Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2016

Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  13 września 2016r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XXI.2016

Protokół Nr XXI / 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 13 września 2016 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju

Skarbnik Powiatu - Artur Polniak

Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski

Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Dorota Śliwa - Magdziarz - Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach - Oddział w Busku - Zdroju
 2. Marek Lis - Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju
 5. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 6. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
 7. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 8. Grażyna Grochowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 9. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 10. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 11. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 12. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 13. Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 14. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 15. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 16. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy DPS w Gnojnie
 17. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 18. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 19. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 20. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

- Pani Dagmara Bieniek Sołtys Sołectwa Kargów wraz z delegacją

- Reprezentanci szkół, którym wręczone zostaną Nagrody w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2015/2016

- Mieszkańcy Powiatu Buskiego

- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie pucharów w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2015/2016.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

c) zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030,

d) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko-Zdrój – Owczary –Pęczelice na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Grzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 m, Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m.”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

e) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „ Przebudowa dróg powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary –Białoborze –Klępie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T Stopnica – Solec –Zdrój –Zielonki- Błotnowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój –Zielonki, Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów– Oleśnica –Strzelce na odcinku Pacanów –granica Powiatu Buskiego od km 10+ 295 do km 13+850 długości 3555 m.”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

f) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów –Tuczępy –Dobrów –Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

h) upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

i) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

j) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

k) delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju.

9. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2016 roku uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2016 roku.

12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2016 roku.

13. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg.

14. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Sprawy różne i wolne wnioski.

17. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8, po literze „k” litery „l” w brzmieniu:

pkt 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

„l” zmiany Statutu Powiatu Buskiego

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek
dotyczący zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół Nr XX / 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Radnego Roberta Gwoździa oraz Radnego Kamila Kasperczyka, w krótkiej przerwie obrad na ręce Pani Sołtys Sołectwa Kargów Dagmary Bieniek oraz delegacji twórców wieńca dożynkowego, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złożyli podziękowanie za trud,
zaangażowanie i serce włożone w wykonanie reprezentacyjnego wieńca dożynkowego, zdobiącego w roku bieżącym m.in. scenę podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych w Solcu - Zdroju. Podziękowania złożone dla twórców w/w wieńca są wyrazem podziękowań dla wszystkich delegacji i twórców wieńcy dożynkowych Gmin z terenu Powiatu Buskiego.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Rady
i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wręczyli Nagrody w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2015/2016.

Lista szkół nagrodzonych - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 29 czerwca 2016 roku do 13 września 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 9 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Odpowiadając na zapytanie Radnego Jerzego Kordosa, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż obecne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Składu Orzekającego
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi 25 zł za jedno orzeczenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad. 7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka, czy zakupiony dla potrzeb PZD samochód ciężarowy i koparka będą mogły być wykorzystane w okresie zimowym do odśnieżania i piaskowania dróg powiatowych?

2. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. W sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił n/w zapytania:

- co ma pokryć kredyt i czy zmniejszy on ryzyko zwolnień pracowniczych?

- co z Poradnią Onkologiczną i kiedy zacznie przyjmować pacjentów?

- jakie są powody spowolnienia otwarcia Oddziału Kardiologii?

- co z bezpłatnym parkingiem dla pacjentów i ich rodzin przy ZOZ w Busku - Zdroju?

2. 2. Radny poinformował, iż w dniu 21.08.2016 r w wyniku nawalnych opadów deszczu asfalt
w m. Łagiewniki zamienił się w kamienisty trakt. Wypłukany z poboczy kamień wysypał się na drogę, utrudniając przejazd. Radny dysponuje filmem dokumentującym w/w zdarzenie. Radny zwrócił się z pytaniem czy droga w m. Łagiewniki zostanie uwzględniona w protokole zniszczeń wskutek nawalnych deszczy? Sprawa ta toczy się już od dłuższego czasu, bowiem po każdych opadach deszczu bardziej czy mniej intensywnych, czy też na skutek przejazdu samochodów rozsypujący się kamień stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. Radny poddał pod rozwagę wykonanie po obu stronach drogi korytek betonowych, co z pewnością pomogłoby rozwiązać problem. Ponadto po raz kolejny Radny nawiązał do zgłaszanego już wcześniej wniosku w sprawie zamontowania bariery ochronnej na łuku drogi, w m. Łagiewniki licząc na jego szybką realizację.

