Protokół Nr 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2016

Protokół Nr 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2015 r. [ PDF]

Znak: BR.0022.2.54.2015

Protokół Nr 54/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz

 2. Stanisław Klimczak

 3. Krzysztof Gajek

 4. Robert Gwóźdź

 5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN

Piotr Woźniak – Inspektor w Referacie IPI

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
  nr 10 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016
  (Nacz. Wydz. EK).

 6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK).

 7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK).

 8. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Busko w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju pod działalność w/w Klubu (Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. GKN).

 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

 10. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 11. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 12. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
  nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030
  (Skarbnik Powiatu).

 13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz Dyrekcji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju nakładów inwestycyjnych poniesionych
  w związku z realizacją projektu nr KIK-46 pt. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).

 14. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dotyczącym przeprowadzonej ankiety w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ).

Po Sesji:

 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 54 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 53/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju
na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 288/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stopnicy
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem „Klubu Sportowego Busko” w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia biurowego
w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju pod działalność w/w Klubu na okres jednego roku (do 31.12.2016 r.) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 23.12.2015 r. Znak:
ZST-I 075.45.439.2015 w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, w związku z brakiem uwag i zastrzeżeń ze strony Skarbnika Powiatu powyższy wniosek Dyrektora DPS w Gnojnie oraz Kierownika WTZ przy DPS w Gnojnie
w zakresie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Inspektor w Referacie IPI Piotr Woźniak zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz Dyrekcji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu nr KIK-46
pt. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Łączna wartość poniesionych nakładów wynosi 1 930 464,09 zł.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do przygotowania stosownego projektu uchwały w powyższym zakresie na następne posiedzenie Zarządu.

Ad. 14

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z przeprowadzoną wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ankietą dotyczącą pracy oraz funkcjonowania DPS w Zborowie oraz analizą odpowiedzi na poszczególne pytania. Pismo Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju
w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Dyrektora PCPR w Busku – Zdroju dotyczącej przeprowadzenia w DPS w Zborowie superwizji przez zewnętrznego superwizora. Jednocześnie Zarząd Powiatu zaakceptował zgłoszoną przez Członka Zarządu Roberta Gwoździa propozycję dotyczącą przeprowadzenia przez Niego spotkania/szkolenia
z pracownikami DPS w Zborowie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz - zwracając się
do Członka Zarządu Roberta Gwoździa poprosił o przedłożenie do PCPR w Busku – Zdroju programu w/w spotkania/szkolenia.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

O godz. 955 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

O godz. 1130 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 15 porządku obrad.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 289/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 290/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku – podział rezerwy ogólnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 291/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 292/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

W sprawach różnych:

 1. Zarząd Powiatu dokonał reasumpcji decyzji podjętej na posiedzeniu Nr 51/2015 w dniu
  9 grudnia 2015 r. dotyczącej przeznaczenia uwolnionych środków w kwocie 1 729 144 zł w związku z zawartymi aneksami i zmniejszeniem wkładu własnego w zadaniu
  pn. „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zarząd Powiatu postanowił,
  że przyznane środki finansowe w kwocie 1 729 144 zł muszą zostać przeznaczone
  na spłatę części zaciągniętego kredytu bankowego, chyba że Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przedstawi w terminie do 8 stycznia 2016 roku ostateczny plan restrukturyzacji, który zostanie zaakceptowany przez Zarząd i Radę Powiatu wraz
  z zaangażowaniem powyższych środków.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 1. W związku z zakończeniem zadania pn. Wykonanie robót budowlanych związanych
  z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach operacji pn. „Projekt scalenia gruntów wsi Kików, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie” zrealizowanego
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
  w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych wykonanych w ramach w/w zadania Gminie Solec – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że wartość poniesionych nakładów wynosi 3 600 000 zł; na przebudowę wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz dojazdów
  do zabudowań 3 481 375 zł.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Solec – Zdrój.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach
–wstrzymał się.

Uchwała Nr 293/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Solec - Zdrój stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali odpowiedź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na wniosek Członka Zarządu Pana Krzysztofa Gajka zgłoszony na posiedzeniu Zarządu Nr 48/2015 w dniu 16 listopada 2015 r. w sprawie złego stanu technicznego drogi powiatowej w m. Brzostków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na interpelację złożoną przez Radnego Rady Powiatu
  Pana Jarosława Jaworskiego podczas XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 11 grudnia 2015 r. dotyczącą remontu DW 771 Wiślica - Strożyska – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na interpelację złożoną przez Radnego Rady Powiatu
  Pana Ludomira Leszczyńskiego i Radnego Rady Powiatu Pana Kamila Kasperczyka podczas XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 11 grudnia 2015 r. dotyczącą remontu DW 757 na odcinku Stopnica - Pieczonogi – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22
  do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1150 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-01-07
Data publikacji:2016-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2037