Protokół Nr 49/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2015

Protokół Nr 49/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.49.2015Protokół Nr 49/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 26 listopada 2015 rokuW posiedzeniu Zarządu udział wzięli:
1.    Jerzy Kolarz
2.    Stanisław Klimczak
3.    Krzysztof Gajek
4.    Robert Gwóźdź
5.    Wiesław Marzec

oraz
Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Sylwester Pałka – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju
Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Stanisław Kozioł – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Mariola Kornicka – Inspektor w Wydziale EK

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
4.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5.    Rozpatrzenie wniosku mieszkańców sołectwa Jurków w sprawie wprowadzenia do prowizorium budżetowego na rok 2016 zadania pn: „Wykonanie drogi powiatowej w miejscowości Jurków od cmentarza do granic wsi Żurawniki” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
6.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zadania pn. „Zakup głowicy do czyszczenia rowów” na „Zakup ładowacza czołowego” do nowo zakupionego ciągnika
(Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
7.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zakup kotła gazowego kondensacyjnego do budynku internatu (Dyr. ZST-I w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
8.    Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
9.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
10.    Zapoznanie się z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 54 000 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
11.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zakup zbiornika na gaz (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
12.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Placówki (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
13.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Nacz. Wydz. SOZ).
14.    Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020” (Nacz. Wydz. SOZ).
15.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2015 rok (Skarbnik Powiatu).
16.    Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
17.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w dziale 801 rozdział 80146 między poszczególnymi paragrafami (Skarbnik Powiatu).
18.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowo – budżetowym w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
19.    Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
20.    Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
21.    Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
22.    Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuczępy z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach” oraz „Modernizacja kotłowni w ZPO w Tuczępach – zakup pieca” (Skarbnik Powiatu).
23.    Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2016 roku przez Powiat Buski zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych” oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie (Skarbnik Powiatu).
24.    Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju (Sekretarz Powiatu).
25.    Rozpatrzenie wniosków Komisji.

Po Sesji:
26.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
27.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
28.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
29.    Sprawy różne.
30.    Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 730 otworzył 49 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4
Protokół Nr 48/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem mieszkańców sołectwa Jurków w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu na rok 2016 zadania pn. „Wykonanie drogi powiatowej w miejscowości Jurków od cmentarza do granic wsi Żurawniki” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, wniosek mieszkańców sołectwa Jurków w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu na rok 2016 zadania pn. „Wykonanie drogi powiatowej w miejscowości Jurków od cmentarza do granic wsi Żurawniki” został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że rozważona zostanie możliwość włączenia w/w zadania do przygotowywanego wniosku w ramach PROW 2014 - 2020. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcom.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 1 głosie –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu 4 grudnia br. odbędzie się spotkanie z udziałem Burmistrzów, Wójtów z terenu Powiatu Buskiego oraz Radnych Rady Powiatu mające na celu ustalenie zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych w ramach PROW 2014 - 2020.

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 23.11.2015 r. Znak: PZD.S2.3110.22.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zadania pn. „Zakup głowicy do czyszczenia rowów” na zadanie pn. „Zakup ładowacza czołowego” do nowo zakupionego ciągnika. Jednocześnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o przesunięcie środków w kwocie 1 905,40 zł z zadania „Zakup ciągnika kosiarki tylno – bocznej i głowicy do czyszczenia rowów” na zadanie pn. „Zakup pługa wirnikowego, przyczepy, rębaka, głowicy do cięcia krzaków oraz ładowacza czołowego do ciągnika” w ramach środków przyznanych PZD na zakupy inwestycyjne w planie wydatków budżetowych na rok 2015. Pismo Dyrektora PZD w Busku – Zdroju w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.     

Ad. 7
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Sylwester Pałka zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 23.11.2015 r. Znak: ZST-I 075.34.391.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup inwestycyjny kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 160 kW w kwocie 40 000 zł do budynku internatu. Dyrektor ZST-I w Busku – Zdroju wyjaśnił, że obecne urządzenie uległo awarii i zgodnie z ekspertyzą nie nadaje się do dalszego użytkowania. Dyrektor ZST-I w Busku – Zdroju dodał, że w/w zakupu inwestycyjnego dokona w ramach własnego limitu wydatków po wprowadzeniu stosownych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
    
Ad. 8
Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego
w Busku - Zdroju od 23.11.2015 r. do 22.12.2015 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to: XI – XII/2015 – 2 429,84 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 9
Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 257/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 54 000 zł na finansowanie w 2015 roku zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju w roku 2015 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwiększona została do kwoty 5 343 500 zł. Dyrektor PUP w Busku – Zdroju dodał, że przyznane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 18.11.2015 r. Znak: DPS.II.311.8.2015 w sprawie wyrażenia zgody
na zakup zbiornika na gaz o pojemności 4850 litrów oraz dokonanie przeniesień środków finansowych w kwocie 11 000 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dyrektor DPS w Gnojnie nadmienił, że środki przeznaczone na zakup zbiornika gazowego pochodzą z dochodów jednostki.
Wniosek Dyrektora DPS w Gnojnie w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zmianę struktury organizacyjnej Placówki – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. W/w zmiana dotyczy działu opieki i wychowania: likwiduje się stanowisko logopedy w wymiarze ¼ etatu a zwiększa się etat psychologa z ½ etatu na ¾ etatu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że składane przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach pisma/wnioski do Zarządu Powiatu powinny zostać skonsultowane z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej przed ich przedłożeniem pod obrady Zarządu.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Powiatu, Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej zgłosił, iż docierają do Niego uwagi dotyczące pracy Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przypomniał, że na w/w posiedzeniu Komisji poinformował Radnych, iż kontrolę nad Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi oraz Domami Pomocy Społecznej sprawuje Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Nadzór nad w/w Placówką – w imieniu Starosty Buskiego sprawuje Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. Kontynuując Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformował, że w związku z pojawieniem się takich sygnałów, podejmie określone czynności. Jednocześnie Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przekazał, że na chwilę obecną do PCPR w Busku – Zdroju nie wpłynęła żadna oficjalna informacja w powyższym zakresie.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że od czasu objęcia funkcji przez obecnego Dyrektora, nie otrzymał pisma z Komendy Powiatowej Policji lub innej instytucji informującego o negatywnych zdarzeniach w Placówce. Przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontrola potwierdziła wzrost poziomu opieki, realizacji zadań w Placówce.