2. 3. Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie dotyczącej chodnika między budynkiem Poczty a budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju. Radny zwrócił się również z pytaniem dotyczącym działki na terenie I Liceum Ogólnokształcącego. Radny nawiązał do informacji podanej przez Starostę Buskiego w roku ubiegłym o możliwości wydzielenia i sprzedaży części działki pod działalność handlową. Czy ta koncepcja jest nadal aktualna i czy możliwe jest wykorzystanie tego terenu w celu innym niż użytkowanie przez szkolę
i młodzież do niej uczęszczającą?

2.4. Radny zgłosił wniosek o zmianę usytuowania znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej przy wjeździe do m. Budzyń. Znak przy przejściu dla pieszych całkowicie zasłania znak skrętu do m. Budzyń.

2. 5. Biorąc pod uwagę okres konstruowania budżetu Powiatu Buskiego na 2017 rok, Radny zgłosił wniosek o regulację wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz jednostek podległych. Zdaniem Radnego regulacja płac winna odbywać się sukcesywnie każdego roku.

2. 6. Radny zwrócił się z pytaniem o przebieg sprawy dotyczącej działki przy Warsztatach Szkolnych i PMOS w Busku - Zdroju.

W/w interpelacje w formie pisemnej - stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

3. Radny Wiesław Marzec zwrócił się z pytaniem czy Starosta Buski uczestniczy w Sesjach Rad Gmin z terenu Powiatu Buskiego, wyrażając nadzieję, że tak właśnie jest. Radny zwrócił uwagę na brak - nie tylko dziś - obecności Burmistrzów i Wójtów lub Ich przedstawicieli na Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Częstą tematyką obrad Sesji są przecież wspólne sprawy dotyczące całego Powiatu Buskiego, w którego skład wchodzi 8 gmin.

W odniesieniu do powyższego również Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zachęcił do udziału w Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

4. Radny Jerzy Kordos zwrócił się z pytaniem czy są wykonywane prace związane z pomiarem pasów drogowych dróg powiatowych. Radny zwrócił uwagę na rosnące często na poboczach krzaki
oraz zwisające na drogę gałęzie drzew, które utrudniają przejazd. Jako przykład Radny Jerzy Kordos podał drogę na odcinku Słupia - Komorów.

5. Radny Krzysztof Wojtaś w związku z sugestiami radnych Rady Gminy Nowy Korczyn zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- Wycięcia zakrzaczenia przy drodze powiatowej od m. Górnowola do m. Grotniki Małe na skrzyżowaniu z drogą powiatową Rataje - Grotniki Małe.

- Wycięcia zakrzaczenia przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w m. Strożyska w kierunku Sępichów jak również na odcinku od m. Nowy Korczyn do m. Sępichów.

W/w interpelacje w formie pisemnej - stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomir Leszczyński zgłosili n/w interpelacje:

6. 1. W sprawie dotyczącej zmiany lokalizacji znaku drogowego D 42 w miejscowości Wolica na drodze krajowej Nr 73. Obecna lokalizacja przedmiotowego znaku nie odzwierciedla faktycznego obszaru zabudowanego tej miejscowości. Mieszkańcy posesji znajdujących się obecnie poza terenem zabudowanym mają trudności z włączeniem się do ruchu ze względu na to, że pojazdy zmierzające w kierunku Tarnowa rozwijają dużą prędkość. Zmiana lokalizacji znaku poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi i spowoduje ułatwienie z włączeniem się do ruchu.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

6. 2. W sprawie dotyczącej kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Wolica gm. Stopnica wzdłuż drogi krajowej nr 73 na odcinku od końca już istniejącego chodnika do ostatnich zabudowań włącznie. Radni wnioskują o wystąpienie z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach o zabezpieczenie środków na ten cel.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

6. 3. W sprawie dotyczącej likwidacji znaczącego zaniżenia na chodniku w miejscowości Mietel
w okolicach świetlicy środowiskowej droga krajowa nr 73. Radni wnioskują również o objęcie pracami pielęgnacyjnymi rowów i chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi na całej długości wsi Mietel.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

