Protokół Nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2016

Protokół Nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2015 r. [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.53.2015

Protokół Nr 53/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz

 2. Stanisław Klimczak

 3. Krzysztof Gajek

 4. Robert Gwóźdź

 5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju

Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach

Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Zbigniew Pietraszewski – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
  w sprawie włączenia do planu finansowego na 2016 rok zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów związana z budową przepustu
  Ø 80 cm z rur betonowych zbrojonych o długości 9 m w km 7+226 w miejscowości Kików, gmina Solec – Zdrój” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).

 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
  w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i zdjęcie ich z ewidencji (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).

 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).

 8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
  przez Powiat Buski do ogłoszonego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej
  9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
  w zakresie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
  na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla samorządów powiatowych (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

 10. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
  w zakresie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację w latach 2016 – 2018 zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na finansowanie w 2016 roku działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracowników (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

 12. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
  o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c październik 2015 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu,
  Nacz. Wydz. SOZ).

 13. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej (Nacz. Wydz. EK).

 15. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).

 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
  nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016
  (Nacz. Wydz. EK).

 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
  nr 2 do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).

 18. Zatwierdzenie planu wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2015 r. (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 24. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).

 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
  w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 (Skarbnik Powiatu).

 30. Sprawy różne.

 31. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 730 otworzył 53 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 52/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o włączenie do planu finansowego na 2016 rok zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów związana
z budową przepustu Ø 80 cm z rur betonowych zbrojonych o długości 9 m w km 7+226
w miejscowości Kików, Gmina Solec – Zdrój” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego protokołu. Przewidywana wartość zadania 12 000 zł.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Gminy Pacanów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Powiat Buski dla Gminy Pacanów na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica – Kopcowa” w ramach działania „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformowali, że powyższy wniosek należy uznać za bezprzedmiotowy ze względu na to, że zarówno Gmina Pacanów jak i Powiat Buski nie będą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania
na modernizację dróg w ramach PROW.

Ad. 6

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyszczególnionych we wniosku środków trwałych i zdjęcie ich z ewidencji – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację dołu gnilnego „Inhofta” Nr.1.Gr.II/22/223. Decyzję w zakresie likwidacji zestawów komputerowych Zarząd Powiatu podejmie po przedłożeniu przez Dyrektora PO-W w Winiarach sporządzonej przez informatyka opinii odnośnie stanu technicznego przeznaczonego do likwidacji sprzętu komputerowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 283/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego konkursu zamkniętego
w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach
Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (konkurs nr:
RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w sprawie przystąpienia do w/w konkursu podejmie po przedłożeniu przez Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju wniosku aplikacyjnego projektu „Nowy Zawód – Rozwój Życia”.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach informującym
o dokonanym podziale środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla samorządów powiatowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Dyrektor PUP w Busku – Zdroju poinformował, że dla Powiatu Buskiego przyznano na 2016 rok następujące kwoty Funduszu Pracy:

 • 3 384 300 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

 • 1 601 769 zł na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

 • 961 202 zł na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

 • 118 400 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach informującym
o dokonanym podziale środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
na realizację w latach 2016 – 2018 zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na finansowanie w 2016 roku działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Dyrektor PUP w Busku – Zdroju poinformował, że dla Powiatu Buskiego zostały przyznane następujące kwoty:

 1. Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadania określonego w art. 150f ustawy... – 5 413 300 zł, w tym:

- 1 353 300 zł na rok 2016,

- 2 030 000 zł na rok 2017,

- 2 030 000 zł na rok 2018.

 1. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 334 000 zł na rok 2016.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak zwrócił się
z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracowników – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka oraz
Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c październik 2015 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, że strata Szpitala narastająco od początku roku stanowi kwotę 6 622 335,83 zł. Następnie Dyrektor ZOZ przedstawił informację nt. wysokości środków uzyskanych przez Szpital z tytułu nadwykonań i zwiększeń kontraktu. Dyrektor ZOZ poinformował, że łączna kwota środków uzyskanych
z NFZ z w/w tytułu wynosi ok. 2 mln zł. Kontynuując Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju nadmienił, że w 2016 roku wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów zlecenia lub w ramach nadgodzin. Dyrektor
ZOZ zaznaczył, że Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Pielęgniarstwa została zobowiązana
do przeprowadzenia reorganizacji w powyższym zakresie i ustalenia stosownych grafików pracy. Oszczędności jakie ZOZ planuje uzyskać z tego tytułu wynoszą rocznie ok. 0,5 mln zł. Następnie Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że przygotowane zostały budżety dla poszczególnych Oddziałów Szpitala ze wskazaniem w jakich zakresach należy wprowadzić oszczędności. Dyrektor ZOZ dodał, że konieczne jest obniżenie wydatków
na materiały jednorazowe, leki i diagnostykę.

Z-ca Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski poinformował, że nastąpi zamiana systemu informatycznego wspomagającego pracę części medycznej Szpitala
oraz Apteki Szpitalnej. Zakupiony uprzednio przez ZOZ w Busku – Zdroju system informatyczny do chwili obecnej nie działa prawidłowo. Nowy system informatyczny zostanie wdrożony w miesiącu styczniu 2016 r. Pozwoli on ewidencjonować przebieg leczenia pacjenta oraz rozchód leków z dokładnością do każdego pacjenta.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2015 r. Znak:
PF-0760/30/2015 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne udostępnienie nowej sali gimnastycznej dla Klubu Sportowego „Buskowianka” w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dwa razy w tygodniu (wtorek
i piątek) w godzinach 1900 – 2100 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 16 715,35 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej – co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 284/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 285/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik
nr 17
do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Członkom Zarządu Powiatu plan wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że kwota zaplanowana na doskonalenie nauczycieli w 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju przekracza 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższe zostanie skorygowane przy ostatecznym podejmowaniu uchwały budżetowej.

Po analizie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmniejszenie w/w kwoty do 1%. Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy plan z korektą w zakresie dostosowania go do 1% w zakresie funduszu płac.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2015 r. Znak: SOSW.3011.22.2015 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2015 r. Znak: SOSW.3011.23.2015 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2015 r. Znak: SOSW.3011.24.2015 w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2015 r. Znak: ZSP.0722.50.2015 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2015 r. Znak:
ZST-I 075.43.434.2015 w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 21.12.2015 r. Znak: FN.3021.216.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju zgodnie z załącznikiem nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 286/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 287/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 30

W sprawach różnych:

 1. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali odpowiedź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na pismo Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz pismo Członka Zarządu Pana Krzysztofa Gajka w sprawie wykonania robót odwodnieniowych przy drodze powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Szczytniki – Nowy Korczyn,
  w miejscowości Sępichów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali odpowiedź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na wniosek Członka Zarządu Powiatu Pana Wiesława Marca
  w sprawie wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania przy drodze powiatowej
  Nr 0084T Siesławice – Skorocice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31
  do niniejszego protokołu.

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
  w Zborowie na interpelację złożoną przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  Pana Grzegorza Lasaka podczas XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 11 grudnia 2015 r. dotyczącej kwestii zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Naczelnika Wydziału RLO informującym o skierowaniu do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wniosku Członka Zarządu Powiatu Pana Krzysztofa Gajka
  w sprawie likwidacji czterech tam bobrowych na Kanale Strumień w miejscowości Rzegocin gm. Nowy Korczyn – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33
  do niniejszego protokołu.

Ad. 31

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 940 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-01-07
Data publikacji:2016-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3257