Protokół Nr 43/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2016

Protokół Nr 43/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.43.2015

 

Protokół Nr 43 / 2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 21 października 2015 roku

 

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz

 2. Stanisław Klimczak

 3. Krzysztof Gajek

 4. Robert Gwóźdź

 5. Wiesław Marzec

oraz

Jolanta Mrugała – Kierownik WTZ przy TPD w Busku - Zdroju

Piotr Sokołowski – Z-ca Dyrektora PZD w Busku – Zdroju

Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju

Stanisław Kozioł – Dyrektor DPS w Gnojnie

Tomasz Łukawski – Kierownik WTZ przy DPS w Gnojnie

Andrzej Bilewski – Dyrektor ZSP Nr 1 w Busku – Zdroju

Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Aneta Piasecka – Inspektor w Wydziale SOZ

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IPI

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Busko – Zdrój (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

 6. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w zakresie wyceny wartości dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

 7. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Gnojno w sprawie partycypacji w kosztach realizacji w 2016 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” (Skarbnik Powiatu).

 8. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2015 roku(Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

 9. Przyjęcie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju na 2016 rok (Kier. WTZ przy TPD w Busku – Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku – Zdroju, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

 10. Zapoznanie się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie naboru na stanowisko Psychologa w Zespole Interwencji Kryzysowej (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 11. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału GKN dotyczącą wniosku najemców lokali mieszkalnych w „Domu Nauczyciela” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach o wykup tych lokali z zastosowaniem bonifikaty(Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

 12. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału GKN w zakresie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju dotyczącego obniżenia czynszu dla najemcy lokalu pod sklepik szkolny z 20 zł/1m² na 15 zł/1m² (Dyr. ZSP Nr 1 w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).

 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).

 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).

 15. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju w sprawie zawarcia umowy najmu powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek (Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).

 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą EUROFUTURE Changing Places w ramach programu ERASMUS+ (Dyr. ZSP Nr 1 w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

 17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą EUROFUTURE Changing Places w ramach programu ERASMUS+ (Dyr. ZSP Nr 1 w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nowej sali gimnastycznej (Nacz. Wydz. EK).

 19. Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).

 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).

 21. Przyjęcie Informacji o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).

 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 października 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020” (Nacz. Wydz. SOZ).

 23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

 24. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia planu finansowego Referatu Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską o kwotę 10 tys. zł tj. kwotę wydatków poniesionych z promocji na dożynki (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).

 25. Rozpatrzenie wniosku znak: POW 8120.164.2015 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

 26. Rozpatrzenie wniosku znak: SOSW-3011-7/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 27. Rozpatrzenie wniosku znak: LO-F0710-50/2015 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 28. Rozpatrzenie wniosku znak: ZSP – 0722.31.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w planie finansowym wydatków budżetowych w rozdziale 85410 celem dokonania zakupu pieca konwekcyjno – parowego (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 29. Rozpatrzenie wniosku znak: ZSP. 0722.32.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 30. Rozpatrzenie wniosku znak: ZST-I 075.32.361.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 31. Zapoznanie się z zestawieniem wykonania planowanych wydatków za okres 9 m-cy 2015 r. oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu buskiego (Skarbnik Powiatu).

 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 34. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 27 / 2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 (Skarbnik Powiatu).

 36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice(Skarbnik Powiatu).

 37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gnojno z przeznaczeniem w 2016 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019” (Skarbnik Powiatu).

 38. Rozpatrzenie wniosku z wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

 39. Sprawy różne.

 40. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie
800 otworzył 43 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy
5Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zawnioskował o włączenie do proponowanego porządku obrad pkt 5a tj. Przedstawienie informacji w sprawie zatrudnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zawnioskował o przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia wraz z w/w zmianą.

Proponowany porządek obrad z uwzględnieniem powyższego wniosku został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 42/2015 z dnia 16 października 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 5a

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgodnie ze Statutem i Regulaminem Powiatowego Zarządu Dróg, Zarząd Powiatu opiniuje i ustala kwestie Dyrektora, nie zaś Z-ców Dyrektora jednostek organizacyjnych powiatu, poza szkołami, które to stanowiska, zgodnie
z ustawą, Starosta uzgadnia z Dyrektorem.

