Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  14 października 2016r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XXII.2016

Protokół Nr XXII / 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 14 października 2016 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju

Skarbnik Powiatu - Artur Polniak

Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski

Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn

Grzegorz Majsak - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju

Marek Lis - Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Busku - Zdroju

Czesław Sztuk - Prezes Uzdrowiska Solec - Zdrój

Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju

Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju

Marta Drobek - Główna Księgowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie

Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju

Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju

Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy DPS w Gnojnie

Janusz Malara - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Grzegorz Wojciechowski - Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Busku - Zdroju

Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

- Paweł Fortuna - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Piestrzec wraz z delegacją jednostki OSP Piestrzec

- Mariusz Badocha - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Świniary wraz z delegacją jednostki OSP Świniary

- Marek Rachuna - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcza wraz z delegacją jednostki OSP Wójcza

- Mieszkańcy Powiatu Buskiego

- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

c) zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030,

d) powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim.

e) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

f) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

g) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

h) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

i) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Busku - Zdroju (obręb 11).

j) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Education And Sustainability for the Young” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

k) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.

l) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu.

8. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7, po literze l litery m w brzmieniu:

pkt 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

m zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek
dotyczący zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół Nr XXI/ 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

W krótkiej przerwie obrad:

W związku z podsumowaniem Finału Powiatowego Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych Pacanów 2016 - na wniosek Radnego Roberta Gwoździa - na Sesję Rady Powiatu zaproszeni zostali:

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Piestrzec Paweł Fortuna wraz z delegacją jednostki OSP Piestrzec - zdobywcy I miejsca

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Świniary Mariusz Badocha wraz z delegacją jednostki OSP Świniary - zdobywcy II miejsca

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcza Marek Rachuna wraz z delegacją jednostki OSP Wójcza - zdobywcy III miejsca

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Marek Lis - złożyli w/W podziękowania i gratulacje.

Zwycięskie jednostki OSP otrzymały pamiątkowe upominki.

Ponadto Radny Robert Gwóźdź poinformował i zachęcił do udziału w dniu 11 listopada 2016 roku w uroczystości obchodów 100-lecia OSP Pacanów.

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 września 2016 roku do 14 października 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu złożyli wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Rodzicom i Uczniom najserdeczniejsze życzenia.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ponownie zachęcił do udziału w Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Buskiego. Częstą tematyką obrad Sesji są wspólne sprawy dotyczące całego Powiatu Buskiego.

 

2. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Radny złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom, oraz Pracownikom Oświaty.

2.2. W sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił n/w zapytania:

- Nawiązując do sytuacji z ubiegłego tygodnia dotyczącej najpierw informacji o zakażeniu wody, potem jej braku a także zupełnej dezinformacji w tym zakresie, Radny zwrócił się z pytaniem jak Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poradził sobie w tej sytuacji? Czy pacjenci Szpitala odczuli niedogodności z tym związane?

- Czy aktualne jest zapewnienie Dyrektora ZOZ z ostatniej Sesji Rady Powiatu, iż z dniem 1.XI.2016 roku parkingi przy ZOZ w Busku - Zdroju będą bezpłatne?

- Czy jeszcze w roku 2016 zostanie uruchomiona w ZOZ w Busku - Zdroju Pracownia Rezonansu Magnetycznego?

- Jak układa się współpraca Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu Powiatu Buskiego z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

- Czy jest możliwość poprawy sytuacji finansowej poprzez podwyżki płac dla osób najmniej zarabiających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

- Jak funkcjonuje nowo otwarta Poradnia Onkologiczna w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju?

2. 2. Ponawiając interpelację z poprzedniej Sesji, Radny ponownie zawnioskował o regulację wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz jednostek podległych, podkreślając, iż regulacja płac winna odbywać się sukcesywnie każdego roku. Radny zawnioskował o uwzględnienie powyższego wniosku przy konstrukcji budżetu Powiatu Buskiego na 2017 rok.

2. 3. Radny poinformował, iż otrzymał obszerny anonim dotyczący zarzutów na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem czy Starosta Buski również otrzymał takie pismo i czy zostały podjęte już jakieś działania wyjaśniające w tej sprawie?

