Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2024 z dnia 11.06.2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2024

Busko – Zdrój, dn. 11.06.2024 r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.6.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 311),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.06.2024 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.6.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 8 Skotniki Małe,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

1.Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Powiatu Buskiego i Burmistrza

Miasta i Gminy Busko-Zdrój:

- w całości: działka Nr 22 obr. 0030 Radzanów gm. Busko-Zdrój, działki Nr 404/1, 420/1, 428/2

obr. 0034 Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój,

(kolor wytłuszczony oznacza działkę do przejęcia przez Powiat Buski i Burmistrza Miasta

i Gminy Busko-Zdrój),

- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -

działki Nr: 126 (126/2, 126/1), 127 (127/2, 127/1), 129 (129/2, 129/1), 137 (137/2, 137/1), 138

(138/2, 138/1), 139 (139/2, 139/1), 140 (140/2, 140/1), 144 (144/2, 144/1, 144/3), 150 (150/2, 150/1),

159/2 (159/4, 159/3), 161 (161/1, 161/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 166 (166/1, 166/2)

167 (167/1, 167/2), 168 (168/1, 168/2), 169 (169/1, 169/2), 170 (170/1, 170/2), 171 (171/1, 171/2),

172 (172/1, 172/2), 173 (173/1, 173/2), 174 (174/2, 174/1), 175 (175/1, 175/2), 176/3 (176/5, 176/6),

177 (177/1, 177/2), 178 (178/1, 178/2), 179/7 (179/10, 179/9), 180 (180/1, 180/2), 181 (181/1, 181/2),

182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 184 (184/1, 184/2), 185 (185/1, 185/2), 186/1 (186/3, 186/4),

186/2 (186/5, 186/6), 187 (187/1, 187/2), 188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2),

192/2 (192/3, 192/4), 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2), 195/1 (195/3, 195/4), 195/2 (195/5,

195/6), 196 (196/1, 196/2), 197/1 (197/3, 197/4), 198/1 (198/3, 198/4), 199 (199/1, 199/2), 200 (200/1,

200/2), 201/1 (201/5, 201/6), 201/2 (201/3, 201/4), 202 (202/1, 202/2), 3 (3/2, 3/3, 3/1), 4 (4/2, 4/1),

403 (403/1, 403/2), 406 (406/2, 406/1), 429 (429/1, 429/2, 429/3), 5 (5/2, 5/1), 515 (515/1, 515/2),

197/2 (197/5, 197/6), 521 (521/2, 521/1), 203/1 (203/3, 203/4), 400/2 (400/3, 400/4) obr. 0034

Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 17 (17/2, 17/1), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27 (27/1,

27/2) obr. 0030 Radzanów gm. Busko-Zdrój,

(kolor wytłuszczony oznacza wydzieloną działkę do przejęcia przez Powiat Buski i Burmistrza

Miasta i Gminy Busko-Zdrój),

2.Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

- do czasowego/stałego zajęcia poprzez budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury

technicznej i dróg innej kategorii -

działka Nr: 447/66 obr. 0030 Radzanów gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 161 (161/2), 163 (163/2), 164 (164/2), 174 (174/1), 175 (175/2), 181 (181/2), 183 (183/2),

186/1 (186/4), 186/2 (186/6), 187 (187/2), 188 (188/2), 189 (189/2), 190 (190/2), 192/1, 192/2

(192/4), 193 (193/2), 195/1 (195/4), 196 (196/2), 197/1 (197/4), 197/2 (197/6), 198/1 (198/4), 200

(200/2), 201/2 (201/4), 130/3 obr. 0034 Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój,

(w nawiasie numer po podziale).

- do czasowego/stałego zajęcia – tereny wód płynących:

działki Nr: 404/2, 428/1, 400/1, 203/2, 420/2 obr. 0034 Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju al. Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.

W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2024-06-11
Data publikacji:2024-06-11
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:38