Po złożeniu wypowiedzenia przez Z-cę Dyrektora PZD - Pana Eugeniusza Witka, z wnioskiem
o przeniesienie na zwolnione stanowisko, w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych do Starosty zwrócił się pracownik Wydziału AB tut. Starostwa Pan Piotr Sokołowski. W związku z pozytywną decyzją Starosty oraz Dyrektora PZD,
w drodze porozumienia w trybie art. 22 w/w ustawy Pan Sokołowski został przeniesiony po upływie okresu wypowiedzenia Pana Eugeniusza Witka na stanowisko Z-cy Dyrektora PZD w Busku – Zdroju.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź wyjaśnił, że Jego pytanie wynikało z tego, iż w poprzedniej kadencji sugerował o przeanalizowanie składu zatrudnienia w PZD w Busku – Zdroju, łącznie
z Z-cą Dyrektora. Dodał, że Powiat Buski jest jedynym Powiatem w województwie świętokrzyskim, w którym jest stanowisko Z-cy Dyrektora PZD. Powyższe wątpliwości wynikają z bieżącej pracy PZD, gdzie brakuje ludzi do pracy na drodze. Zatem, z uwagi na to, że w PZD w Busku - Zdroju jest dwóch kierowników obwodów, główny księgowy i wystarczająca ilość pracowników administracyjnych, nie ma zasadności zatrudnienia osoby na stanowisko Z-cy Dyrektora. To pozwoliłoby uwolnić środki do zatrudnienia ludzi w obwodach. Z chwilą kiedy odszedł na emeryturę Pan Eugeniusz Witek Radny Robert Gwóźdź wraca do w/w sprawy z poprzedniej kadencji. Powtórzył, że nie uważa za zasadne, aby w PZD w Busku – Zdroju potrzebne było stanowisko Z-cy Dyrektora. Radny dodał, że przed podjęciem takiej decyzji Przewodniczący Zarządu nie powiadomił o powyższym pozostałych Członków Zarządu. Zarząd Powiatu nie miał żadnej informacji, że zostaje uzupełnione stanowisko Z-cy Dyrektora PZD.

Następnie Członek Zarządu Robert Gwóźdź przedstawił swoje wątpliwości, czy są wystarczające środki w budżecie PZD do końca roku budżetowego i jak powyższa sytuacja finansowa będzie kształtowała się w prognozie na rok następny. Z budżetu Powiatu przeznaczane są bowiem dodatkowe środki finansowe na materiały sypkie tj. sól dla PZD, a tym samym koszty wzrastają.

Odnosząc się do powyższego, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju odpowiedział, żeby Radny zadał Mu inne pytanie, zarówno odnośnie stanowiska Z-cy Dyrektora, jak i dodatkowych kosztów. Członek Zarządu Robert Gwóźdź zaznaczył, że nie jest Jego intencją kwestionować tą decyzję, lecz jest to rola Zarządu Powiatu wobec sytuacji jaka zaczyna się coraz bardziej negatywnie kształtować odnośnie wpływów finansowych i operacji finansowych.Dodał, żeZarząd jest władny analizować
i podejmować decyzje, nie zaś dowiadywać się o sprawach, które dzieją się poza nim. Zatem, Radny życzyłby sobie jako Członek Zarządu, zaproszony do pracy w Zarządzie, aby na przyszłość pewne ustalenia wiążące były wcześniej konsultowane czy też aby Członkowie byli informowani o nich na posiedzeniu Zarządu. W związku z tym, Radny nie kwestionuje powyższej decyzji, jednak ma wątpliwości wobec takiej odpowiedzi Dyrektora PZD co do złożenia przez Niego przedmiotowego wniosku. Jednocześnie stwierdził, że sprawdzi po zakończeniu dzisiejszego posiedzenia, czy takie dokumenty istnieją. W dalszej części dyskusji Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zaapelował, aby zacząć dbać o oszczędności finansowe. Z informacji Skarbnika Powiatu wynika bowiem, że są coraz większe problemy finansowe i tylko dzięki temu, że się uwalnia poręczenie kredytowe Powiat funkcjonuje w taki sposób, jak obecnie.

