Protokół Nr 51/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2016

Protokół Nr 51/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.51.2015

Protokół Nr 51/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 9 – 11 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Anna Kolarz – Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju

ks. Józef Majchrzyk – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju

Lucyna Wojnowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju

Janusz Odo – nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach

Stanisław Kozioł – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Barbara Gajek – Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Anita Bartos – Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Zbigniew Pietraszewski – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdroju

Elżbieta Dąbrowska – pielęgniarka koordynująca na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego (ks. Józef Majchrzyk,
  Pan Janusz Odo, Dyr. I LO w Busku – Zdroju, Dyr. ZSTiO w Busku – Zdroju,
  Nacz. Wydz. EK).
 6. Rozpatrzenie wniosku organizatorów I Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
  w Szańcu w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo Powiatu Buskiego
  na plakacie reklamowym (Nacz. Wydz. EK).
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego
  (Nacz. Wydz. EK).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
  nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju
  na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
  nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
  w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego
  w ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju (Dyr. PCPR
  w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 14. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2015 rok (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu uwolnionych środków w kwocie 1 729 144 zł w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego w zadaniu pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
  (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
 17. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 18. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień
  w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 19. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
  nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
  (Nacz. Wydz. GKN).
 21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

  Po Sesji:

 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i w dniu 9 grudnia 2015 r. o godzinie 1100 otworzył 51 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 50/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Nauczyciel kontraktowy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Pan Janusz Odo oraz nauczyciel kontraktowy z I Liceum Ogólnokształcącego
w Busku – Zdroju ks. Józef Majchrzyk zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektora ZSTiO
w Busku – Zdroju, Z-cy Dyrektora I LO w Busku - Zdroju oraz Naczelnika Wydziału EK złożyły uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wręczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – załączniki nr 3 – 4 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

Ad. 6

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem organizatorów I Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Szańcu w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowego patronatu nad w/w Konkursem oraz umieszczenie logo Powiatu Buskiego na plakacie informacyjnym – w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 5
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to:

- XII/2015 – 1 079,18 zł.

- I-VI/2016 – 13 405,69 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień wyjaśniła, że w/w aneks dotyczy zmiany rodzaju wykonywanych zajęć przez jednego z nauczycieli Poradni, który dotychczas prowadził zajęcia z małymi dziećmi a obecnie przydzielono mu prowadzenie terapii Biofeedback. Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że do w/w arkusza dołączony został harmonogram pracy pracowników pedagogicznych. Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że część nauczycieli przydzielona została do pracy na terenie Szkół.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał czy powyższe realizowane będzie tylko na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój czy też na terenie całego Powiatu. Ponadto Członek Zarządu Robert Gwóźdź zawnioskował, aby Dyrektor P P-P w Busku – Zdroju do przedstawionego harmonogramu dołączyła opis jakie podejmuje działania na terenie Powiatu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 269/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 270/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik
nr 8
do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z kwartalnym sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego w ramach programu „Erasmus+”
za okres wrzesień – listopad 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wykaz wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przyznać:

dla zawodnika (dyscyplina karate) nagrodę w wysokości 200 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina karate) nagrodę w wysokości 200 zł brutto,

dla trenera (dyscyplina karate) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 120 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 200 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla trenera (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 400 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina lekkoatletyka) nagrodę w wysokości 200 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina pływanie) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 250 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 200 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 350 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 300 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 200 zł brutto,

dla zawodnika (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 250 zł brutto,

dla trenera (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 400 zł brutto,

dla trenera (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 400 zł brutto,

dla trenera (dyscyplina boks) nagrodę w wysokości 400 zł brutto.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 04.12.2015 r. Znak:
ZSP.0722.43.2015 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

W związku z zamiarem przystąpienia do ogłoszonego konkursu zamkniętego
nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/2015 w ramach 9 Osi Priorytetowej – Włączenie i walka
z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedłożył wniosek aplikacyjny projektu „Nowy Start – Nowe Życie” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wartość projektu wynosi 1 500 000 zł
przy wymaganym wkładzie własnym wnioskodawcy 7,5%, co stanowi kwotę 112 500 zł, która w całości zostanie wniesiona jako wkład własny w postaci świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, że zaproponowane kwoty szkoleń znacznie przekraczają ceny rynkowe. Stwierdził, że większe środki powinny być zaangażowane
w cross-financing i koszty pośrednie związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Ponadto Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że stosowną dokumentację należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby była możliwość szczegółowego przeanalizowania przedkładanego wniosku.

