Protokół Nr XX/2016 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2016

Protokół Nr XX/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  29 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR.0002.2.XX.2016

Protokół Nr XX / 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju

która odbyła się w dniu 29 czerwca 2016 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku – Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku – Zdroju
 • Sekretarz Powiatu – Jerzy Służalski
 • Skarbnik Powiatu – Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego

zaproszone osoby:

 1. Artur Brachowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju
 2. Krzysztof Socha – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
 3. Artur Ciba – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
  w Komendzie Powiatowej Policji w Busku - Zdroju
 4. Łukasz Musiał – Kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – Oddział w Busku - Zdroju
 5. Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 6. Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 7. Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 8. Stanisław Kozioł – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 9. Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 10. Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 11. Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju
 12. Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 13. Jolanta Maślicha – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju
 14. Lucyna Wojnowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju
 15. Justyna Kwiatkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju
 16. Tomasz Galant – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
 17. Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju
 18. Andrzej Bilewski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju
 19. Sylwester Pałka – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju

 

oraz

 • Laureaci XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Busku - Zdroju za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
 11. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 12. przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.
 13. zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
  29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030.
 14. zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
  28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
 15. zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Solec - Zdrój 2016.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XX Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji – listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9, po literze „f” liter „g”, „h” w brzmieniu:

pkt 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.
 1. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do realizacji ponadnarodowego projektu partnerskiego „Nowe kompetencje, nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno – kulturowy osób starszych” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach – stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za – 17

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów – na 17 Radnych obecnych na sali:

za – 17

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 4

Protokół Nr XIX / 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów –
na 17 Radnych obecnych na sali:

za – 17

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Po przyjęciu protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu nastąpiło uhonorowanie laureatów
XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 30 maja 2016 roku
do 29 czerwca 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie. Jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu nawiązując do kwestii porozumień zawieranych z Wójtami Gmin, zwrócił się do Starosty Buskiego, aby wspólne inwestycje były dopracowane, konsultowane w szczególności z Radnymi z terenu poszczególnych Gmin.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

 1. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił n/w interpelacje i zapytania:
 • Nawiązując do przekazanej na ostatniej Sesji Rady Powiatu informacji odnośnie budowy ciągu pieszo - jezdnego, łączącego ul. Armii Krajowej z ul. Mickiewicza oraz służącego jako dojazd do Poczty Polskiej, Radny zwrócił się z pytaniem jaki będzie mieć przebieg oraz gdzie będzie się kończyć nowo budowany odcinek ulicy? Radny podkreślił, że ma na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ jest to jeden z często uczęszczanych traktów łączących os. Świerczewskiego z centrum miasta a także bezpieczeństwo młodzieży - gdyż w/w ulica zlokalizowana będzie przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Radny skierował n/w zapytania do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawach dotyczących:
 • otwarcia Oddziału Kardiologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 • podejmowanych działań w zakresie utworzenia Poradni Onkologicznej. Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu?
 • rezygnacji podmiotu mającego przejąć Oddział Ginekologiczno - Położniczy
  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Czy w związku z powyższym Szpital poniesie koszty, kary?
 • podejmowanych działań w zakresie uczynienia Szpitala przyjaznym dla pacjenta.
 1. Radny Zbigniew Zioło - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:
 • Na prośbę mieszkańca wsi Chałupki, Radny poprosił o wyjaśnienie warunków na jakich można dokonywać poboru wody z rzeki w celu nawadnia upraw. Radny poprosił również o wskazanie jakie kompetencje w zakresie udzielania zgody do korzystania z wód posiada Rada Powiatu.
 • Radny zwrócił się z wnioskiem o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Tuczępach - w obrębie Kościoła. Ponadto Radny wnioskuje o zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w obrębie Gminnego Ośrodka Zdrowia - wykonanie przejścia dla pieszych bliżej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
 1. Radny Roman Duda nawiązując do interpelacji zgłoszonej przez Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie Oddziału Kardiologicznego, poinformował, że od dnia 1 lipca br. wprowadzone zostaną nowe taryfy NFZ obniżające o 60% wycenę tych procedur,
  co spowoduje konieczność dopłacania do wszystkich zabiegów inwazyjnych. Radny zwrócił się z pytaniem, czy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju posiada informacje w jaki sposób w tej sytuacji będzie sobie radził podmiot zamierzający realizować te świadczenia w ZOZ w Busku - Zdroju? Jakimi wnioskami zakończyło się odbyte w Pińczowie spotkanie dotyczące tego zakresu i czy powyższe będzie miało wpływ na buską kardiologię? Kontynuując Radny Roman Duda przytoczył fragment publikacji „Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski” mówiący o tym, że zapadalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia jest największa wśród osób mniej zamożnych, słabiej wykształconych, zamieszkałych na wsi i w małych miasteczkach. Różnice w umieralności z powodu chorób układu krążenia są najważniejszą przyczyną nierówności w zdrowiu Polaków należących do różnych grup społecznych. Proponowane zmiany (centralizacja usług, dopłaty) najbardziej uderzą
  w najsłabsze ekonomicznie grupy społeczne i pogorszą już istniejącą nierówność
  w dostępie do nowoczesnej kardiologii i generalnie usług sercowo - naczyniowych,
  co spowoduje jeszcze większe nierówności w zdrowiu w Polsce.

