Protokół Nr XVIII/2016 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2016

Protokół Nr XVIII/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  22 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XVIII.2016

Protokół Nr XVIII / 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2016 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Marzena Piórkowska - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Artur Brachowicz - p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Teresa Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
 5. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 6. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 7. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 8. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 9. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 10. Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 11. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 12. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 13. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 14. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 15. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 16. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 17. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 18. Grzegorz Lasak - p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 19. Łukasz Musiał - Kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego

Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.
 2. przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.
 3. zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030.
 4. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 5. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
 6. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
 7. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7, po literze g liter h oraz i w brzmieniu:

pkt 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

hwyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski projektu „Trzy kroki do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

idokonania zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wnioski
dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół Nr XVII / 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 22 kwietnia 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju uczcili minutą ciszy pamięć Ś.P. Zofii Guz - byłej Radnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Jarosław Jaworski - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

1.1. Radny poinformował, iż w dniu 16.04.2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie zorganizowana została jak co roku Biała Sobota połączona również
z udziałem przedstawicieli środowisk prawniczych. Radny również uczestniczył w w/w spotkaniu służąc informacją z zakresu działań ARiMR. Radny złożył podziękowanie Dyrektorowi SOS-W
w Broninie za zorganizowanie tego przedsięwzięcia, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem. Radny zwrócił się z apelem do Zarządu Powiatu o stosowne uhonorowanie działań Dyrektora SOS-W w Broninie Wiesława Wagi.

 

1.2. Radny nawiązując do interpelacji zgłaszanej już na poprzednich Sesjach, korzystając
z obecności Kierownika Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju Łukasza Musiała, ponownie zwrócił się
z pytaniem w sprawie dotyczącej kontynuacji konserwacji głównego rowu melioracyjnego „Ciek od Skorocic” w m. Kobylniki oznaczonego nr ew. 1202, który spełnia również funkcje przeciwpowodziowe.

 

2. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. Radny ponownie zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie bariery ochronnej na łuku drogi przy głębokim rowie w m. Łagiewniki. Wyliczone bardzo wysokie koszty zamontowania w/w bariery były powodem negatywnego załatwienia wniosku. Być może doszło do jakiegoś nieporozumienia, bowiem bariera ochronna na odcinku ok. 15-20 m - a właśnie na takim odcinku jest potrzebna - nie może aż tyle kosztować. Radny zwrócił się zatem z wnioskiem
o ponowną analizę w powyższym zakresie.

2.2. Radny nawiązując do informacji zasłyszanej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu zwrócił się z prośbą o przedstawienie szerszej informacji w zakresie tworzenia nowej jednostki
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju związanej z onkologią.

 

3. Radny Ludomir Leszczyński - zgłosił interpelację w sprawie dotyczącej drogi powiatowej Nr 112T relacji Nowa Wieś - Kwasów - Beszowa, która została oddana do użytku po remoncie
w roku ubiegłym. Zdaniem Radnego zasadnym byłoby zwrócenie się do Wykonawcy tej drogi
o uzupełnienie poboczy kruszywem - w ramach gwarancji.

 

4. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomir Leszczyński w trosce o bezpieczeństwo zgłosili interpelację w sprawie uzupełnienia masą bitumiczną wyrwy na drodze w miejscowości Klępie Dolne. Jednocześnie Radni wnioskują o zweryfikowanie pod względem technicznym stanu nawierzchni i poboczy oraz rowów wzdłuż miejscowości Białoborze, Klępie Dolne. W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. Radny Roman Duda nawiązując do pytania Radnego Piotra Wasowicza w zakresie tworzenia nowej jednostki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju związanej z onkologią, poinformował, iż informacja o powyższym ukazała się w prasie lokalnej. Skoro Zarząd Powiatu nie opiniował jeszcze przedmiotowego wniosku to skąd taka informacja w prasie?

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 162 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 163 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 164 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XVIII / 165 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 166 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XVII / 167 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 168 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja
w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski projektu „Trzy kroki do pracy” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 169 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski projektu „Trzy kroki do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian
w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVIII / 170 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

 

Ad. 1. 2.

Kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju Pan Łukasz Musiał poinformował, iż przedstawiciele Rejonowego Oddziału ŚZMiUW w Busku - Zdroju dokonali wizytacji w zakresie kontynuacji konserwacji głównego rowu melioracyjnego „Ciek od Skorocic” w m. Kobylniki oznaczonego
nr ew. 1202, który spełnia również funkcje przeciwpowodziowe. Stwierdzono występowanie znacznej cofki w Cieku od Skorocic spowodowanej wysokim stanem wody w Nidzie oraz lokalne rozlewiska wody na gruntach użytkowanych jako łąki położonych w widłach w/w rzeki. Podwyższone stany wód występujące w dniu lustracji uniemożliwiły dokonanie szczegółowych pomiarów kontrolnych w korycie cieku w oparciu o które możliwe byłoby określenie ewentualnego zakresu koniecznych do wykonania robót. W związku z powyższym w okresie wiosenno - letnim przeprowadzona zostanie niwelacja kontrolna wnioskowanego odcinka cieku od miejsca ujścia do Nidy. O wynikach kontroli Radny Jarosław Jaworski zostanie poinformowany.

 

Ad. 2. 1.

Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Piotra Wąsowicza Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

 

Ad. 2. 2. i Ad. 5.

Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza oraz Radnego Romana Dudy
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek w zakresie tworzenia nowej jednostki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju związanej z onkologią będzie przedmiotem analizy najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu.

P.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż wystosował wniosek do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność Poradni Onkologicznej. Poradnia ta dla pacjentów z problemami onkologicznymi z regionu Buska - Zdroju i okolic umożliwi dostęp do profesjonalnej diagnostyki i leczenia spełniającego najwyższe standardy medyczne. Podmiot zainteresowany wydzierżawieniem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod działalność Poradni Onkologicznej jest ośrodkiem naukowo badawczym w dziedzinie onkologii o wysokim stopniu referencyjności, który jednocześnie zagwarantuje dostęp do leczenia w zakresie chemioterapii i radiologii dla pacjentów wymagających tego typu profilaktyki zdrowotnej. Osoby świadczące usługi zdrowotne w przedmiotowym zakresie są wysokiej klasy specjalistami w swojej dziedzinie. Na terenie Powiatu Buskiego nie ma podmiotu świadczącego usługi zdrowotne
w powyższym zakresie. Dodatkowym plusem poza sferą medyczną będzie uzyskanie przychodu finansowego z dzierżawy powierzchni pod działalność Poradni Onkologicznej. Informacja
o powyższym zamieszczona została tylko na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, nie była przekazywana do prasy lokalnej. P.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podkreślił bardzo dużą zasługę Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka. w podjęciu działań w zakresie powstania Poradni Onkologicznej.

 

Ad 3.

Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad 4.

Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował Radnych o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu zorganizowanym w dniu 25 kwietnia 2016 roku w m. Zielonki poświęconemu sprawom melioracji i konserwacji m.in. Kanału Strumień.

W odniesieniu do powyższego, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż odbyło się już wiele spotkań i dyskusji w powyższym zakresie jednak nie przyniosły one jak dotąd oczekiwanych rezultatów. Brak podjęcia zdecydowanych działań przez odpowiednie służby powoduje co roku liczne nieszczęścia ludzkie poprzez zalewanie upraw rolnych, które stanowią ich źródło utrzymania. Przewodniczący Rady wskazał jako dobry przykład funkcjonowania melioracji - województwo małopolskie - na trasie Szczucin - Dąbrowa Tarnowska i zachęcił przedstawicieli ŚZMiUW w Kielcach do skorzystania z tego przykładu.

 

2. Kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju Pan Łukasz Musiał odpowiadając na zapytanie Radnego Stanisława Moskala poinformował, iż zgłoszona interpelacja
w sprawie dotyczącej remontu brodu przez ciek Czarna Rzeka w miejscowości Kotki, wpłynęła do ŚZMiUW i jest obecnie przedmiotem analizy. Podobnie sprawy zgłoszone przez Radnego Roberta Gwoździa w sprawie konserwacji cieku Strugi Biechowskiej na terenie Gminy Pacanów będą przedmiotem szczegółowego rozpoznania.

 

3. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
z prośbą i zachęcił Radnych do bezpośredniego, telefonicznego zgłaszania do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg wszelkich wniosków w zakresie dotyczącym dróg, co niewątpliwie przyczyni się do szybszej ich realizacji.

4. Radny Jarosław Jaworski przypomniał, iż 16 maja 2016 roku upływa termin składania
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków obszarowych
o dopłaty.

5. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przypomniał Radnym Rady Powiatu
o terminowym złożeniu oświadczeń o stanie majtkowym.

 

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 11.40 zamknął XVIII Sesję Rady w Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-05-10
Data publikacji:2016-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1955