Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2016

Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  30 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XIX.2016                                    

                                                    

Protokół   Nr   XIX / 2016
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   30   maja   2016   roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

 

w  posiedzeniu  udział  wzięli:

 • Radni Powiatu  w  Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur  Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy  Służalski
 • Naczelnicy Wydziałów  Starostwa

zaproszone  osoby:

 1. Grzegorz Majsak - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
 2. Michał Świąder - Z-ca Naczelnika Wydziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel  -  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Zborowie
 4. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju
 5. Justyna Kwiatkowska  -  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Busku - Zdroju
 6. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
 7. Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Busku - Zdroju
 8. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu  Szkół  Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 9. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 10. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 11. Marian Szostak -  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Busku - Zdroju
 12. Stanisław Kozioł -  Dyrektor  Domu  Pomocy Społecznej w Gnojnie
 13. Tomasz Łukawski - Kierownik  WTZ  przy  DPS  w  Gnojnie
 14. Krzysztof Tułak -  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 15. Krzysztof Socha  -  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Busku - Zdroju
 16. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 17. Grzegorz Lasak -   Dyrektor   Zespołu  Opieki   Zdrowotnej  w  Busku  -  Zdroju

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu  Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej   prasy  i  telewizji  

Porządek  obrad:       

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały  Nr I/2/2014  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju.
 2. zmian w  składach  osobowych  Komisji  Rady 
 3. zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016
 4. przeniesień w  wydatkach  budżetu  Powiatu  Buskiego  w 2016 
 5. zmiany uchwały  nr   XV/132/2016  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia  29  stycznia 2016  roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na  lata 2016-2030.
 6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2015 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.
 7. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
 8. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Przygotowanie młodzieży do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno - przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
 9. wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 2. Ocena Zasobów Pomocy  Społecznej  Powiatu  Buskiego.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom  przewodniczył  Andrzej Gądek  -  Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał     zebranych   i  o  godz.  10.00 otworzył   XIX  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18  Radnych, co  wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał oraz decyzji -  listy obecności  radnych  oraz  zaproszonych  osób  stanowią  załączniki  nr  1  i  2  do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek  wręczył  Radnemu  Jackowi  Wach  -  Legitymację   Radnego   Powiatu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku  obrad   w   pkt  8,    po  literze  „i”  litery  „j”    w  brzmieniu:

pkt  8.  Podjęcie  uchwał  Rady  Powiatu  w  sprawie:

 „j”  wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału  Gruźlicy  i  Chorób  Płuc  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.

Innych  propozycji  zmian  porządku  obrad  nie  zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek dotyczący  zmiany   porządku  obrad,  w  przytoczonym  wyżej  brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu w  głosowaniu   -  stosunkiem  głosów   -  na  18   Radnych  obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z  przyjętą  powyżej zmianą,  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu stosunkiem  głosów  -  na  18  Radnych  obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XVIII / 2016  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia 22  kwietnia  2016  roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu   bez   uwag,  w   głosowaniu  stosunkiem  głosów  -  na  18  Radnych  obecnych  na  sali: 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie  Zarządu   Powiatu   za  okres  międzysesyjny   tj.  od   dnia  22  kwietnia  2016  roku do  30  maja  2016  roku,  przedstawił  Przewodniczący  Zarządu  Jerzy  Kolarz.  W  okresie  tym    Zarząd   odbył   5   posiedzeń.

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3   do   niniejszego  protokołu.

Radni  nie  wnosili  uwag  do  w/w  sprawozdania.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

 

Ad. 6

Interpelacje  i  zapytania  Radnych:

 1. Radny Piotr  Wąsowicz   -  zgłosił  n/w  interpelacje  i  zapytania:

1.1. Radny  w  imieniu  zaniepokojonych  użytkowników rekreacyjnej ścieżki  rowerowej koło Buska - Zdroju, zwrócił się z pytaniem odnośnie prowadzonej w tamtym obszarze wycinki drzew.  Atrakcyjny,  zielony  teren  leśny  to  atuty,  które  zdecydowały  o  lokalizacji  ścieżki  rowerowej.  Są to tereny częściowo należące do Nadleśnictwa a częściowo prywatne.  Czym są  podyktowane obecne działania związane  z  wycinką  drzew?  Jakie są  zamierzenia  i  kiedy  ta  wycinka  zostanie  zakończona?

1.2.  Radny  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  wyników  przetargu  na  wykonanie  prac  przy I  LO  w  Busku - Zdroju  w  związku  z  obchodami 100 - lecia szkoły. 