 

 1. Radny Jerzy Kordos, na prośbę osób mieszkających przy ulicy Słupskiej w Pacanowie, zgłosił wniosek w sprawie modernizacji w/w ulicy. Ponadto Radny Jerzy Kordos wnioskuje o oczyszczenie i udrożnienie zarośniętego rowu przy w/w ulicy -
  w szczególności w obrębie domów niezamieszkałych. Radny zwrócił się również
  z wnioskiem o ustawienie bariery ochronnej na łuku drogi w obrębie młyna.
 1. Radny Jacek Wach – złożył n/w interpelacje i zapytania w formie pisemnej:
 • Radny wnioskuje o wykonanie odmulenia rowów przy drodze powiatowej Kozina (Podgaje) – Słabkowice. Rowy te są zaniedbane i nie spełniają swoich pierwotnych zadań.
 • Radny wnioskuje o wykonanie barierki zabezpieczającej na łuku drogi powiatowej 0058T Skorzów – Słabkowice – Wygoda Borzykowska.

W/w interpelacje w formie pisemnej - stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 1. Radny Grzegorz Jankowski - złożył n/w interpelacje i zapytania w formie pisemnej:
 • W imieniu mieszkańców Owczar i osób zamieszkałych przy ulicy Wyszyńskiego
  w Busku – Zdroju Radny zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie przeprowadzony remont drogi prowadzącej z Buska do Owczar. Istniejący stan w/w drogi nie pozwala się prawidłowo poruszać samochodem ze względu na istniejące wyboje i dziury.
 • W imieniu mieszkańców Szańca, Nowego Folwarku Radny wnioskuje o wykoszenie poboczy na drodze Nowy Folwark – Szaniec.

W/w interpelacje w formie pisemnej - stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2015 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu – została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 8

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2015 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu – zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Komplet sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2015 rok - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 183 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kasperczyk odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu oraz wyciąg z protokołu Komisji - stanowią załączniki nr 10 i nr 11
do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 56/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 czerwca 2016 roku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju
za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Radny Kamil Kasperczyk zabierając głos, stwierdził, że miniony rok 2015 nie należał
do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu pojawiły się problemy z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu zatem zrezygnowano, niektóre rozłożono na dłuższy okres realizacji. Obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na realizację przypisanych zadań. Plan dochodów budżetowych,
po dokonaniu zmian zamknął się kwotą 86 991 480 zł, jego wykonanie zaś wyniosło 87 903 067,36 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w 101%. Plan wydatków,
po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 90 023 154 zł. Wykonanie wyniosło 88 521 057,49 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie wydatki, a na posiedzeniu komisji wspólnej zostały one szczegółowo omówione. W związku z powyższym Radny wymienił jedynie najważniejsze zadania, mające największy wpływ na realizację budżetu. Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym ponad 36 386 496,68 zł, co stanowi 40,5% wydatków budżetowych. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Kolejną pozycję stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej, gdzie wydatkowano 13 397 009,54 zł, co stanowi 15% wydatków budżetowych. Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domów Pomocy Społecznej. Mimo trudnej sytuacji finansowej znaczną część, bo ponad 8 602 335,58 zł, co stanowi 10% wydatków budżetowych przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak co roku realizowano zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nie należy również zapominać o wydatkach związanych z ochroną zdrowia, na którą w roku ubiegłym przeznaczono 4 473 167,69 zł. W ramach tej pozycji budżetowej przeznaczono środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, realizację szeregu inwestycji oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ w Busku - Zdroju. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że w trakcie roku Radni mieli czasem odmienne poglądy na niektóre tematy, prowadzone były dyskusje, padały słowa krytyki, ale w większości spraw dochodzili do porozumienia – i za to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył Radnym podziękowania. Stwierdził, że jest jeszcze sporo do zrobienia i wyraził nadzieję, że te zamierzenia uda się zrealizować. Za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw Powiatu
i mieszkańców, Radny Kamil Kasperczyk złożył podziękowania Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom. Kończąc Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kasperczyk poinformował,
że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, co świadczy, że działania Powiatu znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej.

