Protokół Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2015

Protokół Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.50.2015

Protokół Nr 50/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.     Jerzy Kolarz
2.     Krzysztof Gajek
3.     Robert Gwóźdź
4.     Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Stanisław Kozioł – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.     Wdrożenie uchwał z XII Sesji Rady Powiatu.

6.     Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ przy DPS w Gnojnie (Dyrektor PCPR, Dyrektor DPS Gnojno, Kierownik WTZ Gnojno, Nacz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

7.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2016 roku (Dyrektor PCPR, Nacz. SOZ).

8.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2016 roku (Dyrektor PCPR, Nacz. SOZ).

9.     Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie (Dyrektor PCPR, Nacz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

10.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2015 rok (Dyrektor ZOZ, Skarbnik Powiatu, Nacz. SOZ).

11.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).

12.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

13.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

14.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok w dziale 853 rozdział 85333 (Skarbnik Powiatu).

15.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym br. (Skarbnik Powiatu).

16.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2015 o kwotę 7 125 zł (Skarbnik Powiatu).

17.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

18.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

19.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).

20.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

21.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

22.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

23.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu).

24.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 rok (Skarbnik Powiatu).

25.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

26.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2015 r. (Skarbnik Powiatu).

27.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu).

28.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków w/w jednostki (Skarbnik Powiatu).

29.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

30.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

31.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 (Skarbnik Powiatu).

32.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbędnych składników majątku ruchomego (Nacz. EK).

33.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie pomieszczenia sportowego (Nacz. EK).

34.  Sprawozdanie z realizacji przez ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju projektu Erasmus+ (Nacz. EK).

35.  Zapoznanie się z wnioskiem Powiatu Buskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych (Nacz. EK).

36.  Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. EK).

37.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. EK).

38.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. EK).

39.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. EK).

40.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. EK).

41.  Sprawy różne.

42.  Zamkniecie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 50 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 49/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XII Sesji Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2015 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XII / 110 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 111 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 112 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 27 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata2015-2030.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 113 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stopnica z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy”.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 114 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 115 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego konkursu zamkniętego w ramach 9 Osi Priorytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/2015) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 116 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna Grochowska, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 117 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju.

-       Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu.

-       Uchwałę otrzymują: Wojewoda Świętokrzyski, Pani Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 118 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuczępy z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach” oraz „Modernizacja kotłowni w ZPO w Tuczępach - zakup pieca”.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XII / 119 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2016 roku przez Powiat Buski zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych” oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2015 roku
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, w związku z brakiem uwag i zastrzeżeń ze strony Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Skarbnika Powiatu powyższy wniosek Kierownika WTZ przy DPS w Gnojnie w zakresie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”
w 2016 roku.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zaproponował powołać Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r., w składzie:

1)     Stanisław Klimczak

2)     Robert Gwóźdź

3)     Andrzej Smulczyński

4)     Aneta Chwalik

5)     Bożena Król

6)     Tomasz Łukawski

7)     Sławomir Dalach

8)     Aneta Piasecka

 

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zaproponował powołać Stanisława Klimczaka.

Powyższe kandydatury zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Wobec powyższego, przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 262/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą” „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2016 roku.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zaproponował powołać Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r., w składzie:

1)     Stanisław Klimczak

2)     Robert Gwóźdź

3)     Andrzej Smulczyński

4)     Aneta Chwalik

5)     Bożena Król

6)     Tomasz Łukawski

7)     Sławomir Dalach

8)     Aneta Piasecka

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zaproponował powołać Stanisława Klimczaka.

Powyższe kandydatury zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Wobec powyższego, przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 263/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie od m-ca grudnia br. pracownika na czas zastępstwa w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON z minimalnym obowiązującym wynagrodzeniem miesięcznym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2015 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że Rada Powiatu w Busku – Zdroju w uchwale Nr IX/86/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku upoważniła Zarząd Powiatu
do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2015. W nawiązaniu do powyższego zwrócono się z prośbą do 15 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego o udzielenie informacji cenowej określającej całkowity koszt przeprowadzenia w/w zadania. Jednocześnie zapytanie o udzielenie informacji cenowej umieszczone zostało na stronie internetowej tj. BIP Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. W postępowaniu oferty cenowe złożyło 19 podmiotów. Wszyscy, którzy przedstawili swoje oferty spełniali wymagania formalne do wykonywania badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Powiatu postanowił, że wyboru podmiotu do w/w badania dokona na następnym posiedzeniu Zarządu.

Jednocześnie decyzją Członków Zarządu, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2015 rok należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwracając się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zapytał o przewidywany wynik finansowy ZOZ w Busku – Zdroju na koniec 2015 roku.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że wszystko wskazuje na to, że strata Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na koniec 2015 r. będzie zbliżona do poziomu amortyzacji. Dyrektor ZOZ dodał, że istotny wpływ na wynik finansowy będzie miało to, w jakiej części zostaną odzyskane środki z nadwykonań.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 264/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie  przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: PZD.S2.3110.23.2015 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w łącznej kwocie 25 000 zł z: § 4040 (ZFN-trzynastka) – 2 000 zł, § 4110 (ubezpieczenia społeczne) – 15 000 zł, § 4120 (Fundusz Pracy) – 3 000 zł, § 4360 (usługi telekomunikacyjne) – 5 000 zł na § 4010 (Fundusz płac) zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: FK-BS-071-15/2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok w dziale 853 rozdział 85333 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.                                                                                                      