1.3. Radny   nawiązał   do  podanej  do   publicznej  wiadomości  informacji w zakresie utworzenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Poradni Onkologicznej, która wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców a przede wszystkim dała nadzieję dla osób chorych na szybsze dostanie się do specjalisty. Radny zaznaczył, że patrząc na sprawę racjonalnie a nie politycznie,  to ta Poradnia powinna już funkcjonować i służyć pacjentom, tymczasem  trwają  jakieś  niezrozumiałe potyczki.  Radny zwrócił się z pytaniem  czy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju skierował pismo do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i co ono zawiera oraz czy Instytut Onkologii w Krakowie zajął stanowisko w zakresie utworzenia w/w Poradni w ZOZ w Busku – Zdroju?  Radny  Piotr  Wąsowicz  zwrócił  się  z  pytaniem  czy  jest  szansa  aby  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju mogła działać dobra  firma  na  rzecz  dobra  mieszkańców ?

1.4. Radny zwrócił się z pytaniem, kiedy Radni Rady Powiatu otrzymają koncepcję i program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, przygotowany przez Dyrektora Grzegorza Lasaka?

1.5. Radny zwrócił się z pytaniem w zakresie terminu otwarcia Oddziału Kardiologicznego
w  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.

 1. Radny Jarosław  Jaworski   -  zgłosił  n/w  interpelacje  i  zapytania:

2.1.  Radny skierował zapytanie do Kierownika Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju, w sprawie dotyczącej kontynuacji konserwacji głównego rowu melioracyjnego „Ciek od Skorocic” w m. Kobylniki.
Czy  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wizja  lokalna  w/w  cieku  została  już  przeprowadzona  i  jakie  są  jej   wyniki?

2.2.  Radny nawiązując do informacji przedstawionej w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu
w  okresie  międzysesyjnym, zwrócił się z prośbą o podanie odcinków dróg  -   jako  Propozycji zadań  do  dofinansowania  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk  żywiołowych  w  latach  2017-2019.

 1. Radny Roman Duda zwrócił  się  z pytaniem  odnoście realizacji w Zespole Opieki Zdrowotnej   w Busku - Zdroju  podwyżek  dla  pielęgniarek  w  ramach  programu  4 x 400.
 1. Radny Jacek  Wach  zgłosił  interpelację  w  sprawie wykonania przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową nr 0058T. W/w  interpelacja  w  formie  pisemnej  -  stanowi załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.
 1. Radny Grzegorz Jankowski  - zgłosił   n/w interpelacje i zapytania w formie pisemnej:

5.1. Radny w imieniu mieszkańców miejscowości Strzałków zwrócił się z prośbą o wykoszenie poboczy  dróg  Strzałków - Kołaczkowice  oraz  Widuchowa-Strzałków-Stopnica.

5.2.  Radny  zwrócił się z prośbą  o oczyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze Strzałków - Stopnica.

5.3.  Radny zwrócił się z prośbą aby przy remoncie chodnika w miejscowości Suchowola
gm. Stopnica użyć masy betonowej stabilizującej obrzeża chodnika, tak aby się nie wykrzywiały.  W/w  interpelacje  w  formie  pisemnej  -  stanowią załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 1. Radny Kamil  Kasperczyk  oraz  Radny Ludomir Leszczyński  w trosce o bezpieczeństwo zgłosili  interpelację  w  sprawie  utrzymania poboczy drogi powiatowej  nr 0103T Solec - Stopnica w  zakresie  koszenia  traw  na  odcinku  Stopnica - Magierów.  W/w  interpelacja  w  formie  pisemnej  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.
 1. Radny Kamil  Kasperczyk  oraz  Radny Ludomir Leszczyński  zgłosili  interpelację
  w  sprawie wystąpienia  z wnioskiem do GDDKiA w Kielcach w sprawie utrzymania poboczy drogi krajowej nr 73 w zakresie wykoszenia traw na odcinku Szczeglin - Konary.   W/w  interpelacja  w  formie  pisemnej  -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Buskiego  Komisja  Skrutacyjna   liczy  3  osoby.  Członek  Komisji  Skrutacyjnej nie może kandydować  w  danych  wyborach.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, zwrócił się z prośbą o  zgłaszanie  kandydatur  na  członków  Komisji  Skrutacyjnej.