Zamykając dyskusję, Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XX / 184 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym
za udzielenie absolutorium.

 

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 185 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
  nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 186 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030
- stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
  nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Ludomir Leszczyński zabierając głos, poinformował, że ustalone na rok 2016 miesięczne stawki dotacji dla szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych, w Powiecie Buskim dotyczą szkół policealnych a także liceum dla dorosłych. W/w stawki uległy wzrostowi w porównaniu do roku poprzedniego. Radny Ludomir Leszczyński stwierdził,
że zauważalna jest wielka troska Rady Powiatu o w/w formy nauczania. Podniesienie przedmiotowych stawek pozwoli Dyrektorowi ZDZ na patrzenie w przyszłość bez obaw oraz efektywne zagospodarowanie tych funduszy a tym samym nie wpłynie na ograniczenie naboru, co ma duży aspekt społeczny. Radni obserwują i doceniają pracę Dyrekcji ZDZ w Busku – Zdroju. Są pełni uznania wobec wdrażania coraz to nowych form i kierunków nauczania oraz poszerzania bazy dydaktycznej. Ukończenie nauki w ZDZ, podniesienie kwalifikacji zawodowych, ukończenie kursu lub specjalistycznego szkolenia pozwala na odnalezienie się na trudnym rynku pracy nie tylko polskim ale także europejskim. Powyższe pozwala dzisiejszej młodzieży na planowanie swojej przyszłości.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 187 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym - stanowi załącznik
nr 16
do niniejszego protokołu.

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zawarcia porozumienia
  o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Solec - Zdrój 2016.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 188 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Solec - Zdrój 2016 - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 189 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 18
do niniejszego protokołu.

 

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do realizacji ponadnarodowego projektu partnerskiego „Nowe kompetencje, nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno – kulturowy osób starszych” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XX / 190 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do realizacji ponadnarodowego projektu partnerskiego „Nowe kompetencje, nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno – kulturowy osób starszych” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1.1 Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie budowy ciągu pieszo - jezdnego, łączącego ul. Armii Krajowej z ul. Mickiewicza oraz służącego jako dojazd do Poczty Polskiej, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w/w inwestycja realizowana będzie przez Miasto i Gminę Busko - Zdrój. Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój zwrócił się z wnioskiem o przekazanie części działki położonej w Busku - Zdroju (teren I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza) pod poszerzenie pasa drogowego pomiędzy Liceum a Pocztą Polską. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie przez Gminę działań polegających na wykonaniu podziału powyższej nieruchomości oraz budowie ogrodzenia panelowego terenu Liceum. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał,
że zgodnie z istniejącą na chwilę obecną koncepcją w/w droga będzie prowadzić od ulicy Armii Krajowej do budynku Poczty. Aleja Mickiewicza zostanie natomiast wyłączona z ruchu.

 

W nawiązaniu do pytania zgłoszonego przez Radnego Piotra Wąsowicza na poprzedniej Sesji Rady Powiatu dotyczącego wyników przetargu na wykonanie prac przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania polegającego na przebudowie boisk wielofunkcyjnych przy w/w Placówce.

