, przedstawiono również fakt zwiększenia liczby łóżek w Oddziale Chorób Zakaźnych z 19 do 44 od 1 lipca br. Ma to znaczenie, w kontekście zapowiadanej fali zachorowań na jesieni bieżącego roku.

Są to niezależne od zarządzania Szpitalem przyczyny, które spowodują zadłużenie placówki. Ewentualne zwiększenie wartości ryczałtu np. pod koniec br. jest swoistą pułapką dla Szpitali, ponieważ zwiększonej wartości nie będzie odpowiadało tzw. punktowe – procentowe wykonanie procedur z powodu krótkiego okresu na ich realizację.

Pismo Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że powyższa sytuacja będzie przedmiotem analizy najbliższego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 14

Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Barbara Domagała – Maruniak zapoznała Członków Zarządu Powiatu z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z dnia 18.06.2021 r. dotyczącym zasad przyjęć pacjentów do Oddziału Chirurgicznego Ogólnego ZOZ w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału SOZ zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Krakowie o odstąpienie od wymogu zapisu regulaminu rozdziału III ust. 9 „Warunkiem koniecznym do zawarcia umów jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego na każde zadanie, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania”, ogłoszonego Uchwałą Nr 528/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Powyższy wniosek podyktowany jest tym, że do obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia „Dom Ojca Gwidona nr 1” i „Dom Ojca Gwidona nr 2” utworzono Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dom Ojca Gwidona nr 1 i nr 2” przy ul. Radziwiłłówka 4a, 28 – 133 Pacanów.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 536/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Buskiego, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko – Zdrój.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój, jako właściwy zarządca drogi, pismem Znak: GKNR.6833.52.2020 z dnia 01.02.2021 r. zwrócił się z prośbą o zrzeczenie się przez Powiat Buski odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/26 o pow. 0,0046 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko – Zdrój, która na podstawie ostatecznej decyzji Nr 1/2020 Starosty Buskiego Znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku – Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, stała się z mocy prawa własnością Gminy Busko – Zdrój. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 12 102 zł.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 537/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Buskiego, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko – Zdrój stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny.

Stosownie do treści art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność powiatu mogą być, za zgodą Rady Powiatu, przedmiotem darowizny na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Uchwałą Nr XXVI/281/2021 z dnia 21 maja 2021 r. Rada Powiatu w Busku – Zdroju wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Busko – Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego, położonej w obrębie Gadawa gm. Busko – Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 74/1 o pow. 0,2317 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi drogę, a jej nabycie przez Gminę Busko – Zdrój umożliwi zaliczenie jej do kategorii gminnych dróg publicznych. Dokonanie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, także w formie darowizny, winno poprzedzać, w myśl art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszczeniu na stronach internetowych właściwego urzędu. Dodatkowo informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 538/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba powrócił do kwestii dotyczącej rozwiązania problemu własności drogi powiatowej, zlokalizowanej na działce nr 600/36, położonej w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że zaproponowana przez Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o. kwota 114 000 zł nabycia w/w nieruchomości jest nie do przyjęcia z uwagi na to, że jest znacznie zawyżona w stosunku do wartości działki nr 600/36 określonej w operacie szacunkowym. Powyższa kwota nie uwzględnia również nakładów poniesionych przez Powiat Buski w ramach zarządu, związanych z bieżącą konserwacją, remontami jak również utrzymaniem w trakcie zimy. Zarząd Powiatu podtrzymał propozycję złożoną w poprzedniej korespondencji tj. nabycie w/w nieruchomości za kwotę 35 000 zł.

Propozycja pisma do Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 22.06.2021 r. Znak: ZSTiO.032.474.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2021 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 22.06.2021 r. Znak: ZSTiO.032.475.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2021 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 17.06.2021 r. Znak: ILO.321.36.2021 o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 paragrafie 4240 o kwotę 5 864 zł  w związku z przekazaniem środków w wysokości 5 864,36 zł na dochody budżetowe w dniu 11 czerwca 2021 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 16.06.2021 r. Znak: FN-3101/40/2021 informującym, iż w dniu 25.05.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” w wysokości 2 653,66 zł  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 09.06.2021 r. Znak: PF.0760.15.2021 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2021 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 539/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 540/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 541/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 542/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 543/2021 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że na zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej do urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 zabezpieczono środki w kwocie 18 942 zł.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030  – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 33

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu z posiedzenia, które odbyło się w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w dniu 16 czerwca 2021 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu przychylając się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Sylwestra Pałki zwracają się do Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych z budżetu Powiatu z przeznaczeniem na nowoczesny sprzęt komputerowy, celem wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do laboratorium informatycznego, jako narzędzi niezbędnych, wspierających pracę Szkoły.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy wniosek do realizacji postanawiając, że jeśli w ramach nowej perspektywy finansowej pojawią się możliwości pozyskania środków na w/w zadania, to Zarząd Powiatu zabezpieczy środki finansowe na wkład własny, który będzie musiał być wniesiony do takiego projektu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 34

W sprawach różnych:

 1. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych na realizowanym zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (umowa dotacji Nr 36/FDS/B/2020 z dnia 29.12.2020 r.), Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie przedmiotowych robót – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość wykonania robót dodatkowych wynosi 87 298,91 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi 760 765,98 zł, w tym: dofinansowanie państwa – 608 612 zł, środki własne powiatu – 152 153,98 zł. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przedłożył kopie protokołów konieczności spisanych w dniu 17.05.2021 r. oraz 26.05.2021 r. oraz kosztorys inwestorski robót dodatkowych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m”.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z Uchwałą Nr 95/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 2. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował Członków Zarządu, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia w dniu 23.06.2021 r. rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Do konkursu wpłynęło 98 wniosków, z czego 75 przeszło pozytywną weryfikację w zakresie spełniania kryteriów wyboru. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości 32 mln 357 tys. zł otrzymało 15 beneficjentów. Wniosek Powiatu Buskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju” znajduje się na 12 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach w/w konkursu. Wartość ogółem 1 427 268,24 zł. Przyznane dofinansowanie 1 213 178,00 zł. Wniosek Powiatu Buskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – Termomodernizacja budynków oświatowych” znajduje się na 10 miejscu listy rezerwowej projektów w ramach w/w konkursu. Wartość ogółem 2 225 532,92 zł. Wartość dofinansowania po ocenie 1 891 702,98 zł.
 3. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do pozostałych Członków Zarządu
  o przeanalizowanie kwestii przeniesienia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych, a także zagospodarowania pozostałego po Placówce budynku w m. Winiary, budynku internatu ZST-I – po zmianie siedziby przez ARiMR w Busku - Zdroju, budynków po byłej siedzibie ZSTiO i budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku – Zdroju. Decyzje w powyższych sprawach będą podejmowane na kolejnych posiedzeniach.

Ad. 35

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1050 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-07-20
Data publikacji:2021-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:30