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak  zgłosił  kandydaturę  Radnego Ludomira  Leszczyńskiego  na Członka Komisji Skrutacyjnej:

Radny  Ludomir  Leszczyński   wyraził  zgodę  na  udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny Wiesław Marzec zgłosił  kandydaturę  Radnego  Krzysztofa Wojtasia  na Członka Komisji   Skrutacyjnej:

Radny  Krzysztof  Wojtaś  wyraził  zgodę  na  udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jerzy Kordos  zgłosił  kandydaturę  Radnego Stanisława  Moskala  na Członka Komisji Skrutacyjnej:

Radny  Stanisław  Moskal  wyraził  zgodę  na  udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Innych  kandydatur  nie  zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  zamknięcie   listy  kandydatur.

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  - stosunkiem  głosów  - na  18  Radnych  obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka  skład  Komisji  Skrutacyjnej został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  - stosunkiem  głosów  -  na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  ogłosił  10  minutową  przerwę, celem   ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i opracowania Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu.

Po wznowieniu obrad, Radny Ludomir Leszczyński poinformował, iż Komisja Skrutacyjna  ukonstytuowała  się  następująco:

Radny  Ludomir Leszczyński   -  przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

Radny  Stanisław Moskal   -  członek Komisji Skrutacyjnej

Radny  Krzysztof  Wojtaś  -  członek Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ludomir Leszczyński odczytał Regulamin Wyboru  Wiceprzewodniczącego   Rady  Powiatu w  Busku  -  Zdroju.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, powyższy Regulamin, w brzmieniu stanowiącym   załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu  został  przyjęty  przez   Radę  Powiatu w  głosowaniu  -  stosunkiem  głosów  -  na  18   Radnych  obecnych   na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Zatem przystępując do realizacji  pkt   8  a  porządku  obrad  tj. 

a) Projekt Uchwały   Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zmiany  uchwały  Nr I/2/2014  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju,

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek  zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o zgłaszanie kandydatur  na   Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju. 

Wicestarosta  Buski  Stanisław  Klimczak   w  imieniu  Klubu  Radnych  PSL  zgłosił   kandydaturę   Radnego  Krzysztofa  Eliasza.  

Radny  Krzysztof  Eliasz  wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  poddał  pod  głosowanie  wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Powyższy wniosek został przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  -  stosunkiem  głosów -  na 18  Radnych obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek ogłosił 10 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną  kart  do  głosowania   na   Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  zaproponowaną   wyżej  kandydaturą.

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie  tajne.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu w  głosowaniu nie bierze udziału  kandydat  zgłoszony  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu.

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów  sporządziła  stosowny  protokół.

Po  wznowieniu  porządku  obrad,  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ludomir Leszczyński odczytał Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju,  stwierdzając, iż w wyniku głosowania  Radny Krzysztof  Eliasz  został wybrany Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju.

Zapieczętowana  koperta  z  kartami do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi  załącznik  nr  10   do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  odczytał  Uchwałę  Nr  XIX / 171 / 2016  Rady  Powiatu w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30  maja 2016 roku w sprawie  zmiany  uchwały  Nr I/2/2014  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju.

Powyższa  uchwała  w brzmieniu  stanowiącym    załącznik  nr  11   do  niniejszego  protokołu  została   przyjęta  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  -  stosunkiem  głosów  -  na 18  Radnych obecnych  na  sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0 

Radny   Krzysztof  Eliasz  nie  brał  udziału  w  głosowaniu.

Nastąpiły  gratulacje i podziękowania.

 

Ad. 8

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek  odczytał  pozostałe projekty  Uchwał  Rady  Powiatu,   poddając   je   pod   głosowanie:

b) Projekty Uchwał  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zmian  w składach osobowych  Komisji   Rady  Powiatu:

W związku z objęciem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Radny Krzysztof Eliasz złożył rezygnację  z pełnienia  funkcji  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej - w brzmieniu stanowiącym załącznik   nr   12   do   niniejszego  protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przyjmując w/w rezygnację Radnego Krzysztofa Eliasza zwrócił się do Rady Powiatu o zgłaszanie kandydatów  na  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej.

Starosta  Buski  Jerzy  Kolarz  zgłosił  kandydaturę   Radnego  Kamila  Kasperczyka.

Radny  Kamil Kasperczyk wyraził zgodę na  pełnienie  funkcji  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Powyższy  wniosek  został przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  -  stosunkiem  głosów  -  na 18  Radnych obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Kandydatura Radnego Kamila Kasperczyka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została  przyjęta przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  -  stosunkiem  głosów  -  na 18  Radnych obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący  Rady   Powiatu  odczytał   Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  w   sprawie zmiany  uchwały  Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej, poddając go pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 172 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja  2016  roku   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia  2014  roku  w  sprawie  ustalenia   składu   osobowego   Komisji   Rewizyjnej -  stanowi  załącznik  nr  13  do niniejszego  protokołu.

W związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, Radny Kamil Kasperczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa   i Ochrony Środowiska  -  w brzmieniu stanowiącym załącznik   nr   14   do   niniejszego  protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przyjmując w/w rezygnację Radnego Kamila Kasperczyka  zwrócił  się do  Rady Powiatu  o  zgłaszanie kandydatów  na  Członka  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  i  Polityki Prorodzinnej -  w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Grzegorza Lasaka  oraz na Członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Starosta  Buski  Jerzy  Kolarz  zgłosił  kandydaturę   Radnego   Jacka  Wacha    na  Członka  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  i  Polityki Prorodzinnej  oraz na Członka Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska.

Radny  Jacek  Wach  wyraził zgodę  na  udział w pracach  zarówno  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  i  Polityki Prorodzinnej  jak i  Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Powyższy  wniosek  został przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu  -  stosunkiem  głosów  -  na 18  Radnych obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Kandydatura  Radnego  Jacka  Wacha  na  Członka  Komisji Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  i  Polityki Prorodzinnej  oraz na Członka Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska -  została  przyjęta przez  Radę  Powiatu  w  odrębnych głosowaniach   -  stosunkiem  głosów  -  na  18  Radnych  obecnych  na  sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Zatem Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  odczytał i poddał pod głosowanie projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie zmiany  uchwały Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia  19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 173 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja  2016  roku w  sprawie  zmiany  uchwały Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia  19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki  Prorodzinnej -  stanowi  załącznik  nr  15  do  niniejszego  protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek  odczytał i poddał pod głosowanie  projekt   Uchwały  Rady   Powiatu w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie zmiany  uchwały Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 174 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja  2016  roku w  sprawie  zmiany  uchwały Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska -  stanowi  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu.

c) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zmian  w budżecie Powiatu  Buskiego  w  2016  roku.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że  Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 175 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30   maja  2016 roku   w  sprawie  zmian  w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku -  stanowi  załącznik  nr  17 do  niniejszego  protokołu.

d) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  w  sprawie  przeniesień w  wydatkach  budżetu  Powiatu  Buskiego  w  2016 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że  Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 176 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja  2016 roku w  sprawie  przeniesień w  wydatkach budżetu Powiatu Buskiego  w 2016  roku -  stanowi   załącznik nr   18  do  niniejszego  protokołu.

e) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   zmiany  uchwały nr  XV/132/2016  Rady  Powiatu  w  Busku -  Zdroju   z  dnia 29 stycznia 2016  roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na  lata  2016-2030.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że  Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 177 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja 2016 roku  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XV/132/2016  Rady  Powiatu  w  Busku -  Zdroju   z  dnia 29 stycznia 2016  roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na  lata  2016-2030 -  stanowi  załącznik  nr   19   do  niniejszego  protokołu.

f) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2015 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący  Zarządu  Jerzy  Kolarz  omówił  autopoprawkę  wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 178 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja  2016 roku   w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2015 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres  -  stanowi  załącznik nr  20  do  niniejszego  protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 179 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia 30  maja 2016 roku w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020   - stanowi  załącznik nr   21  do  niniejszego  protokołu.

h) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Przygotowanie młodzieży do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno - przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 180 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja 2016 roku w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Przygotowanie młodzieży do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno - przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  -  stanowi  załącznik nr   22  do  niniejszego  protokołu.

i) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 181 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja 2016 roku w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę  -  stanowi  załącznik  nr   23 do  niniejszego  protokołu.

j) Projekt Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się z budynku Oddziału  Gruźlicy  i  Chorób  Płuc  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod  głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XIX / 182 / 2016   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  30  maja 2016 roku w  sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się z budynku Oddziału  Gruźlicy  i  Chorób  Płuc  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik  nr   24  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik  nr  25 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu do  wiadomości. 

 

Ad. 10

Ocena  Zasobów  Pomocy  Społecznej  Powiatu  Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  26  do   niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu  do  wiadomości. 