 

3. Radny Stanisław Moskal zgłosił n/w interpelacje:

3. 1. Radny zgłosił interpelację w sprawie naprawy Brodu na „Cieku od Szańca”. Wydział RLO Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju otrzymał dnia 9.05.2016 roku pismo Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, informujące, że remont przedmiotowego Brodu został ujęty do planu utrzymaniowego na 2016 rok, jednak do dnia dzisiejszego remontu nie wykonano. Radny zwrócił się zatem z pytaniem kiedy i w jakiej formie przedmiotowy remont zostanie przeprowadzony? Radny dodał, iż wskazane jest, aby po remoncie możliwe było przechodzenie a nie tylko przejazd na drugą stronę cieku. W tym celu konieczne jest wykonanie kładki lub mostu.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3. 2. Radny zgłosił interpelację w sprawie zamontowania znaku drogowego z oznaczeniem nazwy miejscowości Kotki w przysiółku Budy, gdzie również znajdują się zabudowania mieszkańców Kotki.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

3. 3. Radny Stanisław Moskal złożył podziękowanie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju za wzorowe wykonanie chodnika w m. Podgaje, wyrażając nadzieję na podobne wykonanie chodnika w m. Kotki.

 

4. Radny Jarosław Jaworski zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

4.1. Radny zwrócił się z prośbą o interwencję w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącą ujęcia w planie wydatków na rok 2017 środków na wykonanie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 771, na odcinku Wiślica - Strożyska. Stan techniczny drogi (szczególnie na odcinku Wiślica - Górki) wymaga pilnej naprawy a występujące koleiny
i nierówności stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

4.2. Radny zwrócił się z pytaniem dotyczącym budowy chodników na terenie Gminy Wiślica
w m. Koniecmosty i w m. Jurków. Radny wyraził obawę w tym zakresie, bowiem na placu budowy niewiele się dzieje a termin zakończenia w/w inwestycji planowany jest na koniec października br.

4.3. Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju gdzie i na jakich zasadach został zaciągnięty przez ZOZ kredyt w wysokości 8,5 mln zł?

 

5. Radny Roman Duda zwrócił się z pytaniem o możliwość wykonania oświetlenia parkingu znajdującego się przy Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

 

6. Radny Wiesław Marzec nawiązując do informacji Radnego Piotra Wąsowicza o otrzymaniu anonimu na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, zwrócił się z pytaniem, czy pozostali radni również otrzymali w/w pismo, bowiem On jako Członek Zarządu dowiedział się o anonimie dopiero na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

7. Radny Kamil Kasperczyk złożył n/w interpelację w formie pisemnej:

7.1. Radny zwrócił się z wnioskiem w sprawie wymiany spalonych żarówek w latarniach wzdłuż drogi krajowej nr 73 w m. Mietel.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

8. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Jerzy Kordos zgłosili n/w interpelację:

8.1. Radni wnioskują o wykonanie rowu wzdłuż drogi powiatowej nr 0101T od miejscowości Mariampol do m. Wójeczka - przez las (ok. 500-600m) Przy ujęciu wody w miejscowości Wójeczka znajdują się dwa kręgi i zasadnym byłoby połączenie nowo powstałego rowu
z istniejącymi kręgami. Brak rowu powoduje zamulenie drogi.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

 

9. Radny Jacek Wach zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

9.1. W związku z informacją o uruchomieniu POZ przy ZOZ w Busku - Zdroju, Radny zwrócił się z pytaniem w zakresie terminu zapisów oraz o możliwość korzystania z tych świadczeń również przez dzieci i młodzież.

 

9.2. Radny wnioskuje o umieszczenie przy drodze powiatowej Skorzów - Słabkowice - Wygoda Borzykowska dwóch tablic z nazwą miejscowości Słabkowice - od strony m. Skorzów i od strony m. Wygoda Borzykowska. Ponadto Radny wnosi o usunięcie krzewów rosnących przy w/w drodze szczególnie przy zakrętach i na łuku drogi.

W/w interpelacje w formie pisemnej - stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 203 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

 

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 204 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030
.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

 

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 205 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 206 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim - stanowi załącznik
nr
13 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 207 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 208 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 209 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 210 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Busku - Zdroju (obręb 11).

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXII / 211 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Busku - Zdroju (obręb 11) - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Education And Sustainability for the Young” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 212 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Education And Sustainability for the Young” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 213 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 214 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań
z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 215 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, a po wznowieniu porządku obrad przystąpiono do realizacji pkt 9.

Ad. 9

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

 

Ad. 2. 2. Odpowiedzi na zapytania Radnego Piotra Wąsowicza udzielił Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak:

 

- W odniesieniu do zapytania dotyczącego sytuacji z ubiegłego tygodnia związanej z zakażeniem bakterią a następnie brakiem wody, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż sytuacja ta
w żaden sposób nie dotknęła pacjentów, bowiem Szpital już od kilkunastu lat posiada dwa własne ujęcia wody źródlanej, po przeprowadzonych niedawno gruntownych remontach. Ponadto Dyrektor poinformował, iż bardzo dużym wydatkiem dla Szpitala jest opłata za ścieki, która rocznie stanowi koszt 300 tys zł. Należy więc wystąpić o obniżenie taryfy opłat lub rozważyć budowę własnej oczyszczalni ścieków.