Dyrektor PO-W w Winiarach nadmienił o przekazanej Mu przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji, iż Placówka może ubiegać się o miano jednej z najlepszych w województwie. Dyrektor PO-W poinformował również o wyróżnieniu otrzymanym przez Niego na jednej z narad organizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 258/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
    
Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 12.11.2015 r. Znak: SOSW.3011.18.2015 w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
    
Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2015 r.
Znak: PINB.0710.1.7.2015 w sprawie przesunięcia środków finansowych z paragrafów 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
    
Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2015 r. Znak: PODiDN.070.2.20.2015 w sprawie dokonania zmian w dziale 801 rozdział 80146 między poszczególnymi paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
    
Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach z dnia 17.11.2015 r. Znak: POW 8120.197.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowo – budżetowym w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.
    
Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuczępy z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach” oraz „Modernizacja kotłowni w ZPO w Tuczępach – zakup pieca” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2016 roku przez Powiat Buski zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych” oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Powiatu, jego zobowiązania, możliwości wystąpienia niedoborów środków na realizację zadań statutowych Powiatu oraz pogarszającą się sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Członek Zarządu Robert Gwóźdź wyraził swoje obawy, co do realizacji w/w zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie w budżecie Powiatu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się.

Ad. 24
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Ad. 25
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z n/w wnioskami ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo – Budżetowej, Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku:

1.    Poszczególne Komisje zgłosiły wniosek w zakresie opiniowania przez Radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Buski razem z Gminami. Powyższe dotyczy inwestycji realizowanych w ramach „Programów Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” i innych z zastosowaniem montażu finansowego – współfinansowania np. 50% na 50%.

Zarząd Powiatu przychylił się do przedmiotowego wniosku stwierdzając jednocześnie, że powyższa zasada była stosowana przy realizacji w/w inwestycji drogowych.

2.    Poszczególne Komisje zgłosiły wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu na rok 2016 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Zarząd Powiatu stwierdził, że rozważa możliwość zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nie tylko dla pracowników Starostwa Powiatowego ale dla pracowników wszystkich jednostek budżetowych Powiatu. Do rozpatrzenia powyższego wniosku Zarząd Powiatu powróci po otrzymaniu ostatecznych wielkości dotacji, subwencji i dochodów własnych na rok 2016.
    
W/w wnioski stanowią załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

O godz. 9:30 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

O godz. 13:05 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 26 porządku obrad.

Ad. 26
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 259/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 27
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 260/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 28
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 261/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 29
W sprawach różnych:
1.    Członek Zarządu Wiesław Marzec ponowił wniosek w sprawie opracowania wstępnego kosztorysu budowy chodnika w m. Oleszki.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz skierował w/w wniosek do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju.
2.    Członek Zarządu Wiesław Marzec zwrócił się z wnioskiem o zebranie poboczy na odcinku od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej do Karabosów.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz skierował w/w wniosek do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju.
3.    Nawiązując do złożonego w dniu 18.11.2015 r. wniosku w sprawie pogłębienia rowów w m. Sępichów, Członek Zarządu Krzysztof Gajek poinformował, że mieszkańcy w/w miejscowości zobowiązali się do wywiezienia, rozdysponowania nadmiaru ziemi, pozostałej po wykonaniu robót związanych z pogłębieniem rowów.
4.    Członek Zarządu Krzysztof Gajek wskazał na potrzebę wykonania remontu drogi leśnej, należącej do nadleśnictwa na odcinku ok. 600 m pomiędzy m. Piasek Wielki a m. Rzegocin.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do podjęcia rozmów w powyższym zakresie z nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik.
5.    Członek Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił wniosek o likwidację czterech tam bobrowych na strumieniu w m. Rzegocin.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału RLO do wystąpienia ze stosownym wnioskiem w powyższym zakresie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
6.    Członek Zarządu Krzysztof Gajek przekazał prośbę Wójta Gminy Nowy Korczyn dotyczącą ujęcia w przygotowywanym wniosku w ramach PROW przynajmniej jednego odcinka drogi leżącego na terenie Gminy Nowy Korczyn pomimo braku dofinansowania ze strony Gminy w związku z jej trudną sytuacją finansową.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że powyższe wymaga zgody Rady Powiatu.
7.    Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na interpelację złożoną przez Radnego Rady Powiatu Pana Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Rady Powiatu Pana Kamila Kasperczyka podczas XI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2015 r. dotyczącą wykonania prac z zakresu bieżącego utrzymania przy drodze powiatowej Nr 0101T Podlasek – Suchowola - Wójcza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
8.    Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na interpelację złożoną przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Grzegorza Lasaka podczas XI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2015 r. dotyczącej zakończonego projektu pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Powiat Buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 30
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 13:20 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.


Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-12-08
Data publikacji:2015-12-08
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:3087