Starosta przekazał, że we wszystkich przypadkach, gdzie wymagana jest decyzja Zarządu Powiatu nigdy nie zdarzyło się, aby nie konsultował spraw z Zarządem, czy też nie czekał na decyzję Zarządu. Ponadto, dodał, że na ostatniej Sesji informował publicznie o przedmiotowej zmianie kadrowej w PZD w Busku – Zdroju. Nadmienił, że taka sama procedura obowiązuje przy powołaniu Z-ców Dyrektora w szkołach. Wówczas Dyrektor występuje z wnioskiem o powołanie Z-ców Dyrektora do Przewodniczącego Zarządu i na Zarządzie nie jest w/w temat dyskutowany.
W przypadku kiedy Starosta nie ma zastrzeżeń do wnioskowanej osoby, wyraża pozytywną opinię co do określonej kandydatury zgodnie ze stosowną procedurą.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź przekazał, że nie kwestionuje procedur, lecz koleżeństwo wymaga, aby zwyczajnie poinformować pozostałych Członków Zarządu o takich sprawach. W związku z tym, Radny o powyższe zwraca się do Przewodniczącego Zarządu.

W dalszej części dyskusji Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zapytał, czy Z-ca Dyrektora PZD w Busku – Zdroju Pan Piotr Sokołowski ma jakiekolwiek uprawnienia drogowe
i wykształcenie w zakresie drogownictwa, czy też tylko w zakresie budownictwa.

W odpowiedzi Starosta przekazał, że nie zna szczegółów. Dodał, że z Jego wiedzy wynika, że Pan Piotr Sokołowski określone uprawnienia „robił”.

Radny Robert Gwóźdź stwierdził, że w pierwszej kolejności należało zadbać o ludzi pracujących od wielu lat w PZD. Radny uważa, że przede wszystkim należy skupić się nad tym, aby dać tym ludziom podwyżkę po wielu latach pracy w PZD.

Wicestarosta Stanisław Klimczak podkreślił, że jest potrzeba utrzymania stanowiska Z-cy Dyrektora PZD. W obecnej chwili Dyrektor PZD w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przebywa 2 tygodnie na urlopie i Wiceprzewodniczący Zarządu nie wyobraża sobie, aby przez taki okres czasu w PZD nie było Z-cy Dyrektora biorąc pod uwagę konieczność podpisywania faktur, kwestie odbiorów i inne. Pomijając kwestię zatrudnienia, sama funkcja jest ważna, gdyż nie złożone zostałyby poszczególne wnioski, nie rozliczone zostałyby dotacje przeznaczone na drogi powodziowe, nie dokonane zostałyby odbiory poszczególnych dróg. Dyskutować można o kwestii ewentualnego wynagrodzenia, natomiast nie należy negować potrzeby utrzymania stanowiska Z-cy Dyrektora PZD. Wiceprzewodniczący Zarządu stanowczo podkreślił, że stanowisko Z-cy Dyrektora jest bardzo potrzebne w PZD w Busku - Zdroju. Jednocześnie zaznaczył, że On nie może być Przewodniczącym Komisji przy odbiorach końcowych zadań, gdyż jest jedynie przedstawicielem Zarządu. Przewodniczącym Komisji może być tylko pracownik PZD w randze Z-cy Dyrektora.

Radny Robert Gwóźdź przekazał, że zorientował się w 6 powiatach województwa świętokrzyskiego jak wygląda w/w kwestia i jedynie w Powiecie Buskim w PZD jest stanowisko Z-cy Dyrektora.

Wicestarosta oraz Starosta wyjaśnili, że w tych powiatach jest mniejsza ilość kilometrów dróg.

Radny Robert Gwóźdź ponownie zasygnalizował, że w PZD w Busku - Zdroju jest potrzebny pracownik na drodze. Dodał, że wkrótce rozwinie ten temat.

