Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.71.2024.AM z dnia 18 czerwca 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2024

Kielce, 18 czerwca 2024 r.

KI.ZUZ.4210.71.2024.AM

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Zapióra, złożony w dniu 28.03.2024r. przy piśmie z dnia 27.03.2024r., uzupełniony w dniu 07.05.2024r. przy piśmie znak: PP/24/P-BUZ/MZ/720 z dnia 07.05.2024r. i w dniu 12.06.2024r. przy piśmie znak: PP/24/P-BUZ/MZ/942 z dnia 11.06.2024r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie wylotów z sieci kanalizacji deszczowych, ozn. Wyl2 i Wyl3 na dz. ewid. 208/1, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój; likwidację urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej, ozn. WL1, WL2, WL3; likwidację przepustów, ozn. jako P1, (dwa przepusty okrągłe i jeden przepust prostokątny), P2, P3, P4; likwidację rowu przydrożnego na odcinku L1-L2;

II.      Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki pod nazwą Rów od Buska:

    1. obiektu mostowego na dz. ewid. nr 188/5, 190/2, 208/1, 196, obręb 0013 w m. Busko- Zdrój;
    2. kładki dla pieszych na dz. ewid. nr 190/5, 208/1, 196, 123/7, 208/4, 118/8, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój;
    3. przepustu wraz z umocnieniem na dz. ewid. nr 118/2, 118/8, 118/6, 118/10, 118/11, 118/4, 209, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój i dz. ewid. nr 21/4, obręb 0043 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój

III. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód Rowu od Buska;

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy łączącej ul. Solankową z ul. Starkiewicza w Busku- Zdroju wraz z budową mostu i kładki dla pieszych na cieku wodnym o nazwie Rów od Buska”.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, obejmuje nieruchomości ozn. nr ewid.: 208/1, 118/2, 118/8, 118/6, 118/10, 118/11, 118/4, 209, 188/5, 190/2, 196, 195, 190/5, 123/7, 208/4, 5/2, 1/35, obręb 0013 w m. Busko-Zdrój, jednostka ewidencyjna: 260101_4 Busko Zdrój - miasto oraz dz. ewid. nr 21/4, obręb 0043 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Stosownie do treści art. 10 i art. 73 ww. ustawy Kpa, tut. Zarząd informuje, że w terminie do 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, III piętro, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia, dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową (zz-kielce@wody.gov.pl) lub telefonicznie (532-033-347).

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło jego doręczenie.

Ponadto, z uwagi na napływ dużej ilości wniosków oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone jest w trybie obwieszczenia publicznego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, Zarząd Zlewni w Kielcach, działając na podstawie art. 36 ww. ustawy Kpa, wyznacza przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy do dnia 25.07.2024r., z zastrzeżeniem, że decyzja zostanie wydana niezwłocznie, po upływie terminu, przewidzianego na dokonanie czynności, o których mowa w art. 10 ww. ustawy Kpa i po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i Urzędu Gminy Busko-Zdrój o podaniu obwieszczeń, informujących o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 Kpa stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, jeżeli:

1)      nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);

2)      postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Magdalena Miszczuk - Prus
z upoważnienia Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach - Zastępca Dyrektora
/podpisane podpisem elektronicznym/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wody Polskie
Data utworzenia:2024-06-21
Data publikacji:2024-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Szymańska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:71