 

- Odpowiadając na zapytanie dotyczące parkingów przy Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak zapewnił, iż z dniem 1 listopada 2016 roku korzystanie z w/w parkingów będzie bezpłatne.

 

- Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak wyraził nadzieję, iż jeszcze w roku 2016 zostanie uruchomiona w ZOZ w Busku - Zdroju Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Obecnie trwają mocno zaawansowane prace remontowe. Rozpoczęcie działalności Pracowni w szpitalu zabezpieczy potrzeby diagnostyczne pacjentów szpitala, jak również pacjentów leczonych ambulatoryjnie nie tylko z terenu Powiatu Buskiego ale też z powiatów ościennych. Badania Rezonansu Magnetycznego wykorzystywane będą w diagnostyce nowotworów i procesów zapalnych.

 

- Odpowiadając na zapytanie w zakresie współpracy Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu Powiatu Buskiego z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż nie doszło do zorganizowanego na dzień 7 października br wspólnego spotkania z kierownikami poz. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na dzień 21 października br na godz. 13.00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych, licząc na współpracę
i w przyszłości na częste cykliczne spotkania na tej płaszczyźnie.

 

- Odpowiadając na zapytanie o możliwość poprawy sytuacji finansowej poprzez podwyżki płac dla osób najmniej zarabiających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż przy obecnej kondycji finansowej ZOZ i obecnym poziomie kontraktowania, uczciwie podchodząc do sprawy, nie ma takiej możliwości. 71% budżetu szpitala stanowią wynagrodzenia i jest to bardzo wysoki procent. Mimo przerostu zatrudnienia, przyjęto politykę powolnego wygaszania zatrudnienia, bez stosowania drastycznej redukcji. 125 osób zatrudnionych w ZOZ otrzymuje dodatek wyrównujący do najniższej pensji krajowej. Niskie wynagrodzenia rekompensowane są też skromnymi premiami.

 

- Odpowiadając na zapytanie dotyczące funkcjonowania nowo otwartej Poradni Onkologicznej, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż jest bardzo duże zainteresowanie działalnością tej Poradni jak również bardzo dobry oddźwięk społeczny. Wielu pacjentów korzysta z porad Poradni. Dyrektor poinformował także, iż do Poradni Onkologicznej nie jest potrzebne skierowanie.

 

Ad. 2. 2. Odpowiadając na interpelację Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie regulacji w 2017 roku wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz jednostek podległych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ponownie poinformował, iż będzie ona przedmiotem analizy przy konstruowaniu budżetu Powiatu Buskiego na 2017 rok po otrzymaniu wskaźników do budżetu, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane.

 

Ad. 2. 3. i Ad. 6. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza i Radnego Wiesława Marca, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż otrzymał anonimową skargę na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Skala i charakter zarzutów zawartych w skardze nie pozwalały na pozostawienie jej bez rozpoznania. W związku
z powyższym zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami PO-W w Winiarach. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, iż socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach, winna wyróżniać się transparentnością i przejrzystością w działaniu, empatią w stosunku do dzieci oraz odpowiednimi relacjami interpersonalnymi zarówno wśród pracowników jak i w stosunku do dzieci. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż jest to już trzeci anonim, bowiem dwa wcześniejsze wpłynęły do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach., który sprawę skierował do Prokuratury.
W P O-W przeprowadzona została kontrola również przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach. Pracownicy w/w Wydziału przeprowadzili wśród wychowanków Placówki anonimową ankietę. Również w dniu 12 października br. odbyło się ponowne spotkanie z pracownikami P O-W w Winiarach, podczas którego Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju oraz Naczelnik Wydz SOZ Starostwa Powiatowego przeprowadzili anonimową ankietę wśród pracowników Placówki. Po zapoznaniu się z wynikami w/w ankiet podjęte zostaną dalsze stosowne działania.

 

Ad. 3.1. W odpowiedzi na interpelację Radnego Stanisława Moskala w sprawie naprawy Brodu na „Cieku od Szańca”, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zostanie ona przekazana zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, do czego zobowiązany został Naczelnik Wydziału RLO Andrzej Lasak.

