Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie GKN.6853.1.45.2020 z dnia 25.02.2021 r.

2021-02-26

Busko-Zdrój, dnia 25.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.1.45.2020

Z A W I A D O M I E N I E

            Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w trybie art. 124a w związku z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w gm. Wiślica według załączonego wykazu, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15kV relacji GPZ Wełecz – RS Korczyn, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie w związku z koniecznością uzgodnienia decyzji administracyjnej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6853.1.45.2020 z dnia 25.02.2021 r.

Decyzja GKN.6810.4.3.2021 z dnia 22.02.2021 r.

2021-02-22

Busko-Zdrój, dnia 22.02.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.3.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

orzekam

uznać nieruchomość położoną w obrębie Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 16 o powierzchni 0,1735 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Badrzychowice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz w prasie lokalnej.

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.3.2021 z dnia 22.02.2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2021 z dnia 22.02.2021 r.

2021-02-22

Busko-Zdrój, dnia 22.02.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) zawiadamiam, że z urzędu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wełnin, gmina Solec-Zdrój, oznaczonych numerami działek: 148, 285, 287 o łącznejpowierzchni 2,34 ha.

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2021 z dnia 22.02.2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.4.2021 z dnia 19.02.2021 r.

2021-02-22

Busko-Zdrój, dnia 19.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.4.2021

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 124  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce,  działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Lizaka, FHU „Hydroland” Józef i Dariusz Lizak s.c. ul. Św. Brata A. Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 264 o pow. 0,19 ha, położonej w obrębie 0040 Wełecz, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.4.2021 z dnia 19.02.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.12.2021

2021-02-22

 Busko-Zdrój, dnia 18.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.12.2021

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 332 (ark. 1) o pow. 0,66 ha, położonej w obrębie 0005 Górki, gm. Wiślica,  poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieśla, przedstawiciela firmy FPW Centgaz Jan Cieśla, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.12.2021

Informacja Starosty Buskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Słabkowice i Służów

2021-02-18

Informacja
Starosty Buskiego

z dnia  15 lutego 2021 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Słabkowice i Służów położonych w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój -obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Słabkowice i Służów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.46.2020 z dnia 15.02.2021 r.

2021-02-17

Busko-Zdrój, dnia 15.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.1.46.2020

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY BUSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 638 o pow. 0,31 ha, 644 o pow. 0,95 ha, 652 o pow. 0,04 ha, 653 o pow. 0,05 ha, 661 o pow. 0,02 ha, 689 o pow. 0,05 ha, 690 o pow. 0,05 ha, 691 o pow. 0,03 ha, 692 o pow. 0,07 ha, 693 o pow. 0,02 ha położonych w obrębie Sępichów gm. Nowy Korczyn, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15kV relacji GPZ Wełecz – RS Korczyn.

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.46.2020 z dnia 15.02.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:52286