Ad. 8

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 191 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 192 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 193 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „ Przebudowa dróg powiatowych
w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko-Zdrój – Owczary –Pęczelice na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Grzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 m, Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m.”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały, w tym zmianę tytułu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 194 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8253 m: Nr 0086T Busko - Zdrój - Owczary - Pęczelice na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Grzybów od km 5+020 do km 7+750, długości 2730 m, Nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary –Białoborze –Klępie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T Stopnica – Solec –Zdrój –Zielonki- Błotnowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój –Zielonki, Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów– Oleśnica –Strzelce na odcinku Pacanów –granica Powiatu Buskiego od km 10+ 295 do km 13+850 długości 3555 m.”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 195 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary –Białoborze –Klępie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T Stopnica – Solec –Zdrój –Zielonki- Błotnowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój –Zielonki, Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów– Oleśnica –Strzelce na odcinku Pacanów –granica Powiatu Buskiego od km 10+ 295 do km 13+850 długości 3555 m.”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0860T Kargów –Tuczępy –Dobrów –Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 196 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów –Tuczępy –Dobrów –Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb”, upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 197 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 198 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 199 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 200 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 201 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku – Zdroju - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXI / 202 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za I półrocze 2016 roku uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2016 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim
w I półroczu 2016 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Informacja na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 14

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapewnił, iż zakupiony dla potrzeb PZD samochód ciężarowy i koparka zostaną wykorzystane w okresie zimowym do prac związanych z odśnieżaniem i piaskowaniem dróg powiatowych.

Ad. 2. 1. Odpowiedzi na zapytania Radnego Piotra Wąsowicza udzielił Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak:

- Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak w odniesieniu do zapytania - co ma pokryć kredyt i czy zmniejszy on ryzyko zwolnień pracowniczych - poinformował, iż wystąpił do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o zaciągnięcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju kredytu bankowego w kwocie 10 000 000 zł w celu spłaty zaległych, wymagalnych zobowiązań finansowych ZOZ oraz realizację programu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. Zaciągnięcie kredytu z pewnością pozwoli uniknąć drastycznych cięć w zakresie redukcji zatrudnienia.

- Odpowiadając na zapytanie dotyczące funkcjonowania Poradni Onkologicznej, Dyrektor ZOZ poinformował, iż od 1 września br rejestrowani są już pierwsi pacjenci. Poradnia przyjmować będzie na razie jeden dzień w tygodniu w piątki.

- Odpowiadając na zapytanie dotyczące powodów spowolnienia otwarcia Oddziału Kardiologii, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak wskazał dwie główne przesłanki tj. znacząca redukcja i obniżenie procedur w zakresie finansowania kardiologii oraz zmiany na stanowisku Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

- Odpowiadając na zapytanie dotyczące parkingu przy ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ poinformował, iż z dniem 1 listopada 2016 roku parkingi przy ZOZ będą bezpłatne.

Ponadto Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż rachunek zysków i strat w czerwcu 2016 roku w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego pokazuje spowolnienie zadłużania się szpitala. Również pozytywnym akcentem jest pozytywnie zakończony projekt monitoringu
w ZOZ w Busku - Zdroju.

Ad. 2. 2. Odpowiadając na interpelację Radnego Piotra Wąsowicza, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak poinformowali, iż droga w m. Łagiewniki nie może zostać uwzględniona w protokole zniszczeń wskutek nawalnych deszczy. Ulewa, która miała miejsce w dniu 21.08.2016 r była szczególna i „dotknęła” drogi
w całym Powiecie Buskim. Droga w m. Łagiewniki nie jest zbyt szeroka, ale ustawione stosowne znaki ograniczające tonaż powinny dyscyplinować kierowców. W ramach bieżącego utrzymania dróg służby PZD uporządkowały i uprzątnęły kamień z drogi, czyniąc ją przejezdną. Wniosek dotyczący zamontowania bariery ochronnej na łuku drogi, w m. Łagiewniki winien zostać
w niedługim czasie zrealizowany.