 

Ad. 11

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

 

Ad. 1 .1.  Odpowiadając  na  zapytanie  Radnego Piotra Wąsowicza  w zakresie prowadzonej wycinki  drzew w  obrębie terenu rekreacyjnej  ścieżki  rowerowej,  Przewodniczący  Zarządu  Jerzy  Kolarz poinformował, iż   informacja w  powyższym  zakresie  zostanie  przekazana Radnemu  po  dokładnym  sprawdzeniu  i  rozeznaniu  w/w sprawy.

Ad. 1. 2.  Odpowiadając  na  zapytanie  Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie wyników  przetargu  na  wykonanie  prac  przy I  LO  w  Busku - Zdroju  w  związku  z  obchodami 100 - lecia szkoły, Przewodniczący  Zarządu  Jerzy  Kolarz poinformował, iż w dniu 20 maja 2016 roku ogłoszony został  przetarg  a  otwarcie ofert ma nastąpić w dniu  6  czerwca  2016 roku i dopiero  wówczas  znane  będą  wyniki  przetargu.

Ad. 1. 3.  Odpowiadając  na  zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie utworzenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Poradni Onkologicznej, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie  stosownych procedur w tym zakresie. Wybór  oferenta odbędzie  się  na  zasadzie  przetargu. Wygra podmiot, który  przedstawi  najlepszą  ofertę.  Całą  procedurę  realizuje Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Busku - Zdroju  Grzegorz  Lasak  poinformował, iż obejmując w m-cu lutym br. obowiązki Dyrektora ZOZ, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach nie przewidywało jakiejkolwiek współpracy ze szpitalem buskim w powyższym zakresie. Wówczas  podjęte zostały wstępne rozmowy z Instytutem Onkologii w Krakowie, które zakończyły się  podpisaniem  w dniu 12 kwietnia 2016 roku listu intencyjnego  w zakresie współpracy. Dyrektor  Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak  podkreślił bardzo dużą zasługę  Przewodniczącego Rady  Powiatu  Andrzeja  Gądka. w  podjęciu działań w zakresie utworzenia  Poradni Onkologicznej – z Instytutem Onkologii w Krakowie. W międzyczasie jednak nastąpiło przeorganizowanie myślenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, które wyraziło zainteresowanie wejściem do wielu szpitali powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego  w  zakresie  onkologii - na zasadzie rozeznania zapotrzebowania.  Dyrektor Grzegorz Lasak podkreślił, iż z punktu widzenia ekonomicznego oferta przedstawiona przez ŚCO w Kielcach jest niekorzystna. Dodatkowo do dnia dzisiejszego jest to tylko  i wyłącznie oferta słowna. Nie ma żadnej deklaracji na piśmie. Tymczasem również Instytut Onkologii w Krakowie zniecierpliwiony brakiem decyzji, zawiesił swoją ofertę czekając na ofertę ze Świętokrzyskiego  Centrum Onkologii w Kielcach.  Tak więc Poradnia Onkologiczna, która mogłaby już  w Busku - Zdroju funkcjonować i służyć pacjentom z jakichś  względów oddala się w czasie.  Dyrektor Grzegorz Lasak stanowczo podkreślił, iż będzie czynił starania, aby Poradnia Onkologiczna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  powstała i służyła  mieszkańcom. Jako Dyrektor ZOZ  nie będzie kierował się względami politycznymi lecz dobrem mieszkańców. Procedura
w powyższym zakresie jest uruchomiona  i  korzystając z obecności mediów zaprasza zainteresowane  podmioty do  składania  ofert.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek  zabierając głos zwrócił się z apelem do decydentów  aby  w sprawach  dotyczących  zdrowia i życia ludzi nie kierować się względami politycznymi  lecz  sercem  i  zdrowym  rozsądkiem. Podobnie stanowisko wyrazili również Radni Grzegorz  Jankowski, Jarosław  Jaworski, Piotr Wąsowicz  oraz  Robert  Gwóźdź.  Mając  na uwadze życie i zdrowie pacjentów należy  kontynuować  rozmowy z Instytutem Onkologii w Krakowie, doceniając  i wykorzystując to, iż podmiot o tak dużej renomie i referencyjności chciał podjąć  współpracę.

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak odnosząc się do powyższej dyskusji poinformował, iż faktycznie sprawa utworzenia Poradni Onkologicznej przedłuża się w czasie, jednak należy zaznaczyć, iż  Urząd  Marszałkowski  w  Kielcach  jako  organ  założycielski  ŚCO  miał również  prawo do zabrania głosu i decydowania w powyższym zakresie. Przez to jesteśmy  bogatsi  o  pewne informacje i  doświadczenia i należy je jak najlepiej wykorzystać. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  winien  jak  najszybciej  wyegzekwować pisemną  ofertę ze Świętokrzyskiego  Centrum  Onkologii w  Kielcach.