Decyzją Członków Zarządu Naczelnik Wydziału SOZ został zobowiązany do szczegółowego przeanalizowania przedłożonego przez Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju wniosku aplikacyjnego.

Następnie Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 271/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Na posiedzeniu Zarządu Nr 50/2015 w dniu 3 grudnia 2015 r. Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że Rada Powiatu w Busku – Zdroju w uchwale Nr IX/86/2015 z dnia
3 sierpnia 2015 roku upoważniła Zarząd Powiatu do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2015. W nawiązaniu
do powyższego zwrócono się z prośbą do 15 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego o udzielenie informacji cenowej określającej całkowity koszt przeprowadzenia w/w zadania. Jednocześnie zapytanie o udzielenie informacji cenowej umieszczone zostało na stronie internetowej tj. BIP Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. W postępowaniu oferty cenowe złożyło
19 podmiotów. Wszyscy, którzy przedstawili swoje oferty spełniali wymagania formalne
do wykonywania badania sprawozdania finansowego.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu dokonał wyboru podmiotu do przedmiotowego badania. Z pośród złożonych ofert, kierując się kryterium ceny, Zarząd Powiatu wybrał
do w/w badania podmiot BILANS-REWID-STANDARD Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa za cenę 4 797 zł brutto.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka
oraz Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski zwrócili się do Zarządu Powiatu o wyrażenie opinii o przeznaczeniu uwolnionych środków w kwocie 1 729 144 zł w związku z zawartymi aneksami
i zmniejszeniem wkładu własnego w zadaniu pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 – załącznik
nr 15
do niniejszego protokołu. W przedłożonym piśmie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że istnieje możliwość przeznaczenia w/w kwoty na spłatę części zaciągniętego kredytu lub na spłatę bieżących zobowiązań ZOZ wobec dostawców co przyczyniłoby się
do poprawy płynności finansowej Zakładu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju odnośnie wykorzystania przyznanych środków finansowych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka odniósł się do listu otwartego położnych i pielęgniarek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
i Oddziału Neonatologicznego skierowanego do Starosty Buskiego oraz Rady Powiatu
w Busku – Zdroju dotyczącego wydzierżawienia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego – załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. W w/w piśmie pojawiły się stwierdzenia, że dopiero 25.11.2015 r. na wyraźną prośbę położnych
i pielęgniarek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Neonatologicznego udało się doprowadzić do spotkania w w/w sprawie z Dyrektorem Szpitala. Położne i pielęgniarki w/w Oddziałów stwierdzają, że wyjaśnienia Dyrektora były niespójne i zamiast rozwiać pogłębiły ich obawy. Dyrektor ZOZ poinformował, że na przedmiotowym spotkaniu sprawa wydzierżawienia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego została dogłębnie wyjaśniona. Dodał, że w spotkaniu tym uczestniczyła pielęgniarka koordynująca na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Pani Elżbieta Dąbrowska. Dyrektor ZOZ poprosił Panią Elżbietę Dąbrowską aby na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu opisała
w/w sytuację.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu 07.12.2015 r.
w tut. Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z pielęgniarkami i położnymi
w/w Oddziałów. Przewodniczący Zarządu przekazał, iż na przedmiotowym spotkaniu informował jakie działania podejmuje Zarząd Powiatu oraz Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju. Pielęgniarki i położne zostały poinformowane o zamiarze wydzierżawienia w/w Oddziałów. W przypadku braku chętnych może dojść do ich zamknięcia, gdyż zgodnie z informacją przekazaną przez Z-cę Dyrektora ZOZ ds. Finansowych strata za rok bieżący Oddziału Neonatologicznego i Ginekologiczno - Położniczego będzie wynosiła ok. 2 100 000 zł. Przewodniczący Zarządu dodał, że Dyrektor ZOZ musi dokonać oceny funkcjonowania wszystkich Oddziałów Szpitala – ilości łóżek na poszczególnych Oddziałach, obłożenia. Przewodniczący Zarządu poinformował, że obłożenie na Oddziale Chorób Wewnętrznych wynosi 90%, na Oddziale Pediatrycznym - 50%, na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc - 70%, na Oddziale Neonatologicznym - 29%, na Oddziale Chorób Zakaźnych - 57%, na Oddziale Chirurgicznym - 48%, na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 53%, na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - 57%, na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym - 43%, na Oddziale Geriatrycznym - 30%. Należy zatem przeanalizować zasadność utrzymywania dotychczasowej liczby łóżek na niektórych z w/w Oddziałów.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że w dniu 25.11.2015 r. odbył spotkanie
z pielęgniarkami i położnymi Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Neonatologicznego. Położnym i pielęgniarkom w/w Oddziałów przekazana została informacja o zagrożeniach, jakie wynikają z tyt. braku samofinansowania się powyższych Oddziałów. Decyzja o wydzierżawieniu w/w Oddziałów została podjęta za zgodą Zarządu
i Rady Powiatu w celu ich ratowania. W trakcie spotkania pojawiały się pytania dotyczące przyszłości miejsc pracy pielęgniarek i położnych. Dyrektor ZOZ przekazał, że informował pielęgniarki i położne o możliwość współpracy z podmiotem, który wydzierżawi
w/w Oddziały. Poddał również pod rozwagę możliwość przejścia na inne Oddziały. Dyrektor ZOZ dodał, że rozmowy i starania dotyczące Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
oraz Neonatologicznego prowadzi od m-ca czerwca br. W przypadku gdy nie uda się ich wydzierżawić, zostaną one zamknięte.