Ad. 2. 3. Odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie dotyczącej chodnika między budynkiem Poczty a budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż podjęte zostały działania w tym zakresie, które mają być przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Busku - Zdroju.

Odpowiadając na zapytanie dotyczące wydzielenia i sprzedaży części działki na terenie I Liceum Ogólnokształcącego pod działalność handlową (pasaż), Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż rozważano różne koncepcje zagospodarowania tego terenu, biorąc pod uwagę nie sprzedaż a ewentualne wydzierżawienie części działki jeśli plan zagospodarowania terenu będzie dopuszczał taką możliwość. Po opracowaniu planu zagospodarowania, to Rada Powiatu będzie decydować o ewentualnym wydzierżawieniu części działki i jej przeznaczeniu. Na dzień dzisiejszy nie są podejmowane żadne działania z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 2. 4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż interpelacja Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie zmiany usytuowania znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej przy wjeździe do m. Budzyń zostanie przekazana zgodnie z właściwością do ŚZDW w Kielcach do czego zobowiązany został Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

Ad. 2. 5. Odpowiadając za wniosek Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie regulacji w 2017 roku wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz jednostek podległych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż będzie on przedmiotem analizy przy konstruowaniu budżetu Powiatu Buskiego na 2017 rok po otrzymaniu wskaźników do budżetu, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane.

Ad. 2. 6. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, w sprawie dotyczącej działki przy Warsztatach Szkolnych i PMOS w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż proces uwłaszczenia został zakończony. Powiat Buski jest właścicielem gruntu. Podjęte zostały działania w celu założenia ksiąg wieczystych. Jest zamiar przystąpienia do ewentualnego opracowania projektu podziału działki. Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Rada Powiatu będzie decydowała o ewentualnej sprzedaży, po wcześniejszym uwzględnieniu obowiązku poinformowania właścicieli lub spadkobierców gruntu.

Ad. 3. Odpowiadając na zapytanie Radnego Wiesława Marca, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zawsze, jeśli tylko pozwala na to czas stara się uczestniczyć w obradach Sesji Rad Miejskich i Gminnych. Również Przewodniczący Zarządu zachęcił do udziału
w Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju, przedstawicieli z Gmin Powiatu Buskiego.

Ad. 4. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jerzego Kordosa dotyczące pomiarów pasów drogowych dróg powiatowych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak poinformowali, iż nie ma jednej linii prostej wyznaczającej pas drogowy. Dla każdej działki jest to odrębny pomiar. Właściciel danego gruntu zainteresowany wycinką drzewa może wystąpić ze stosownym wnioskiem do Dyrektora PZD w Busku - Zdroju. Wówczas po sprawdzeniu czy dane drzewo znajduje się w pasie drogowym, po przeprowadzonym przetargu następuje jego wycinka. Jeśli drzewo jest poza pasem drogowym wniosek kieruje się do Burmistrza lub Wójta danej Gminy.

Ad 5. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego Krzysztofa Wojtasia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 6. 1.2.3. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż interpelacje Radnego Ludomira Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka, zostaną przekazane zgodnie
z właściwością do GDDKiA Oddział w Kielcach do czego zobowiązany został Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

Ad. 16

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jerzego Kordosa, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zapewnił, iż wyniki badań krwi wykonywanych
w laboratorium przy szpitalu są jak najbardziej wiarygodne i powtarzalne. Należy dementować wszelkie nieprawdziwe i krzywdzące opinie w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z prośbą do Członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju o rozważenie sprawy dotyczącej nie karania mandatami kierowców dowożących towar do firm. Na większości dróg powiatowych ustawione są znaki ograniczenia tonażu do 10 t. Stanowi to ogromne utrudnienie dla samochodów o tonażu 20 t dostarczających towar do firm, tworzących miejsca pracy. Są to przewozy docelowe a nie przelotowe. Faktura lub list przewozowy powinien stanowić przepustkę przejazdu.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dany przedsiębiorca winien zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie stosownego pozwolenia na przejazd. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie podatku ponadnormatywnego.

Ad. 17

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.45 zamknął XXI Sesję Rady w Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2016-09-26
Data publikacji:2016-09-26
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1725