 

Ad. 1.2, Ad. 3 Odpowiadając na zapytania Radnego Piotra Wąsowicza oraz Radnego Romana Dudy w zakresie Oddziału Kardiologicznego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że inwestycje, które zostały poczynione
na powierzchni dawnej Pracowni Angiologii jak również na powierzchni po byłym Oddziale Pediatrycznym pozwoliły w pełni przystosować je do funkcjonowania Oddziału Kardiologicznego. Dyrektor ZOZ przyznał, że zagrożenie, na które wskazują Radni istnieje,
ale dotyczy ono wszystkich Oddziałów Kardiologicznych w Polsce. Wszędzie tam gdzie były jakieś niedomówienia, nieścisłości były one wykorzystywane. Koszty procedur realizowanych w ostrych zespołach wieńcowych budzą wątpliwości. Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju stwierdził, że powyższe jest zatem próbą uporządkowania w/w kwestii przez Ministerstwo Zdrowia i Jego zdaniem jest to dobry kierunek. Dyrektor ZOZ poinformował, że zależy Mu na jak najszybszym uruchomieniu w/w Oddziału. Przewiduje się, że nastąpi ono w połowie miesiąca lipca br. Dyrektor ZOZ podkreślił, że pomieszczenia są wyremontowane
i przygotowane. Oddział jest w pełni gotowy do przyjmowania pacjentów i realizowania świadczeń z zakresu kardiologii. W kwestii Poradni Onkologicznej, Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, że termin składania ofert w prowadzonej przez ZOZ w Busku - Zdroju procedurze przetargowej, której przedmiotem jest wydzierżawienie powierzchni
z przeznaczeniem pod działalność w/w Poradni, został wydłużony do dnia 1 lipca 2016 r. Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 czerwca 2016 r. Oprócz dwóch potencjalnych oferentów, którzy wcześniej deklarowali chęć utworzenia w/w Poradni w ZOZ w Busku - Zdroju, zainteresowanie udzielaniem świadczeń w zakresie onkologii wyraziło jeszcze dwa podmioty. Ze względu na powyższe, czas składania ofert został przedłużony,
tak aby dać szansę każdemu podmiotowi. W zakresie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju przekazał, że w dniu 22 czerwca br. podmiot zewnętrzny, który miał przejąć w/w Oddział wypowiedział umowę. Warunki umowy zawartej w dniu
1 stycznia 2016 r. przez poprzedniego Dyrektora ZOZ były dla Szpitala bardzo niekorzystne zarówno w aspekcie zabezpieczenia pacjentów i pracowników, jak i w aspekcie kosztów. Istniało również zagrożenie utraty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie
ok. 13 000 000 zł, które Szpital uzyskał m.in. na budowę Bloku Operacyjnego. Obecnie podejmowane będą działania mające na celu podniesienie standardu w/w Oddziału. Modernizowane będą pewne pomieszczenia Oddziału Neonatologicznego, tak aby standard opieki był wysoki. Operatywy ginekologicznej praktycznie nie ma, gdyż zgodnie z obecnymi wytycznymi konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii szpitale powiatowe
nie mogą realizować skomplikowanych operacji ginekologicznych. Pacjentki kierowane
są do większych ośrodków do Kielc. Liczba porodów w 2015 roku wynosiła 365. Szpital musi więc stworzyć bardzo dobre warunki w zakresie porodów i opieki nad noworodkiem.
W/w opieka musi być kompleksowa. Dyrektor ZOZ poinformował, że nie będzie kosztów ani kar związanych z wypowiedzeniem umowy na dzierżawę Oddziału Ginekologiczno - Położniczego. W kwestii podejmowanych działań w zakresie uczynienia Szpitala przyjaznym dla pacjenta, Dyrektor ZOZ poinformował, że duży nacisk kładziony jest na to, żeby pacjenci czuli się w Szpitalu dobrze. Do ZOZ w Busku - Zdroju trafia rocznie 120 000 pacjentów. Spośród nich 60 000 jest przyjmowanych w poradniach albo w oddziałach, natomiast pozostałe 60 000 przyjmowanych jest w trybie ambulatoryjnym. Takich przyjęć Szpital nie powinien realizować, gdyż nie posiada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ZOZ w Busku - Zdroju taka pomoc jest jednak udzielana. W innych Szpitalach - w Pińczowie i Chmielniku izby przyjęć działają na innych zasadach - aby pacjent został przyjęty musi posiadać skierowanie. Dyrektor ZOZ podkreślił, że na poprawę opinii o Szpitalu pracuje cały zespół. Izba Przyjęć jest pierwszym miejscem z którym ma kontakt pacjent trafiający do Szpitala. To właśnie tam pacjent musi być dobrze zaopatrzony, czas oczekiwania na reakcję lekarza musi być krótki, musi być zapewniona profesjonalna opieka i ona jest w buskim Szpitalu. W ubiegłym roku 13 000 pacjentów trafiło na oddziały do stacjonarnej opieki lekarskiej, natomiast do opieki ambulatoryjnej - 47 000 pacjentów. Szpital w Busku - Zdroju posiada 329 łóżek.
W okolicznych Szpitalach jest 115 - 120 łóżek. Szpital w Busku - Zdroju jest szpitalem wieloprofilowym, natomiast okoliczne Szpitale mają po 2-3 Oddziały. Niezadowolenie kilku pacjentów w skali roku nie może rzutować na ogólny obraz tego, co się w Szpitalu dzieje. Kontynuując Dyrektor ZOZ wskazał na następujące działania, które świadczą o tym, iż Szpital jest przyjazny pacjentom: działania profilaktyczne, akcje pn. „Biała Niedziela”, opieka
na Oddziałach (miła, profesjonalna obsługa), standard opieki związany ze sprzętem i aparaturą medyczną, nowe procedury, które są wprowadzane, strona internetowa zawierająca aktualne informacje. Dyrektor ZOZ dodał, że na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza zorganizowana zostanie „Biała Niedziela” na terenie Gminy Pacanów. Kończąc, Dyrektor ZOZ poinformował
o podjętych działaniach w zakresie wyeliminowania ze Szpitala przedstawicieli zakładów pogrzebowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dodał, że w organizację „Białej Niedzieli”
na terenie Gminy Pacanów włączeni zostaną Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź oraz Radny Jerzy Kordos.