Ad. 5

Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawiewyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Busko – Zdrój.

Po analizie, powyższa uchwała został pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 226 / 2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 października 2015 roku
w
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Busko – Zdrój stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z informacją w zakresie wyceny wartości dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przedłożonym pismem całość wyceny zostanie wykonana do końca listopada 2015 roku.

W związku z zapytaniem Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwoździa, Starosta Jerzy Kolarz odpowiedział, że jest to nieodpłatna działalność w zakresie obowiązków własnych wykonywana przez pracowników PZD w Busku – Zdroju.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek Wójta Gminy Gnojno w sprawie partycypacji w kosztach realizacji w 2016 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T
w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z w/w wnioskiem przewidywany koszt wykonania prac według kosztorysu inwestorskiego to 447 571,70 zł brutto.

Po analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił przeznaczyć
w powyższym zakresie środki finansowe w wysokości 20 tys. zł.

Ad. 8

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł przedstawilisprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju Jolanta Mrugała omówiłapreliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku – Zdroju na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do Pani Kierownik WTZ przy TPD
w Busku – Zdroju i po raz kolejny zapytał o kwestię gromadzenia środków finansowych na udział własny w celu pozyskania samochodu do przewożenia uczestników Warsztatów oraz kwestię zmiany siedziby WTZ.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Kierownik WTZ przy TPD w Busku – Zdroju przekazała, że śledzi cały czas informację ze strony PFRON w w/w zakresie.

Starosta wyjaśnił, że otrzymał informację dotyczącą możliwości skorzystania z programu, w którym dofinansowanie wyniesie 75 % przy 25 % udziale własnym. Zatem, Przewodniczący Zarządu zaapelował o szukanie możliwości pozyskania środków finansowych na udział własny.

W kwestii lokalowej Kierownik WTZ przy TPD w Busku – Zdroju poinformowała, że na ostatnim spotkaniu Zarządu TPD w/w sprawa była dyskutowana i ustalono, aby siedziba WTZ znajdowała się na terenie Buska.

Starosta stwierdził, że biorąc pod uwagę zasoby miejskie, komunalne takiego obiektu na terenie Buska Warsztaty nie znajdą.

Starosta zapytał, czy Kierownik Warsztatów skierowała wnioski w powyższym zakresie do instytucji, firm, gmin o wolne lokale.

Kierownik WTZ odpowiedziała, że jest w trakcie rozmów z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zaapelował, aby Kierownik WTZ przy TPD w Busku - Zdroju
w konsultacji z Wydziałem SOZ tut. Starostwa Powiatowego i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wypracowała już gotowe rozwiązanie w powyższym zakresie,
a następnie przedstawiła je na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Po analizie, powyższy preliminarz został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na ogłoszenie naboru na stanowisko Psychologa
w Zespole Interwencji Kryzysowej –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu i wnikliwej dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Naczelnika Wydziału SOZ we współpracy z Naczelnikiem Wydziału EK i innymi Naczelnikami tut. Starostwa Powiatowego do rozeznania kwestii przejścia pracownika z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju lub innych jednostek organizacyjnych powiatu do PCPR. W/W zostali zobowiązani do przygotowania informacji na następne posiedzenie Zarządu w zakresie ilości psychologów pracujących w jednostkach organizacyjnych powiatu, wymiaru ich etatu oraz kwestii dotyczącej zainteresowania tych osób pracą w PCPR.

Starosta dodał, że w powyższym zakresie nie musi być naboru w formie konkursowej jeżeli nastąpi przesunięcie pracownika między jednostkami organizacyjnymi.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju zaznaczył, że w/w osoba musi zyskać Jego akceptację.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju do przygotowania informacji w zakresie ilości interwencji wykonanych w ciągu ostatniego roku przez dwóch dotychczasowych psychologów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Zarząd Powiatu ponownie zaapelował do wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do konsultowania wszelkich zmian w strukturze zatrudnienia pracowników administracji
i obsługi.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił informację dotyczącą wniosku najemców lokali mieszkalnych w „Domu Nauczyciela” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
w Winiarach o wykup tych lokali z zastosowaniem bonifikaty –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z informacją Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach część działki, na której znajduje się Dom Nauczyciela jest zbędna Placówce. W budynku znajdują się
4 mieszkania, z których dwa są wynajmowane i te można sprzedać w trybie bezprzetargowym
z zastosowaniem bonifikaty na rzecz najemców a dwa sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego.