Pielęgniarka koordynująca na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Pani Elżbieta Dąbrowska poinformowała, że pełni dwie funkcje - dba o dobro interesu i reprezentuje pielęgniarki i położne w/w Oddziałów. Część pielęgniarek i położnych chciałaby otrzymać zapewnienie na piśmie, że w przypadku utraty pracy w firmie wydzierżawiającej
np. na skutek wprowadzenia przez nowopowstały rząd zmian w zasadach finansowania prywatnych i państwowych placówek służby zdrowia, zostaną ponownie zatrudnione
w strukturach ZOZ w Busku - Zdroju. Pielęgniarka koordynująca Pani Elżbieta Dąbrowska dodała, że w/w pismo zostało przygotowane przez pielęgniarki i położne w nocy
z 6 na 7 grudnia br. Nadmieniła, że z przedmiotowym pismem zapoznała się na spotkaniu
ze Starostą Buskim w dniu 07.12.2015 r. Powodem przygotowania w/w listu, spotkania
ze Starostą Buskim była obawa pielęgniarek i położnych o swoje miejsca pracy.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dnia 04.12.2015 r.
Znak: PF-0760/29/2015 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu na dalszy okres trzech lat z Firmą Handlowo – Usługową AMIGO s.c. – systemy vedingowe ul. Barytowa, 25 – 608 Kielce powierzchni użytkowej
0,80 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie automatu do sprzedaży przekąsek i zimnych napojów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej
na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 272/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel oraz Główna Księgowa w DPS w Zborowie Anita Bartos zapoznały Zarząd Powiatu
z informacją w zakresie przewidywanego średniomiesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca na 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Planowany koszt na 2016 r. wynosi 3 270 zł.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Następnie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Główna Księgowa w DPS w Gnojnie Barbara Gajek przedstawili informację w zakresie przewidywanego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca na 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Planowany koszt na 2016 r. wynosi 3 200 zł.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przedstawił informację w zakresie przewidywanego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w 2016 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Planowany koszt
na 2016 r. wynosi 4 188,90 zł.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

O godz. 1315 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu
do dnia 11 grudnia 2015 r. do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

W dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 1310 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 22 porządku obrad.

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 273/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 274/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 275/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 25

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 26

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i w dniu 11 grudnia 2015 r. o godzinie 1325 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2047