Protokół Nr 165/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2022

Protokół Nr 165/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2022 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.165.2022

Protokół Nr 165/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 kwietnia 2022 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Socha – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
 • Artur Brachowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • S. Dobromiła Teresa Kurek – Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek „Dom Ojca Gwidona Nr 1 i Nr 2” w Pacanowie
 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Jolanta Kamińska – Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Barbara Domagała – Maruniak – Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2021 rok (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie dofinansowania zakupu skokochronu (KP PSP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Rozpatrzenie wniosku Biura Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. w sprawie wydania opinii do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w oparciu o ustawę z dn. 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa L1,1 km Swarzów – Grzybów – przekroczenie rzeki Wisła” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666 m” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku – Zdroju w roku 2022” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 10. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez Wykonawców w sprawie waloryzacji cen na realizowanych zadaniach pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666 m”, „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków finansowych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 12. Rozpatrzenie pisma Gminy Busko – Zdrójdotyczącego projektów strategicznych OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, przygotowywanych do zgłoszenia w ramach Kontraktu Programowego Województwa Świętokrzyskiego (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Kier. Ref. IP).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie psychologa (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sportu, kultury, rekreacji i turystyki w roku 2022 (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Przyjęcie sprawozdaniaPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdrojuz działalności za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Przyjęcie sprawozdań z działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia „Dom Ojca Gwidona Nr 1 i Nr 2” w Pacanowie za 2021 rok (Dyr. Centrum Administracyjnego PO-W w Pacanowie, Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach za 2021 rok (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. GKN).
 19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. GKN).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia na lata 2022-2024 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).
 21. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie zmiany bazy łóżkowej Szpitala (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 22. Zapoznanie się z uchwałą Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na temat realizacji planu rzeczowo – finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w roku 2021 (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 23. Zapoznanie się z rocznym planem rzeczowo – finansowym na 2022 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wraz z uchwałą Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w przedmiotowym zakresie (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 25. Zapoznanie się z sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju obejmującym wykaz zawartych umów w poprzednim roku obrotowym (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 26. Zapoznanie się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2” (Nacz. Wydz. EK).
 27. Zapoznanie się ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Kosmiczni hotelarze” (Nacz. Wydz. EK).
 28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
 30. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo – finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego kwartału 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2022 (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej(Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2022 rok(Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2022rok(Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 (Skarbnik Powiatu).
 37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 (Skarbnik Powiatu).
 41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 43. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku (Skarbnik Powiatu).
 44. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 45. Sprawy różne.
 46. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1                                                                                                                                            

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 165 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 164/2022 z dnia 31 marca 2022 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju Krzysztof Socha zapoznał Zarząd Powiatu z Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2021 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Artur Brachowicz zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PF.0761.12.2022 z dn. 07.04.2022 r. o dofinansowanie w wysokości 10 000 zł zakupu inwestycyjnego – zakup skokochronu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak pozytywnie zarekomendował w/w wniosek.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatupozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Biura Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. o wydanie opinii do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w oparciu o ustawę z dn. 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 pkt 11 dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa L1,1 km Swarzów – Grzybów – przekroczenie rzeki Wisła” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przy pozytywnej rekomendacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdrojupozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 8

W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666 m” wykonywanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z „Kosztorysem robót dodatkowych” na wartość 114 274,26 zł.

Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD-S3.0816.12.2022 z dn. 29.03.2022 r. w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatupozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował Zarząd Powiatu, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku – Zdroju w roku 2022”. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD-S3.261.1.PP.1.2022 z dn. 06.04.2022 r. w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju przekazał, że na w/w zadanie wpłynęły dwie oferty. Wartość złożonych ofert przewyższa środki zabezpieczone na remonty cząstkowe nawierzchni na 2022 rok.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zabezpieczył brakujące środki w ramach przyznanego limitu na 2022 rok.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu.

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskami złożonymi przez Wykonawców w sprawie waloryzacji cen na realizowanych zadaniach pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666 m”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m”– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że firma Drogomex Sp. z o.o. realizująca zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666 m”, wystąpiła z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy uzasadniając to istniejącą sytuacją gospodarczą i polityczną, co bezpośrednio przekłada się na gwałtowny i nieplanowany wzrost cen, spadek siły nabywczej złotówki, który ma swoje odzwierciedlenie m.in. we wskaźniku wzrostu cen materiałów oraz surowców niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie spotkania celem omówienia możliwości waloryzacji cen na realizowanym zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował jednocześnie o podjętych działaniach w powyższym zakresie tj. zasięgniecie opinii prawnej oraz wystąpienie do Skarbu Państwa z wnioskiem w sprawie możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację inwestycji.