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału GKN wyjaśnił, że w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do procedury sprzedaży należy wydzielić działkę, na której znajduje się Dom Nauczyciela, rozeznać kwestię przebudowy przyłącza wodociągowego, gdyż Dom Nauczyciela jest zasilany w wodę z budynku Placówki, zlecić wycenę lokali biegłemu i ogłosić sprzedaż wolnych lokali. Następnie Rada Powiatu powinna podjąć decyzję o udzieleniu bonifikaty obecnym lokatorom.

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę w powyższym zakresie w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź nie był obecny w trakcie głosowania.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił informację w zakresie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju dotyczącego obniżenia czynszu dla najemcy lokalu pod sklepik szkolny z 20 zł/1m² na 15 zł/1m² – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie obniżenia czynszu z 20 zł/1m² na 15 zł/1m², gdyż zgodnie
z uchwałą Nr 280/2009 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego, m.in. stawka czynszu pod działalność usługową, handlową
i gastronomiczn
ą wynosi 20 zł/1m².

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy ZSP Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju a najemcą lokalu przeznaczonego na sklepik spożywczy na dalszy okres tj. od 01.11.2015 r. do 31.10.2018 r.).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 227/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie
wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu (dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy ZSP Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju a najemcą lokalu przeznaczonego na sklepik spożywczy na dalszy okres tj. od 01.11.2015 r. do 31.10.2018 r.).

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 15

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z informacjąDyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zawarcia umowy najmu powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek – w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1
3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK Renatę Krzemień do rozeznania, czy w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju umieszczanie automatów z przekąskami i napojami gazowanymi jest zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przypomnienia wszystkim dyrektorom jednostek oświatowych jakie produkty są zgodne z Ustawą o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ad. 16

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju Andrzej Bilewski w związku
z uzyskaniem informacji z Narodowej Agencji Programu Erasmus+,
że złożony przez ZSP Nr 1
w Busku – Zdroju Projekt został zatwierdzony do realizacji,
zwrócił się z wnioskiem znak: ZSP1.0710.65.2015 o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2015 w kwocie 8 630 zł lub zasugerowanie innej formy rozliczenia tej części wydatków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek po akceptacji Skarbnika Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju do podejmowania czynności
w zakresie realizacji projektu pod nazwą EUROFUTURE Changing Places w ramach programu ERASMUS+
.

Starosta podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do podejmowania czynności, zobowiązań w zakresie Zarządu Powiatu upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu Powiatu. Podobna sytuacja dotyczy jednostek organizacyjnych. Skarbnik Powiatu Artur Polniak podkreślił, że do reprezentowania powiatu w sprawach majątkowych zawsze powinny być dwie osoby tj. Członek Zarządu i upoważniona, wskazana osoba – kierownik jednostki organizacyjnej realizującej projekt.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Radcę Prawnego Bożenę Sadłos do ostatecznego rozstrzygnięcia i przedstawienia opinii, czy umowy na realizację zadań edukacyjnych dofinansowywanych z zewnętrznych programów unijnych może podpisać jednoosobowo dyrektor szkoły na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały, czy dwuosobowo: dyrektor szkoły na podstawie upoważnienia oraz jeden Członek Zarządu Powiatu. Dyrektor nie zawiera bowiem umowy jednoosobowo w imieniu bieżącej działalności, lecz zawiera zobowiązania w imieniu powiatu.