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dnia 30.11.2015 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.11.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym br. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju z dnia 26.11.2015 r. Znak: ZSS:311.5.2015 w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2015 o kwotę 7 125 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie z dnia 30.11.2015 r.
Znak: SOSW-3011-10/2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy z dnia 01.12.2015 r. Znak:
ZSP-S-07124.2015 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r.
Znak: ZST-I 075.37.407.2015 w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r.
Znak: ZST-I 075.38.408.2015 w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r.
Znak: ZST-I 075.39.409.2015 w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: ZSTiO.3010.1421.2015 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zaproponował, aby zwiększyć budżet ZSTiO w Busku – Zdroju na rok 2015 o kwotę 60 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników administracji oraz zakup pomocy naukowo – dydaktycznych.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r.
Znak: ZSP.0722.42.2015 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: SOSW.3011.19.2015 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: SOSW.3011.20.2015 w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: SOSW.3011.21.2015 w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak:
LO-F0710-61/2015 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 25 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku – Zdroju z dnia 01.12.2015 r. Znak: PPP.034.8.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków w/w jednostki zgodnie z załącznikiem nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 32

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyszczególnionych we wniosku składników majątku nieprzydatnych w/w jednostce, które zostały wycofane z użytkowania z powodu uszkodzenia lub awarii – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju do przekazania przeznaczonych do likwidacji składników majątku do tut. Starostwa Powiatowego, celem sprawdzenia ich przez informatyków i rozważenia możliwości ewentualnego wykorzystania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 33

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia sportowego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju (jedną godzinę raz w tygodniu) w celu przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjno – rekreacyjnych dla członków Stowarzyszenia – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 34

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego w ramach programu „Erasmus+” za okres 01.08.2015 r.
– 31.10.2015 r. oraz zestawieniem wydatków związanych z w/w projektem - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 35

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nr 46/2015 w dniu 10 listopada 2015 r. Członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali przedłożony przez Naczelnika Wydziału EK wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek
do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych składany w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Deklarację przystąpienia do w/w programu zgłosiły trzy jednostki: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował również wniosek Dyrektora ZSTiO w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do w/w Programu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że chęć przystąpienia do w/w programu zgłosiły także: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju, Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju, I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju. Następnie Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zarząd Powiatu ze skorygowanym wnioskiem Powiatu Buskiego do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych składany w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek to 54 480 zł. Wymagany wkład własny wynosi 13 620 zł. Naczelnik Wydziału EK dodała, że Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju, Dyrektor ZSS w Busku – Zdroju oraz Dyrektor I LO w Busku – Zdroju zadeklarowali, że środki finansowe na wkład własny zostaną zabezpieczone w ramach budżetów w/w Szkół.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożony przez Naczelnika Wydziału EK wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 36

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 5 908,88 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy szóstej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 1 875,45 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 37

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 265/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. 38

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 266/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad. 39

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 267/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 40

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 268/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016  stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 41

W sprawach różnych:

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę, że przed podjęciem strategicznych decyzji, w trakcie konsultacji winien być obecny Zarząd a nie tylko jego Przewodniczący. Członek Zarządu Robert Gwóźdź poinformował, że wydzierżawienie powierzchni Szpitala na okres 10 lat, czyli czas wykraczający poza 4-letni okres kadencji obecnej Rady uważa za decyzję strategiczną. Zważywszy na fakt, że Rada Powiatu jest organem założycielskim ZOZ, Zarząd Powiatu na jednym z posiedzeń powinien zostać zapoznany przez przedstawicieli firmy, która będzie prowadziła oddział kardiologiczny z koncepcją jego funkcjonowania i rozwoju. Radny Robert Gwóźdź wskazał na brak informacji o konferencji prasowej w Szpitalu, podczas której podpisana została umowa w sprawie wydzierżawienia powierzchni na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i omówiono zakres oferowanych przez firmę wynajmującą powierzchnię świadczeń kardiologicznych. Z tym najpierw powinien zapoznać się Zarząd na wspólnym spotkaniu roboczym, po czym można w uzgodnionym przez obie strony zakresie informować opinię publiczną. Tu zaś część Członków Zarządu o wszystkim dowiaduje się z prasy. Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdził, że przyjmując zaproszenie do pracy w Zarządzie liczył na to, że Jego wiedza, doświadczenie i kompetencje zostaną wykorzystane, szczególnie w dziale oświatowym. Radny Robert Gwóźdź przypomniał, iż zwracał się o możliwość rekomendowania do zatwierdzenia przez Zarząd projektów organizacyjnych szkół, wszelkich zmian w ich działalności, nowych koncepcji. Stwierdził, że jako jeden z pięciu Członków Zarządu bezpośrednio odpowiada za sprawy realizacji zadań statutowych Powiatu. Jego wiedza praktyczna w danej dziedzinie powinna być wykorzystana.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, że wszystkie decyzje strategiczne podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, propozycje uchwał kierowane są pod obrady Rady Powiatu. Przewodniczący Zarządu poinformował, że w przypadkach gdy nie mógł reprezentować Powiatu, zwracał się o powyższe do Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu.  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał, że Dyrektorowi ZOZ zostanie zwrócona uwaga dotycząca uczestnictwa Członków Zarządu w spotkaniach podczas których podpisywane są umowy na realizację kluczowych inwestycji w ZOZ. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił również że po zgłoszeniu uwag przez Członka Zarządu Roberta Gwoździa, Naczelnik Wydziału EK przedstawia szczegółową informację w zakresie wszelkich zmian w arkuszach organizacyjnych szkół. Przewodniczący Zarządu poinformował także, że zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelnika Wydziału EK, Członek Zarządu Robert Gwóźdź w 2016 roku zaproszony zostanie do przeanalizowania i zgłaszania uwag do arkuszy organizacji szkół na etapie ich tworzenia.

 

Ad. 42

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1020 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-12-11
Data publikacji:2015-12-11
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:2149