 

Ad. 2.1 Odpowiadając na zapytanie Radnego Zbigniewa Zioło Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że pobór wody z rzeki do nawodnień jest możliwy, ale wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W pozwoleniu tym zarządca rzeki/cieku określi ilość wody, okresy pobierania i ewentualnie odpłatność. Pozwolenia wodnoprawne wydawane
są na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W celu uzyskania takiego pozwolenia należy złożyć stosowny wniosek do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska tut. Starostwa Powiatowego wraz z wymaganą dokumentacją czyli
m.in. tzw. operatem wodnoprawnym.

Kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – Oddział w Busku – Zdroju Łukasz Musiał wyjaśnił, że jednostka którą,
On reprezentuje będzie zainteresowana przede wszystkim tym, aby dno i skarpy rzeki nie zostały uszkodzone. W kwestii poboru i ewentualnie wymaganych pozwoleń, Kierownik Rejonowego Oddziału ŚZMiUW w Kielcach – Oddział w Busku – Zdroju przychyla się
do stanowiska Starosty Buskiego tj. pobór wody z wód publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Sprawę tę należy dokładnie prześledzić w jednostce, która takie pozwolenia wydaje – Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska tut. Starostwa Powiatowego. Kierownik Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – Oddział w Busku – Zdroju Łukasz Musiał zwrócił również uwagę na zapis art. 35 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, który nadaje Radzie Powiatu pewne kompetencje w zakresie udzielania zgody do prawa z powszechnego korzystania z wód.

Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa Powiatowego Mariola Grudzień poinformowała, że dokumenty, które należy dołączyć
do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego określone zostały w art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zarówno woda płynąca jak również grunt pod wodami płynącymi jest własnością Skarbu Państwa. Każdy pobór wody z rzeki wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Każdemu właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego za wyjątkiem: nawadnia gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni, poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej. Korzystanie z wody bez pozwolenia wodnoprawnego albo niezgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym jest wykroczeniem, które powinno zostać sprawdzone przez Policję.

