Protokół Nr 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2016

Protokół Nr 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2016 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.101.2016

Protokół Nr 101/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 listopada 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert GwóźdźŸ
 5. Wiesław Marzec

oraz

Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Zbigniew Pietraszewski – Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c wrzesień 2016 r. (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –Zdroju w sprawie akceptacji i wyrażenia zgody na przygotowanie umowy określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –Zdroju w sprawie akceptacji i wyrażenia zgody na przygotowanie aneksu do umowy na zwiększenie liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1300 otworzył 101 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym przez oddziały, poradnie za m-c wrzesień 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Omawiając poszczególne oddziały, Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na Stacje dializ. W ubiegłym tygodniu Szpital otrzymał pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia o obniżeniu procedur na dializoterapię, gdzie 1 hemodializoterapia została obniżona z kwoty 414 zł na 398 zł. Analizując, jak wygląda to w innych szpitalach, gdzie Stacje dializ w większości są wydzierżawiane przez podmioty zewnętrzne, Dyrektor oznajmił, że skłania się o wystąpienie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na outsourcing Stacji dializ na okres 10 lat. Powierzchnia do wydzierżawienia to 510m2, a wyposażenie tam znajdujące się będzie poddane wycenie i sprzedane firmie, która będzie dzierżawić Stację z wyłączeniem urządzeń, które były pozyskane z funduszy europejskich, pozostaną one nadal na wyposażeniu Szpitala i będą w użytkowaniu, lecz Szpital nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych korzyści. Uzasadniając, Dyrektor dokonał szczegółowej analizy pod kątem zatrudnienia, ilości przyjmowanych pacjentów oraz kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Stacji dializ. Ponadto Dyrektor ZOZ poinformował, że na 2017 rok został obniżony kontrakt na Stacji dializ o kwotę 234 081 zł.

Wracając do omawiania poszczególnych Oddziałów, Dyrektor poinformował, że:

 • na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym od stycznia będą wypowiadane umowy pielęgniarkom i położnym, namawiając je tym samym, aby przechodziły na kontrakt;
 • od stycznia będzie zatrudniony nowy lekarz w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc;
 • trwają poszukiwania lekarza do badań ultrasonograficznych;
 • odnośnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został ogłoszony przetarg na dokumentację.

Na wniosek Członków Zarządu Dyrektor ZOZ przedstawił analizę struktury zatrudnienia w Szpitalu za okres od 01 marca do 31 października br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu poinformował, o otrzymanym protokole z kontroli, jaka była przeprowadzona w ostatnim okresie w Szpitalu przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie nie wydano żadnych zaleceń.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora ZOZ, aby zapoznał się z projektem finansowanym ze środków zewnętrznych dotyczącym uzyskania przez Szpital akredytacji.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Skarbnik Powiatu omówił zmiany wprowadzone do projektu uchwały budżetowej od czasu ostatniego posiedzenia Zarządu, który odbył się w dniu 10 listopada 2016 r.stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej został zaplanowany deficyt wynoszący 3 795 000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym Powiatu. W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono przesunięcie na lata następne terminów spłat zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów i obligacji. W projekcie budżetu Powiatu na rok 2017 wprowadzono środki finansowe w wysokości 330 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”. Omawiając budżety placówek oświatowych, Skarbnik Powiatu szczególną uwagę zwrócił na wzrost godzin ponadwymiarowych, co powoduje, że trudno zapanować nad wydatkami, a tym samym planować ich budżety. Projekt budżetu nie przewiduje zabezpieczenia ujemnego wyniku finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej.

W trakcie omawiania budżetu Członek Zarządu Krzysztof Gajek, w swojej wypowiedzi zaznaczył, że występują duże dysproporcje między gminami odnośnie remontów dróg. Zwrócił również uwagę, że złożony przez niego wniosek, wspólnie z Radnym Krzysztofem Wojtasiem, dotyczący remontów dróg w gminie Nowy Korczyn, nie został uwzględniony w projekcie budżetu na rok 2017.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi, Przewodniczący Jerzy Kolarz poinformował, że drogi, o które wnioskowali Radni zostały ujęte w spisanym protokole i uwzględnione do weryfikacji przez komisję z Urzędu Wojewódzkiego.

Po analizie, uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za,
0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 526/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu omówił dwa warianty projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, gdzie jedna z wersji przewiduje przesunięcie na lata następne spłatę zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów i obligacji – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji odnośnie wyboru jednej z wersji projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wersji, która zakłada przesunięcie w czasie spłatę zobowiązań.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 527/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przed opuszczeniem Zarządu przez Przewodniczącego Jerzego Kolarza, Członek Zarządu Robert Gwóźdź odniósł się do zdarzenia, które miało miejsce w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Buskiego, gdzie podczas zajęć wychowania fizycznego jedna z uczennic została trafiona piłką. Zamiast wezwać pogotowie pierwsze kroki jakie poczyniono, to zadzwoniono do matki, aby odebrała dziecko ze szkoły, a pielęgniarka, tam pracująca, po zakończonym czasie pracy, pozostawiła uczennicę nie zapewniając jej odpowiedniej opieki medycznej. Członek Zarządu Robert Gwóźdź zawnioskował o ponowne przeszkolenie kadry pedagogicznej w zakresie postępowania w razie wystąpienia wyżej opisanych zdarzeń.

Przewodniczący Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnik Wydziału EK, aby zwróciła się do dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, aby przestrzegali instrukcji w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy opracowanej przez Komisję ds. Bezpieczeństwa.

Skarbnik Powiatu zauważył, że istnieje potrzeba opracowania przez Dyrektorów szkół wspólnego harmonogramu korzystania z sal gimnastycznych, aby nie zdarzały się przypadki, gdzie jedna z sal stoi pusta, a w innej ćwiczy trzy lub więcej grup.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz o godzinie 1520 opuścił posiedzenie, przekazując jego dalsze prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Zarządu Stanisławowi Klimczakowi.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie akceptacji i wyrażenia zgody na przygotowanie umowy określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformował, że powołany Zespół dokonał pozytywnej oceny wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatów.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części dyskusji Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach poinformował Członków Zarządu, iż do Starostwa wpłynęło pismo od Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, informujące, o złożeniu przez Dyrektora zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa tj. o możliwości sfałszowania ankiet.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach o pisemne odniesienie się do wystąpienia pokontrolnego Urzędu Wojewódzkiego i przekazania powyższej informacji Członkom Zarządu.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie akceptacji i wyrażenia zgody na przygotowanie aneksu do umowy na zwiększenie liczby o dwóch nowych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 528/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty
na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej w 2017 roku.

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr…529/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku.

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr…530/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

W sprawach różnych:

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w sprawie budowy oświetlenia drogowego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na interpelację Radnego Stanisława Moskala w sprawie remontu brodu na cieku od Szańca do m. Kotki, gm. Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą wniosku Przewodniczącego Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Jerzego Kordosa w sprawie wykonania robót na odcinku drogi od m. Sroczków w kierunku Cegielni – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Po zrealizowaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podziękował obecnym za udział i o godzinie 1620 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-12-01
Data publikacji:2016-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1972