Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2019 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju

2019-06-06

Przedmiotem zamówienia jest "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Busku-Zdroju. W ramach projektu RPSW.09.02.01-26-0089/18 "Dla Dobra Rodziny" - adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Hostelu"

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2019 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

2019-06-05

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy) na działki 73/32 i 73/33 zgodnie  z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój , znak: BUŚ.6724.16.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Projektowana działka nr 73/33 jest zabudowana, zainwestowana i po wydzieleniu zostanie przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu natomiast projektowana działka 73/32 także zabudowana zostanie zagospodarowana wspólnie z działką nr 73/10

Działka nr 73/11stanowi własność Powiatu Buskiego na podstawie KW KI1B/00067344/7.

Granice wydzielonych działek należy zastabilizować trwale.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.7.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji (..)

2019-05-24

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.7.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji (..)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

2019-05-22

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2019 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB(...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

2019-05-15

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Ogłoszenie o zamówieniu: OKZT.DPS.1/2019 - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS w Zborowie

2019-05-10

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4,  28-131 Solec-Zdrój, zaprasza do składania ofert  na realizację zamówienia publicznego, bez obowiązku stosowania ustawy  z dnia 29.01.2004r.   Prawo zamówień publicznych, na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS w Zborowie”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: OKZT.DPS.1/2019 - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS w Zborowie

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.6.2019 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0086T pn. „Busko-Zdrój – Owczary – Pęczelice”

2019-04-30

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0086T pn. „Busko -Zdrój – Owczary – Pęczelice” w obrębie: Owczary  gm. Busko - Zdrój.

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z działek oznaczonych numerami: 34/1,173/1 i 173/3 w obrębie  Owczary faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,4 km.

Działki te wydzielone zostały do postępowania wywłaszczeniowego pod poszerzenie istniejącej drogi, które jednak nie zakończyło się wydaniem decyzji wywłaszczeniowej.  

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.6.2019 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0086T pn. „Busko-Zdrój – Owczary – Pęczelice”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:111213