Protokół Nr 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2016

Protokół Nr 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.52.2015

Protokół Nr 52/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 15 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz

 2. Stanisław Klimczak

 3. Krzysztof Gajek

 4. Robert Gwóźdź

 5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Jolanta Mrugała – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR

Sławomir Sadowski – Inspektor w Wydziale GKN

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 11 grudnia 2015 roku.

 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w 2015 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD
  w Busku – Zdroju, Kier. WTZ przy TPD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. OR).

 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  na przekazanie w drodze darowizny 3 zestawów komputerowych nieprzydatnych
  w tut. Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. OR).

 11. Zapoznanie się z wyceną realizacji budowy chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni
  w miejscowości Oleszki na drodze powiatowej Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz od km 3+526 do km 4+535 długości 1009 m (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

 12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015 – 2020 (Nacz. Wydz. EK).

 13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK).

 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK).

 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
  w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
  (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok
  (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny (Nacz. Wydz. GKN).

 23. Sprawy różne.

 24. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1330 otworzył 52 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu (1 Radny spóźnił się), co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. Członek Zarządu Krzysztof Gajek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 1425.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 51/2015 z dnia 9 - 11 grudnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 11 grudnia 2015 roku
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII / 120 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XIII / 121 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 • Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XIII / 122 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 27 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2030.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 • Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
  w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

 • Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XIII / 123 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XIII / 124 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2015 rok.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XIII / 125 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2016-2020”.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach
  - w tym do przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XIII / 126 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 • za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Andrzej Bilewski, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

 • Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

 • Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju Jolanta Mrugała zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, w związku z brakiem uwag i zastrzeżeń ze strony Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Skarbnika Powiatu powyższy wniosek Kierownika WTZ przy TPD w Busku - Zdroju w zakresie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju w 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak poinformował, że uchwałą Nr 255/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.

 2. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Na w/w zadania zostały złożone dwie oferty. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nr 263/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 r. dokonała oceny w/w ofert. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku” wybrano ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce polegającą na prowadzeniu
na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Ratajach Słupskich dla osób
w podeszłym wieku. Na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 91 polegającą
na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Słupi przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 276/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak poinformował, że uchwałą Nr 254/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku, Zarząd Powiatu
w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej socjalizacyjnej”. Na w/w zadanie została złożona jedna oferta. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 262/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
z dnia 3 grudnia 2015 r. dokonała oceny w/w oferty. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia ul. Szpitalna 10, 31 – 024 Kraków polegającą na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej
w Pacanowie.

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 277/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznali Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, że uchwałą Nr 237/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Do powyższego konkursu wpłynęły cztery oferty. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 258/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. dokonała oceny w/w ofert. W wyniku oceny ofert konkursowych wybrano ofertę Fundacji Honeste Vivere,
ul. Amałowicza – Tatara 7, 04 – 474 Warszawa na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Stopnica.

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 278/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie przekazania w drodze umowy darowizny sprzętu komputerowego, który na mocy umowy użyczenia z dnia 27 listopada 2013 roku został przez Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju oddany Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do bezpłatnego używania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału OR przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny 3 zestawów komputerowych nieprzydatnych w tut. Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 279/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny 3 zestawów komputerowych nieprzydatnych w tut. Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W związku z wnioskiem Członka Zarządu Pana Wiesława Marca w sprawie dokonania wyceny realizacji budowy chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni w miejscowości Oleszki na drodze powiatowej Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz od km 3+526
do km 4+535 długości 1009 m, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z kosztorysem inwestorskim na zadanie „Przebudowa drogi Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz od km 3+526 do km 4+535, długości 1009 m oraz budowa chodnika”, którego wartość opiewa na kwotę 702 753,28 zł oraz kosztorysem inwestorskim na zadanie „Przebudowa drogi Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz od km 3+526 do km 4+535, długości 1009 m oraz wykonanie poszerzenia”, którego wartość opiewa na kwotę 551 675,52 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Członkowie Zarządu Powiatu negatywnie odnieśli się do kwestii realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zwrócił się do Starosty Buskiego Jerzego Kolarza
o wzięcie udziału w spotkaniu z mieszkańcami w/w miejscowości w celu wyjaśnienia przedmiotowej kwestii.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu poinformował, że ze względu
na warunki opracowania i kryteria oceny wniosków, Powiat nie będzie ubiegał się
o uzyskanie dofinansowania na modernizację dróg powiatowych w ramach PROW.

O godz. 1425 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Krzysztof Gajek.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015 – 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stopnicy
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dnia 11.12.2015 r.
Znak: ZSP.0722.46.2015 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 14.12.2015 r. Znak: ZSTiO.3010.1482.2015 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dnia 10.12.2015 r. Znak:
LO-F0710-66/2015 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych
na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju z dnia 14.12.2015 r. Znak: PMOS.3200.02.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok zgodnie
z załącznikiem nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najbliższą Sesję Rady Powiatu.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie z dnia 14.12.2015 r.
Znak: SOSW-3011-11/2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 280/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 281/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 22

Inspektor w Wydziale GKN Sławomir Sadowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 282/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny stanowi załącznik
nr 24
do niniejszego protokołu.

Ad. 23

W sprawach różnych:

 1. Zarząd Powiatu omówił bieżącą sytuację Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że strata Szpitala za 2015 rok
  po odliczeniu kosztów amortyzacji może wynieść ok. 2 000 000 zł. Przewodniczący Zarządu przekazał, że Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju został zobowiązany
  do przygotowania i przedłożenia na najbliższe posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ
  w Busku – Zdroju w dniu 28 grudnia 2015 r. planu dotyczącego dalszego funkcjonowania Szpitala oraz propozycji zmian (m.in. statutu, regulaminu, struktury organizacyjnej, reorganizacji poszczególnych oddziałów) mających na celu zahamowanie zadłużania się Szpitala i poprawę jego wyniku finansowego.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił się z wnioskiem o zaproszenie na posiedzenie Zarządu Powiatu byłego Kierownika Oddziału Chirurgicznego Ogólnego.

Ad. 24

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1510 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-01-07
Data publikacji:2016-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3599