Do przedłożenia przedmiotowej opinii na następne posiedzenie Zarządu Powiatu został zobowiązany Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

W dniu dzisiejszym powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 228/2015Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą EUROFUTURE Changing Places w ramach programu ERASMUS+ stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą EUROFUTURE Changing Places w ramach programu Erasmus+ - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 18

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju Andrzej Bilewski przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nowej sali gimnastycznejna rzecz Młodzieżowego Klubu Sportowego „MKS ZDRÓJ” Busko – Zdrój w celu umożliwienia treningów drużyny III ligowej kobiet w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Starosta Jerzy Kolarz zapytał, czy w/w wniosek dotyczy kobiet po 18-tym roku życia, nie będących uczennicami. W w/w przypadku sala gimnastyczna musiałaby zostać udostępniona odpłatnie.

Dyrektor ZSP Nr 1 w Busku – Zdroju poinformował, że nie ma kategorii dziewcząt lecz jest kategoria kobiet. Wyjaśnił, że ok. ¾ drużyny stanowią uczennice ZSP Nr 1, a pozostałą część uczennice innych szkół.

W związku z tym, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdrojuw sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 229/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Informację o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2014/2015
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że w w/w dokumencie zostały ujęte informacje na temat czynności kontrolnych. W związku bowiem z ostatnimi zmianami przepisów dotyczących tworzenia w/w informacji muszą w niej zostać umieszczane informacje o nadzorze pedagogicznym. Zatem, zawarto w niej informacje o kontrolach działalności jednostek prowadzonych przez Kuratorium,
w tym ewaluacje oraz o wynikach tych kontroli.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zasygnalizował, że pytając o urzędującego Członka Zarządu miał na uwadze, że na organy prowadzące w tej chwili nałożono obowiązek nadzoru pedagogicznego oprócz nadzoru zewnętrznego w postaci Kuratorium, również obowiązek wnikania w nadzór merytoryczny pracy szkół. W związku z tym mając doświadczenie w zakresie nadzoru merytorycznego warto byłoby wypełniać ten nadzór. Zadeklarował, że Jego wiedza jest do dyspozycji jeżeli chodzi o nadzór merytoryczny nad pracą szkół. Jednocześnie Radny podziękował Pani Naczelnik Wydziału EK za bardzo rzetelną i wszechstronną informację.

Naczelnik Wydziału EK podziękowała w imieniu pracowników Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej tut. Starostwa Powiatowego.

Po przeanalizowaniu, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 22

Inspektor w Wydziale SOZ Aneta Piasecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
14 października 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 230/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie
zmiany uchwały Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 października 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Buskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020”
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 24

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł przedstawił wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego Referatu Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską o kwotę 10 tys. zł tj. kwotę wydatków poniesionych z promocji na dożynki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowej analizie, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do rozeznania jaki będzie koszt wykonania 500 kalendarzy.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Wiesław Marzec był nieobecny w trakcie głosowania.

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosekznak: POW. 8120.164.2015 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 17 583 zł z własnych środków na paragraf 6060 – zakupy inwestycyjnew brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu. Zgodnie z sugestią Skarbnika Powiatu kwota 17 583 zł zostanie zabezpieczona z niewykonanych zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym tj. ze środków niewykonanych na wydatki majątkowe.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Wiesław Marzec był nieobecny w trakcie głosowania.

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił wniosek znak: SOSW-3011-7/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Wiesław Marzec był nieobecny w trakcie głosowania.

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył wniosek znak: LO-F0710-50/2015 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił wniosek znak: ZSP – 0722.31.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w planie finansowym wydatków budżetowych
w rozdziale 85410 celem dokonania zakupu pieca konwekcyjno – parowego –
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił wniosek znak: ZSP. 0722.32.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek znak: ZST-I 075.32.361.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak bardzo wnikliwie omówił zestawienie wykonania planowanych wydatków za okres 9 m-cy 2015 r. oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Niedobór środków finansowych oraz propozycja zwiększenia wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu buskiego przedstawia się następująco:

