Protokół Nr 102/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2016

Protokół Nr 102/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2016 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.102.2016

 Protokół Nr 102/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 24 listopada 2016 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

Teresa Stępniewska - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju

Jolanta Mrugała - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju

Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Grażyna Grochowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 100/2016 z dnia 10 listopada
  2016 r. oraz Nr 101/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
 5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 6. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotyczącym prowadzonego postępowania przetargowego pn. Rozbudowa DN 973 Budowa obwodnicy m. Zbludowice (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 7. Zapoznanie się z wydatkami poniesionymi na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
  w okresie od 01.01.2016 - 31.10.2016 (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: PZD-S2.3110.31.2016 w sprawie dokonania przeniesień środków na fundusz płac oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na fundusz płac w wysokości 88 000 zł (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 60 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami do m. Chałupki na rzece Wschodniej w ciągu drogi powiatowej
  Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Grzybów w km 1+260,5 do km 1+294,5” na roboty uzupełniające i dodatkowe (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 10. Zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa przepustu Æ80 cm
  w istniejącym pasie drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów
  w km 7+226” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup nowego samochodu (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Kier. WTZ przy TPD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
  w dniach 8-9 i 14 września 2016 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz odpowiedzią Dyrektora PO-W w Winiarach na zalecenia pokontrolne
  (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w przedmiocie zmian Regulaminu naboru i oceny wniosków
  o dofinansowanie (…) SOR w zakresie zmniejszenia liczby punktów niezbędnych
  do otrzymania dofinansowania (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia w planie finansowym Ośrodka kwoty 18 200 zł (Dyr. SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 oraz podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy zapotrzebowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju (Dyr. SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 oraz podjęcie decyzji
  w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 oraz podjęcie decyzji
  w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
  w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 oraz podjęcie decyzji
  w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
  (Nacz. Wydz. EK).
 20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).
 23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Nacz. Wydz. EK).
 24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
  w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+
  (Nacz. Wydz. EK).
 25. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie przekazania szkołom nowości wydawniczych (Nacz. Wydz. EK).
 26. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w sprawie wyrażenia zgody
  na zmianę zakresu rzeczowego zadania publicznego z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2016 Znak: ZSP.0722.30.2016 w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: ZSP1.0722.33.2016 w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2016 (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 09.11.2016 r. Znak: LO-0710-89/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
  w planie wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju z dnia 14.11.2016 r. Znak: ZSTiO.3010.1321.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: ZSTiO.3010.1352.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: ZST-I 075.46.414.2016 w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: ZSS:311.3.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budżetowych na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW-3011-10/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie z dnia 21.11.2016 r. Znak: SOSW-3011-11/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.26.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 37. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 38. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.28.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami
  w planie wydatków na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 39. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: PMOS.3200.03.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na 2016 rok (Skarbnik Powiatu).
 40. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).
 41. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.13.2016 w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).
 42. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: PINB.3124.22.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 43. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: FK-BS-071-29/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok w dziale 853 rozdział 85333 (Skarbnik Powiatu).
 44. Zapoznanie się z zestawieniem wykonania planowanych wydatków w okresie 10 m-cy
  2016 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz propozycjami zwiększenia limitu wydatków (Skarbnik Powiatu).
 45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).
 46. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 47. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 48. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 49. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 50. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
  w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 51. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 52. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 53. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego (Skarbnik Powiatu).
 54. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 55. Sprawy różne.
 56. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 102 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 100/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku oraz
Nr 101/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju omówił dwa warianty projektu inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, gdzie jedna z wersji przewiduje, że przy umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych stosowana będzie obniżona stawka w wysokości połowy stawki podstawowej - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, natomiast druga wersja nie zawiera takiego zapisu – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji odnośnie wyboru jednej z wersji w/w projektu uchwały.

Zarząd Powiatu przychylił się do wersji, która zakłada, że przy umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosowana będzie obniżona stawka
w wysokości połowy stawki podstawowej.

Powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

W związku z ogłoszeniem przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach postępowania przetargowego pn.: Rozbudowa DN 973 Budowa obwodnicy m. Zbludowice, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju poinformował Członków Zarządu,
że planowane przedsięwzięcie nie posiada włączenia drogi Nr 0084T Siesławice - Skorocice do istniejącego ronda na drodze wojewódzkiej w m. Siesławice. Dyrektor PZD dodał,
że w dniu 15.11.2016 r. uzyskał jednoznaczną informację, że droga 0084T będzie drogą „ślepą”. Pismo Dyrektora PZD w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak:
PZD-S3.031.1.2016 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
do złożenia do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku
o wprowadzenie zmian w dokumentacji i włączenie drogi Nr 0084T Siesławice - Skorocice do istniejącego ronda bądź włączenie jej do drogi wojewódzkiej przed istniejącym rondem. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę, że wszelkie zmiany powinny być konsultowane i opiniowane przez zarządcę drogi powiatowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z zestawieniem przedstawiającym wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 01.01.2016 r. - 31.10.2016 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Krzysztof Gajek przypomniał, że zgłoszone przez Niego wspólnie z Radnym Krzysztofem Wojtasiem propozycje do projektu budżetu na rok 2017 w zakresie inwestycji drogowych nie zostały uwzględnione. W związku
z powyższym Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił się, aby na pierwszym miejscu listy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku w ramach usuwania skutków nawalnych deszczy umieścić odcinki dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Nowy Korczyn – po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez Komisję ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach. Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwracając się do Dyrektora PZD w Busku – Zdroju poprosił o informowanie Go na każdym etapie prowadzonych w tym zakresie działań.

O godz. 845 Członek Zarządu Krzysztof Gajek opuścił posiedzenie Zarządu ze względu na otrzymane wezwanie do Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju - załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: PZD-S2.3110.31.1016 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków na fundusz płac zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu. W przedmiotowym wniosku Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwraca się również
o dodatkowe środki na fundusz płac w wysokości 88 000 zł, które będą przeznaczone na nagrody i podwyżki dla 3 pracowników.

Wniosek w przedmiotowej sprawie rozpatrywany był na posiedzeniu Zarządu Powiatu
Nr 98/2016 w dniu 26 października 2016 roku.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 22.11.2016 r. Znak: PZD.S2.3110.33.2016 w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 60 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami do m. Chałupki na rzece Wschodniej w ciągu drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Grzybów w km 1+260,5 do km 1+294,5” na roboty uzupełniające
i dodatkowe - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania
pn.: „Budowa przepustu Æ80 cm w istniejącym pasie drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów w km 7+226” - załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD
w Busku - Zdroju wyjaśnił, że w dniu 22.11.2016 r. odbyło się rozpoznanie cenowe na przedmiotowe zadanie. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 200 zł brutto. Na w/w zadanie zostały złożone 2 oferty opiewające
na kwotę 29 857,02 zł oraz 26 845,00 zł. Złożone oferty przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Brakująca kwota to:
20 645,00 zł brutto.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć realizację w/w zadania do przyszłego roku. Ponowne rozpoznanie cenowe na powyższe zadanie przeprowadzone zostanie
w m-cu lutym przyszłego roku.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju Teresa Stępniewska oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju Jolanta Mrugała zwróciły się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wsparcie finansowe zakupu nowego samochodu, który będzie wykorzystany do dowozu na zajęcia terapeutyczne podopiecznych WTZ - osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo - załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju oraz Kierownik WTZ przy TPD w Busku - Zdroju poinformowały, że w ramach Programu wyrównywania szans między regionami III obszar D TPD w Busku - Zdroju otrzymało dofinansowanie na zakup nowego samochodu w wysokości 70% wartości pojazdu
tj. 105 000 zł. Ponadto, w dotychczasowych działaniach udało się pozyskać następujące środki: 10 000 zł – dofinansowanie udzielone przez Gminę Busko - Zdrój, 13 000 zł - sprzedaż dotychczasowego samochodu, 2 000 zł – dofinansowanie udzielone przez Gminę Wiślica, 3 000 zł - środki własne TPD, 5 000 zł – środki uzyskane od sponsorów.

Wstępny kosztorys zakupu samochodu opiewa na kwotę 150 000 zł.