W odniesieniu do powyższego, po analizie Członkowie Zarządu zdecydowali, iż należy kontynuować rozpoczęte inwestycje. Jednocześnie z w/w Wykonawcami przeprowadzone zostaną negocjacje, celem wypracowania i zawarcia ugody przedsądowej. Dodatkowo należy rozważyć ograniczenie na w/w zadaniach pewnych elementów, z których można zrezygnować lub ograniczyć ich zakres, bez szkody dla jakości inwestycji, celem zmniejszenia kosztów.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PZD.S2.3110.18.2022 z dn. 08.04.2022 r. w sprawie przesunięcia środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie 90 000 zł z zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg” i zadania pn.: „Zakup soli i wykonanie mieszanki piaskowo – solnej” na zadanie pn.: „Remonty cząstkowe” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatupozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował Zarząd Powiatu, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0023T, 0060T, 0145T na terenie Powiatu Buskiego” Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+990 do km 6+290 dł. 300 m – najkorzystniejsza oferta wyniosła 291 080,73 zł; Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 5+795 do km 6+095 dł. 300 m – najkorzystniejsza oferta wyniosła 442 258,04 zł; Zadanie 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 2+154 do km 2+454 dł. 300 m – najkorzystniejsza oferta wyniosła 776 543,87 zł. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – ZdrojuZnak: PZD-S3.261.2.PP.1.2022 z dn. 12.04.2022 w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Analizując przedmiotową informację Zarząd Powiatu zdecydował o realizacji Zadania 1  Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+990 do km 6+290 dł. 300 m. Następnie, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do ustalenia w Ministerstwie możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania, jak również o przeanalizowanie możliwości ograniczenia na w/w zadaniach pewnych elementów, z których można zrezygnowaćcelem zmniejszenia kosztów zadań.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Gminy Busko – Zdrój Znak: RSID.061.1.53.2021 z dn. 31.03.2022 r. dotyczącym projektów strategicznych OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, przygotowywanych do zgłoszenia w ramach Kontraktu Programowego Województwa Świętokrzyskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Gmina Busko – Zdrój – Lider Porozumienia OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska zwróciła się do Powiatu Buskiego z prośbą o podjęcie działań przygotowawczych do realizacji zadania zaplanowanego w ramach projektów strategicznych w Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, tj.: „Rozwój Infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego, służącej prezentacji walorów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na trasie SPA VELO”. W ramach projektu Gmina Busko – Zdrój jako Lider na mocy zawartego Porozumienia o współdziałaniu samorządów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji w/w zadania, zleci opracowanie przedmiotowej dokumentacji w zakresie m.in.:

‒          opracowania graficznego przebiegu szlaku rowerowego SPA VELO, przewidzianego do uruchomienia w ramach OSI ŚU;

‒          przygotowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla odcinków tras/ścieżek rowerowych, nieposiadających dokumentacji technicznej;

‒          opracowania opisu przedmiotu zamówienia na realizację szlaku rowerowego SPA VELO dla potrzeb przygotowania SWZ na roboty budowlane.

W związku z powyższym Gmina Busko – Zdrój zwraca się o utworzenie w budżecie Powiatu Buskiego zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego, służącej prezentacji walorów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na trasie SPA VELO” oraz zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zamierzenia.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu do budżetu nowego zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego, służącej prezentacji walorów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na trasie SPA VELO” zabezpieczając na jego realizację środki finansowe w wysokości 15 000 zł w wydatkach majątkowy, w planie finansowym na lata 2022-2023.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PCPR.ZAF.001.1.2022 z dn. 07.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie psychologa – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Zatrudnienie psychologa jest niezbędne w celu zachowania ciągłości realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina w Centrum”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dokonano rozeznania w jednostkach powiatowych. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, iż jednostki nie posiadają pracownika, który mógłby podjąć pracę w Centrum na ww. stanowisku.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatupozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sportu, kultury, rekreacji i turystyki w roku 2022.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 735/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sportu, kultury, rekreacji i turystyki w roku 2022 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik przedstawiła Zarządowi Powiatu Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Busku – Zdroju  za  2021  rok  wraz  z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej – w brzmieniu  stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionego Sprawozdania.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższe Sprawozdanie w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższe Sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia „Dom Ojca Gwidona Nr 1 i Nr 2” w Pacanowie S. Dobromiła Teresa Kurek przedstawiła Sprawozdania z działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia „Dom Ojca Gwidona Nr 1 i Nr 2” w Pacanowie za 2021 rok – w brzmieniu  stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionych Sprawozdań

Powyższe Sprawozdania zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przedstawił Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach za rok 2021– w brzmieniu  stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionego Sprawozdania.  