 

Ad. 2.2 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Zbigniewa Zioło Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 4 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jerzego Kordosa Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał, że modernizacja w/w ulicy będzie mogła być realizowana, jeżeli takie zadanie zostanie uznane przez Wójta Gminy Pacanów oraz Radnych z terenu w/w Gminy
za priorytetowe i zgłoszone jako propozycja do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Na dzień dzisiejszy zadaniem zgłoszonym przez Wójta Gminy Pacanów jako priorytetowe jest modernizacja drogi Pacanów - Karsy Duże. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, aby Radni, do dnia 6 lipca br. - po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzami, Wójtami Gmin z terenu Powiatu, wskazali propozycje zadań do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Wówczas można będzie przystąpić
do opracowywania dokumentacji na zgłoszone zadania. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił, że procedury w zakresie składania wniosków i ubiegania się o środki w ramach powyższego programu są z roku na rok coraz trudniejsze.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił uwagę
na problem odprowadzania wód opadowych z w/w drogi. Nie ulega wątpliwości natomiast,
że w/w ulica kwalifikuje się do przebudowy. Na realizację powyższego zadania Powiat chciałby pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Złożona została karta informacyjna przedsięwzięcia dotycząca przebudowy tej drogi. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak czy na powyższe uda się pozyskać środki
w ramach unijnej perspektywy 2014 – 2020. Środki nie zostały jeszcze uruchomione. Żadne zasady ani nabór wniosków nie zostały ogłoszone. Ulica ta ma wiele aspektów do przebudowy – znajdują się tam nie tylko urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, ale także
m.in. wodociąg, który również wymaga przebudowy. Modernizacja w/w ulicy będzie stanowiła ogromny wydatek. Drugą możliwością modernizacji w/w drogi, ale w mniejszym zakresie, jest jej realizacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019”.

Ad. 5.1 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 5.2 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 6.1 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że modernizacja w/w odcinka drogi została zgłoszona jako propozycja na rok 2017 do „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój oraz Radnych z terenu w/w Gminy przedmiotowe zadanie zostanie ujęte we wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego. Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Grzegorza Jankowskiego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 6.2 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że koszenie poboczy przy drogach powiatowych zostało już wykonane. Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi
w formie pisemnej na interpelację Radnego Grzegorza Jankowskiego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 11

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

 1. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu 28 czerwca br. został złożony przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. W/w program będzie przedmiotem analizy jednego z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. Starosta Buski poinformował Radnych
  o możliwości zapoznania się z przedmiotowym programem i składania ewentualnych uwag i wniosków.
 1. Radny Jerzy Kordos nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi odnośnie uczynienia Szpitala przyjaznym dla pacjenta, zwrócił uwagę na zły stan techniczny podjazdu
  do budynku Szpitala oraz kwestie odpłatności za parkowanie przy Szpitalu. Radny
  ma nadzieję, że wyeliminowane zostały przypadki nieprzyjmowania przez Szpital pacjentów i odsyłania ich do innych Placówek. Za pozytywne Radny uznał wzorowanie się na sąsiednich Szpitalach, pytając jednocześnie, dlaczego nigdy nie wspomina się o Szpitalu w Staszowie.

Odnosząc się do powyższego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zgodził się z Radnym Jerzym Kordosem, iż trzeba wzorować się na dobrych szpitalach.
W kwestii odpłatności za parkowanie przy Szpitalu, Dyrektor ZOZ poinformował,
że prowadzone są działania w kierunku rezygnacji z pobierania w/w opłat. Przy rozwiązywaniu umowy obowiązuje jednak określony okres wypowiedzenia. Osoby objęte opieką medyczną nie powinny, zdaniem Dyrektora ZOZ, być narażone na dodatkowe koszty, mając na uwadze, iż Szpital jest publicznym podmiotem leczniczym. Podjazd przed głównym wejściem do Szpitala od strony Izby Przyjęć jest w bardzo dobrym stanie, natomiast duża liczba pacjentów korzysta z podjazdu od strony portierni. Dyrektor ZOZ poinformował, że zwróci uwagę na znajdujące się tam oznakowanie i dokona stosownych korekt, aby było ono bardziej czytelne.

 1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z prośbą do Radnych
  o wyłączanie telefonów komórkowych na czas trwania następnych Sesji Rady Powiatu oraz o nieopuszczanie sali obrad.

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 1215 zamknął XX Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-07-20
Data publikacji:2016-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1998