- w Starostwie Powiatowym niedobór środków finansowych wynosi 250 000 zł, zaś propozycja zwiększenia wydatków to 164 354 zł,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju niedobór środków finansowych wynosi
520 281,41 zł, zaś propozycja zwiększenia wydatków to 208 751 zł,

- w Powiatowym Urzędzie Pracy niedobór środków finansowych wynosi 100 180,95 zł, zaś propozycja zwiększenia wydatków to 60 000 zł,

- w Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju niedobór środków finansowych wynosi 26 099 zł, zaś propozycja zwiększenia wydatków to 15 000 zł,

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy niedobór środków finansowych wynosi
54 596,73 zł, zaś propozycja zwiększenia wydatków to 30 000 zł,

- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju niedobór środków finansowych wynosi 37 166 zł, zaś propozycja zwiększenia wydatków to 25 000 zł.

Łączna kwota zwiększenia wydatków w tych jednostkach to 503 105 zł.

W pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu na chwilę obecną nie przewiduje się zwiększenia wydatków.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zwrócił się do Skarbnika Powiatu z zapytaniem jaka jest na dzień dzisiejszy bariera bezpieczeństwa odnośnie płynności finansowej w bieżącym roku.

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Powiatu poinformował, że w bieżącym roku jeżeli zostanie wprowadzona tylko ta kwota 503 105 zł i wykonane zostaną dochody, które zostały zaplanowane, budżet powiatu powinien zbilansować się bez żadnych zobowiązań. Natomiast w przypadku gdyby zachodziła konieczność wprowadzania do budżetu dodatkowych środków po stronie wydatków wówczas mogą być problemy z ich realizacją. Jednocześnie uzupełnił, że powyższa sytuacja będzie zależała od wielkości środków finansowych przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg.

Powyższe propozycje Skarbnika Powiatu co do zwiększenia wydatków w w/w jednostkach organizacyjnych powiatu zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Źródłem finansowania powyższych wydatków będą: wykonane dochody o 124 000 zł wyższe niż były ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, kwota 318 000 zł zostanie zabezpieczona z dochodów, które zostały z rozliczeń z roku ubiegłego z dotacji przekazanych do Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz niewykorzystane środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 231/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia
2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice” -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gnojno z przeznaczeniem w 2016 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr
36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 38

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu z wyjazdowego posiedzenia w dniu 16 października 2015 roku,
w którym Członkowie w/w Komisji poparli wniosek Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie dotyczący wsparcia finansowego na realizację podejmowanych przedsięwzięć.

Po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem, Zarząd Powiatu stwierdził, że na zadania realizowane przez ECB może być udzielana pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, jak równieżw ramach konkursów ogłaszanych przez Powiat Buski. W związku z tym jeżeli będą wnioski ze strony ECB wówczas Zarząd Powiatu pochyli się nad nimi.

Członek Zarząd Powiatu Robert Gwóźdź po raz kolejny podkreślił, że Powiat Buski nie ma obowiązku finansowania zadań własnych ECB, może jedynie uczestniczyć w ich realizacji w formie promocyjnej. Następnie zaapelował o ustalenie dwóch priorytetowych, kluczowych zadań do dofinansowania przez Powiat Buski, tj. Festiwalu im. Krystyny Jamroz oraz Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie.

Jednocześnie Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu poparli wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie odnośnie wsparcia starań o szybszą rozbudowę szkoły, uzasadniając to rozwojem konkurencyjnych placówek.

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że w kwestii rozbudowy SOS-W w Broninie zostały przygotowane stosowne dokumenty, jednak na dzień dzisiejszy szkoły specjalne nie mają priorytetów w zakresie ubiegania się o środki finansowe. Zatem, ze względu na brak środków finansowychna dzień dzisiejszy Powiat Buski nie jest w stanie sfinansować w/w zadania w całości.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad. 39

W sprawach różnych:

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację z X Sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2015 r. w sprawie przebudowy skrzyżowań DK Nr 73 z DP Nr 0059T i 0019T w m. Zwierzyniec
  i DP Nr 0050T w m. Żerniki – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 40

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący ZarząduJerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 11:00zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Martyna Lis

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Lis
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2555