Powyższe Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 736/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia na lata 2022 – 2024 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 737/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia na lata 2022 – 2024 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Znak: ZOZ//LL/91/BD/2022 z dn. 01.04.2022 r. w sprawie zmiany bazy łóżkowej Szpitala od dnia 1 kwietnia br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poinformował, że zmiana bazy łóżkowej Szpitala podyktowana jest zarówno racjonalnym gospodarowaniem potencjałem, jak również względami ekonomicznymi. Dokonano zmian w zakresie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej – z 36 łóżek zwiększono ilość do 58. W miesiącu październiku 2021 r. zwiększono bazę łóżek w oddziale chirurgicznym ogólnym z 25 do 29. W oddziale ginekologiczno – położniczym zredukowano liczbę łóżek z 15 do 10, co spowoduje ograniczenie kosztów funkcjonowania oddziału, pozwoli przesunąć średni personel medyczny w oparciu o minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. W oddziale neonatologicznym zredukowano liczbę łóżek z 7 do 5, co odpowiada realnym i rzeczywistym zapotrzebowaniem na bazę łóżkową. W oddziale pediatrycznym zredukowano liczbę łóżek z 20 do 15, co wynika z wyliczenia rzeczywistego obłożenia rocznego leczonych na tych łóżkach pacjentów. Ponadto drugim argumentem przemawiającym za redukcją liczby łóżek jest fakt zmiany w 2021 r. finansowania oddziałów pediatrycznych, co wymusza na Szpitalu reorganizację polegającą na bardziej efektywnym wykorzystaniu bazy łóżkowej. W oddziale chorób zakaźnych, ze względu na konieczność dostosowania do wymogów sanitarno – epidemiologicznych, m.in. wykonania specjalistycznej wentylacji nawiewno – wywiewnej, a także przepisów p/poż – brak klap oddymiających, czasowo zredukowano liczbę łóżek z 44 do 19. W związku z przyznanymi środkami Wojewody Świętokrzyskiego na modernizację w/w oddziału, baza łóżkowa zostanie ponownie zwiększona po wykonaniu zadania. We wszystkich w/w oddziałach po reorganizacji w zakresie bazy łóżkowej są spełnione minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Łącznie baza łóżkowa po zmianach wynosić będzie 214.  

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 22

Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywną opinią Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na temat realizacji planu rzeczowo – finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w roku 2021.

Uchwała Nr 1/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na temat realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 23

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd Powiatu zrocznym planem rzeczowo – finansowym na 2022 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Następnie, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował Członków Zarządu, że Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju pozytywnie zaopiniowała roczny plan rzeczowo – finansowy na rok 2022.

Uchwała Nr 2/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na temat rocznego planu rzeczowo – finansowego na rok 2022 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wraz zrocznym planem rzeczowo – finansowym na 2022 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju omawiając roczny plan rzeczowo – finansowy na 2022 rok przybliżył Członkom Zarządu możliwość podjęcia działań dotyczących oddziału chorób zakaźnych oraz personelu Szpitala, które przyniosłyby określone oszczędności. Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że Szpital wspomógł się dodatkowymi środkami finansowymi w wysokości 4 mln zł., czego główną przyczyną było wystąpienie firmy zaopatrującej Szpital w sprzęt medyczny i chirurgiczny o uregulowanie zobowiązania.

Następnie, Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju przekazał, że w odpowiedzi na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia liczby pacjentów leczonych w Stacji Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z 52 do 70 nie wyraził zgody na powyższe argumentując to m.in. wzrostem kosztów.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 24

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: ZOZ/DO/OM/15/2022 z dn. 18.03.2022 r. w przedmiocie uzyskania zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju budynku Prosektorium ZOZ w Busku – Zdroju o powierzchni zabudowy 117 m2 wraz z wyposażeniem Prosektorium oraz placem manewrowym w powierzchni gruntowej 679 m2 zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 26/22 z przeznaczeniem pod działalność Prosektorium – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

  

Następnie, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 25

Zgodnie z § 7.1. Uchwały Nr XIX/216/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 września 2020 r. w sprawie określania zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak przedstawił Zarządowi Powiatu sprawozdanie obejmujące wykaz zawartych umów w poprzednim roku obrotowym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 26

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2” za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 27

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Kosmiczni hotelarze” za okres styczeń 2022 r. – marzec 2022 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 28

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać do zaopiniowania przez właściwe organy.

Ad. 29

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP.071.1.28.2022 z dn. 06.04.2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie IV-VI 2022 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przestawił sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego kwartału 2022 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.332.2022 z dn. 01.04.2022 w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora ZespołuSzkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.31.100.2022 z dn. 01.04.2022 r. w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem DyrektoraZespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP.071.7.13.2022 z dn. 05.04.2022 r. w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2022 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem DyrektoraSpecjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW 301-2/2022 z dn. 07.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2022 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju Znak: PINB.3124.6.2022 z dn. 05.04.2022 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 738/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 739/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 740/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 741/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 742/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2022 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 743/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2022 roku stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 744/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 45

W sprawach różnych:

1.     Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał Członkom Zarządu informację w zakresie dokonania podziału środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Buskiego. W niektórych jednostkach konieczne było zwiększenie limitów wydatków na powyższe.

2.     Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu z posiedzenia, które odbyło się w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w dniu 12 kwietnia 2022 roku:

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu bardzo wysoko ocenili funkcjonowanie i rozwój Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju na przestrzeni 20 lat, podkreślając potrzebę dalszego istnienia tej jednostki oraz jej unowocześniania. Członkowie Komisji podkreślili wysokie kompetencje, ogromny wkład pracy i gospodarność Pani Jolanty Maślichy – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. Jednocześnie Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu przychylając się do prośby Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju zwracają się do Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju o zabezpieczenie środków finansowych na remont dachu oraz odnowienie elewacji budynku Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

W/w wniosek stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu uznał wniosek za zasadny, będzie on realizowany w zależności od możliwości finansowych budżetu przy udziale środków zewnętrznych.

 

Ad. 46

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1150 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-05-13
Data publikacji:2022-05-13
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:26