Ad. 1. 4. Odpowiadając na zapytanie Radnego  Piotra  Wąsowicza,  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz  poinformował, iż  Radni Rady Powiatu otrzymają koncepcję i program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, przygotowany przez Dyrektora Grzegorza Lasaka  pod koniec miesiąca  czerwca  2016  roku. 

Ad. 1. 5. Odpowiadając na zapytanie Radnego  Piotra  Wąsowicza,  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż prace remontowe na Oddziale Kardiologii  zostały zakończone,  Oddział został wyposażany w odpowiedni sprzęt  i  pod koniec  miesiąca  czerwca  2016   roku  planowane  są   pierwsze  zabiegi.

Ad. 2. 1.  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie dotyczącej kontynuacji konserwacji głównego rowu melioracyjnego „Ciek od Skorocic” w m. Kobylniki, przekazane zostanie do Kierownika Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju.

Ad. 2 .2.  W odpowiedzi  na  zapytanie  Radnego  Jarosława  Jaworskiego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz  przekazał Radnemu  w formie pisemnej załącznik zatytułowany  „propozycje zadań  do  dofinansowania  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk  żywiołowych  w  latach 2017-2019”.

Ad. 3. W odpowiedzi na zapytanie Radnego  Romana  Dudy,  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak  poinformował, iż  w ZOZ w Busku - Zdroju nie ma żadnego zagrożenia w zakresie wypłaty podwyżek dla pielęgniarek w ramach programu  4 x 400.

Ad  4.  Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego  Jacka Wacha  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  Busku - Zdroju  Krzysztofa   Tułaka.

Ad  5.  Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego  Grzegorza  Jankowskiego  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  Busku - Zdroju  Krzysztofa   Tułaka.

Ad  6.  Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  Busku - Zdroju Krzysztofa   Tułaka.

Ad  7.  Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  Busku - Zdroju  Krzysztofa   Tułaka.

 

Ad. 12

W  sprawach  różnych i wolnych wnioskach:

 1. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż  tworzenie POZ przy ZOZ w Busku - Zdroju  znajduje się  na etapie kończenia kompletowania stosownej dokumentacji. Są już wymagane zgody i jest już też  lista  lekarzy do pracy w POZ. Pod koniec m-ca czerwca  br  POZ  powinien  już  zacząć  funkcjonować.
 1. Radny Robert Gwóźdź w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwrócił się z apelem do GDDKiA w Kielcach o wykoszenie poboczy na drogach krajowych zwłaszcza przy wyjazdach z dróg podporządkowanych. Nie wykoszone pobocza ograniczają widoczność stwarzając ogromne niebezpieczeństwo, czego przykładem był  ostatnio  groźny w  skutkach  wypadek  samochodowy. 
 1. Przewodniczący Rady Powiatu   Andrzej  Gądek w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Andrzeja Bilewskiego  zaprosił Radnych Rady Powiatu  do   uczestnictwa  w  obchodach  50-lecia  szkoły w  dniu  3  czerwca  2016  roku.
 1. Mieszkaniec Powiatu Buskiego zgłosił wnioski w sprawie wykonania remontów cząstkowych na odcinkach dróg:  Smogorzów – Strzałków,  Topola – Szklanów – Suchowola  oraz   na  drodze  w miejscowości  Skotniki Małe.

W odniesieniu do powyższego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof  Tułak poinformował, iż  procedury w zakresie remontów cząstkowych na drogach powiatowych  zostały już  rozpoczęte i do  dnia  20 czerwca 2016 roku powinny zostać zakończone.

 1. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak poinformował, iż nie ma jeszcze protokołu z przeprowadzonego audytu na Oddziale Płucnym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 1. Radny Robert Gwóźdź poddał pod rozwagę wniosek aby sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny przekazywany był Radnym tylko w formie pisemnej bez referowania go ustnie na Sesji przez Przewodniczącego Zarządu.

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak w odniesieniu do powyższego  poinformował, iż sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu  służy nie tylko Radnym, lecz jest też informacją dla wszystkich osób uczestniczących czy też słuchających Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż przedstawi powyższy wniosek do  rozstrzygnięcia  na  posiedzeniu Komisji Rady Powiatu.

 

Ad. 13

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując  wszystkim obecnym za udział  o  godz. 12.45   zamknął  XIX  Sesję  Rady  w  Busku  -  Zdroju.  

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-06-10
Data publikacji:2016-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:1820