 

Ad. 3.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego Stanisława Moskala w sprawie zamontowania znaku drogowego z oznaczeniem nazwy miejscowości Kotki w przysiółku Budy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 4.1. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż interpelacja Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie interwencji w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie ujęcia w planie wydatków na rok 2017 środków na wykonanie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 771, na odcinku Wiślica - Strożyska, zostanie przekazana zgodnie
z właściwością do ŚZDW w Kielcach do czego zobowiązany został Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

 

Ad. 4.2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego, w sprawie budowy chodników na terenie Gminy Wiślica w m. Koniecmosty i w m. Jurków, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż Wykonawca w/w inwestycji na dzień dzisiejszy zapewnia, że wywiąże się z zobowiązań w terminie. Jeśli nie, po upływie wymaganego terminu w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

 

Ad. 4.3. Odpowiadając na pytanie Radnego Jarosława Jaworskiego, gdzie i na jakich zasadach został zaciągnięty przez ZOZ kredyt w wysokości 8,5 mln zł, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż udało się zaciągnąć kredyt na dobrych warunkach, tańszy niż kredyt hipoteczny. Spośród 16 banków w większości wymagających poręczenia kredytu przez Radę Powiatu, wybrano Siemens Finanse Bank. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat. Łączne oprocentowanie kredytu wynosi 4,34 % w sali roku. Rata miesięczna wynosi 102 tys. zł. Po 10 latach od kwoty 8,5 mln zł przy rzeczywistym oprocentowaniu 4,34 do oddania będzie 10 mln 60 tys zł.

 

Ad. 5. Odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy w sprawie dotyczącej możliwości wykonania oświetlenia parkingu znajdującego się przy Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż powyższe zapytanie skierowane zostanie do Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój jako właściciela/zarządcy w/w parkingu.

 

Ad. 7.1. Odpowiadając na interpelację Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie dotyczącej wymiany spalonych żarówek w latarniach wzdłuż drogi krajowej nr 73 w m. Mietel. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż powyższy wniosek skierowany zostanie zgodnie z kompetencją do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, do czego zobowiązany został Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

 

Ad. 8.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Kamila Kasperczyka oraz Radnego Jerzego Kordosa w sprawie dotyczącej wykonania rowu wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Mariampol do m. Wójeczka - przez las (ok. 500-600m), Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9.1. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jacka Wacha, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podziękował za pomoc w redystrybucji deklaracji
o przystąpieniu do Przychodni POZ utworzonej przy ZOZ w Busku - Zdroju. Od dnia 1 listopada 2016 roku rusza działalność Podstawowej Opieki Zdrowotnej jako dopełnienie kompleksowej opieki dla pacjentów - od lekarza pierwszego kontaktu, poprzez poradnie specjalistyczne, kończąc na hospitalizacji stacjonarnej. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak zachęcił wszystkich do korzystania
z Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w buskim Szpitalu. Każda złożona deklaracja jest to dodatkowy dochód dla szpitala.

 

Ad. 9.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie umieszczenia przy drodze powiatowej Skorzów - Słabkowice - Wygoda Borzykowska dwóch tablic z nazwą miejscowości Słabkowice - od strony m. Skorzów i od strony m. Wygoda Borzykowska oraz usunięcia krzewów rosnących przy w/w drodze szczególnie przy zakrętach i na łuku drogi, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 10

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

Radni Rady Powiatu otrzymali kserokopię Uchwały Nr 80/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 206 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2016 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Radny Stanisław Moskal w imieniu Nauczycieli i Pracowników Oświaty podziękował za złożone życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Radny Jarosław Jaworski zgłosił wniosek w sprawie wzmożenia patroli policji na odcinku drogi Koniecmosty - Kuchary w kierunku m. Ostrów. Już od miesięcy letnich, od wczesnych godzin porannych, mimo ustawionych znaków ograniczających tonaż do 10 ton, odbywa się tam przejazd samochodów ciężarowych, co powoduje utrudnienia dla mieszkańców oraz niszczy drogę.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do przekazania w/w wniosku
p.o. Komendantowi Powiatowemu Policji w Busku - Zdroju Jakubowi Kosiń.

Radny Robert Gwóźdź zasygnalizował problem nie przestrzegania znaków ograniczenia prędkości przez samochody ciężarowe, tiry na drodze krajowej nr 73, gdzie ostatnio właśnie w wyniku nadmiernej prędkości doszło do groźnego wypadku.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował o doczekaniu się wreszcie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowań m.in. w Mikułowicach, Ratajach, Słupii. Inwestycja realizowana będzie w okresie 2-ch lat i w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek korzystając z przekazu mediów, nawiązując do nowo powstałej w Busku - Zdroju Poradni Onkologicznej, zwrócił się z apelem do lekarza z Kielc aby nie przeszkadzał lekarzom z Krakowa, którzy wyrażają chęć pracy
w Busku - Zdroju. Nie należy przedkładać spraw politycznych nad sprawy zdrowia i życia ludzkiego.

Ad. 11

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.30 zamknął XXII Sesję Rady w Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-10-25
Data publikacji:2016-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1782