Zarząd Powiatu zdecydował zabezpieczyć w budżecie Powiatu na dofinansowanie zakupu w/w samochodu środki w kwocie 10 000 zł postanawiając jednocześnie, że wysokość
w/w dotacji będzie dostosowana do wartości samochodu po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedłożył Członkom Zarządu wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym, przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 8-9
i 14 września 2016 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz zawiadomienie o stwierdzeniu istotnych uchybień - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu, a także odpowiedź Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach na zalecenia pokontrolne - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach otrzymał pismo Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informujące o nieuwzględnieniu zastrzeżeń złożonych do wystąpienia pokontrolnego – w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 14
do niniejszego protokołu. Zgodnie z art. 197 d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia”, a nie do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś wyjaśnił,
że w piśmie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znajduje się adnotacja, że jednostka kontrolowana ma prawo odnieść się do zaleceń pokontrolnych, a nie do treści protokołu. Nadmienił, że odniósł się do jednego i drugiego. Następnie Dyrektor PO-W w Winiarach zwrócił się do Zarządu Powiatu
o wyrażenie opinii w zakresie realizacji niektórych z zaleceń pokontrolnych. Odnośnie zalecenia dotyczącego zaprzestania stosowania kar takich jak: nakaz kilkugodzinnego przebywania wychowanków w pokojach, wielogodzinnego porządkowania terenu wokół budynku Placówki czy czyszczenia fug i innych prac porządkowych, a także pozbawiania wychowanków rzeczy osobistych, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że zwrócił się z zapytaniem do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, czy przedmiotowe zalecenie dotyczy jedynie kar, czy również obowiązkowych dyżurów porządkowych, które funkcjonują już od kilkunastu lat w Placówce, wielokrotnie były przedmiotem kontroli i nie budziły żadnych zastrzeżeń ze strony Wydziału. Dyrektor Placówki oznajmił, że nie otrzymał odpowiedzi
w powyższym zakresie.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że w tej kwestii należy skonsultować się
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Naczelnikiem Wydziału SOZ. Skoro wcześniejsze kontrole nie zgłaszały zastrzeżeń dotyczących dyżurów to zapewne nie są one przedmiotem zainteresowania. O wskazówki w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń można również zwrócić się do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontynuując Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oznajmił, że Naczelnik Wydziału SOZ został zobowiązany, w terminie do dnia jutrzejszego, do przygotowania projektu odpowiedzi ze strony organu założycielskiego. Zgodnie z art. 197 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organ założycielski placówki obowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić Wojewodę o podjętych czynnościach.

Dyrektor PO-W w Winiarach nadmienił, że przygotował harmonogram, który przedstawia: treść zaleceń, odniesienie się do nich, sposób ich realizacji, termin oraz osoby odpowiedzialne.

Następnie Dyrektor PO-W w Winiarach zwrócił się o wyrażenie opinii odnośnie zalecenia - „rozważyć rezygnację z monitoringu pomieszczeń: korytarzy, sali komputerowej,
a także z zamykania okien w łazienkach.”

Zdaniem Przewodniczącego Zarządu monitoring zewnętrzny oraz monitoring obejmujący korytarze może zostać utrzymany.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował o przeprowadzonej przez Niego oraz pracowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli tut. Starostwa Powiatowego
(2 osoby) i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
(2 osoby) kontroli w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. W opinii
w/w osób monitoring w obecnym zakresie może zostać utrzymany. Nie narusza on prywatności wychowanków. Protokół z przedmiotowej kontroli zostanie przedłożony na następnym posiedzeniu Zarządu.

W kwestii zalecenia dotyczącego rezygnacji z zamykania okien w łazienkach, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że należy sprawdzić jak do tego typu zabezpieczenia
odnosi się Państwowa Straż Pożarna. Trzeba wyjaśnić czy instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego dopuszcza zastosowanie takich zabezpieczeń.

Radny Robert Gwóźdź zwrócił uwagę, że Członkowie Zarządu otrzymali w/w materiały
w dniu dzisiejszym. Zasadnym jest, aby najpierw zapoznać się z ich treścią, a dopiero na następnym posiedzeniu je omówić. Zdaniem Radnego Roberta Gwoździa Członkowie Zarządu powinni otrzymać przedmiotowe dokumenty w trybie pilnym. Członkowie Zarządu powinni być informowani na bieżąco o każdym wpływającym dokumencie w tej sprawie.

Dyrektor PO-W w Winiarach zwrócił uwagę, że realizacja niektórych z zaleceń -
np. wprowadzić i stosować więcej wzmocnień pozytywnych w stosunku do wychowanków, wymaga zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że w powyższej kwestii należy skonsultować się z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Naczelnikiem Wydziału SOZ.

Dyrektor PO-W w Winiarach poruszył kwestię realizacji zalecenia dotyczącego umożliwienia wychowankom samodzielnego dysponowania kieszonkowym. Tylko na własne życzenie wychowanków kieszonkowe może być przechowywane przez osobę, której wychowanek powierzy własne środki. Dyrektor Placówki zasygnalizował, że wprowadzenie powyższego zalecenia poskutkuje szeregiem nieporozumień oraz zgłoszeń utraty pieniędzy,
co w konsekwencji skutkować będzie interwencjami Policji.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował, że Dyrektor PO-W w Winiarach złożył do Prokuratury zawiadomienie, podając nazwisko osoby podejrzanej, która mogła napisać anonim. Dyrektor PCPR przekazał,
że figuruje tam Jego nazwisko. Dyrektor PO-W w Winiarach otrzymał odpowiedź
z Prokuratury informującą, że postępowanie w sprawie ankiet zostało umorzone. Dyrektor Placówki w odpowiedzi do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odniósł się do treści protokołu, a nie do zaleceń. Dyrektor nie konsultował tego z PCPR. W/w odpowiedź na zalecenia trafiła do PCPR dopiero po interwencji Wicestarosty Buskiego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że na posiedzeniach Zarządu mówiono
i wielokrotnie napominano Dyrektora w kwestii współpracy, współdziałania. Przewodniczący Zarządu, zwracając się do Dyrektora Placówki, poprosił o konsultowanie z Dyrektorem PCPR wszelkich spraw, gdyż wynika to z zapisów prawnych.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju poruszył n/w sprawy:

 • Zdaniem Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju zalecenia pokontrolne powinny być niezwłocznie zrealizowane w całości.
 • Kwestia monitoringu nie była konsultowana z PCPR.
 • Dyrektor PCPR wskazał na brak dobrej współpracy pomiędzy Nim, a Dyrektorem PO-W w Winiarach. Dyrektor PCPR zapewnił, że z Jego strony oraz ze strony Jego pracownika jest dobra wola w przedmiotowym zakresie. Współpracę utrudniają ciągłe oskarżenia ze strony Dyrektora Placówki.
 • Dyrektor PCPR stwierdził, że nie wysłałby takiego pisma do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W przedmiotowej odpowiedzi Dyrektor Placówki kwestionuje wszystko to, co podpisał w trakcie kontroli. Należało odnieść się tylko do zaleceń. Zalecenia, które zostały przyjęte zasługują na to, aby je zrealizować.
 • Dyrektor PCPR zaapelował i poprosił o współpracę.

Dyrektor PO-W w Winiarach stwierdził, że wyjaśnienia, które składał na piśmie w trakcie kontroli, nie odnosiły się do kwestii, które zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym. Dyrektor Placówki przekazał, że składał wyjaśnienia na okoliczność różnych sytuacji, które zostały przekręcone bądź nie wzięte pod uwagę.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Dyrektor PO-W w Winiarach podpisując protokół pokontrolny, zgodził się ze wszystkim, co zostało w nim zawarte.

Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że nie podpisywał protokołu, otrzymał go pocztą.

Dyrektor PO-W w Winiarach przypomniał, że w m-cu czerwcu br. podczas posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji wychowawczej, Dyrektor PCPR był obecny i wyrażał się bardzo pochlebnie o Nim, pracownikach i współpracy. Dyrektor PCPR był także
w m-cu sierpniu br. na wizytacji Placówki i również wyrażał się pochlebnie. Dyrektor PO-W w Winiarach zwracając się do Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju zapytał, co w kwestii współpracy popsuło się od tamtego czasu. Zdaniem Dyrektora PO-W w Winiarach współpraca układa się bardzo dobrze.

Zarząd Powiatu postanowił, że do przedmiotowej sprawy powróci na kolejnym posiedzeniu,
po zapoznaniu się przez Członków Zarządu z przedłożonymi dokumentami.

Ad. 13

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich
i e-Zdrowia w przedmiocie zmian Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizowanych w trybie pozakonkursowym w zakresie utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) w zakresie zmniejszenia liczby punktów niezbędnych do otrzymania dofinansowania – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Z powyższego pisma wynika, że Instytucja Pośrednicząca (IP) zwróciła się do Instytucji Zarządzającej (IZ) o wyrażenie zgody na zmianę minimalnej liczby punktów uzyskiwanych na etapie oceny merytorycznej I stopnia, niezbędnych do otrzymania dofinansowania.
W przypadku uzyskania zgody IZ na powyższe, IP dokona stosownej zmiany
w w/w Regulaminie. Obecnie trwają również ustalenia w zakresie wprowadzenia zmiany
w przedmiotowym Regulaminie odnośnie możliwości etapowego składania części wymaganych załączników w przypadku jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie będzie nimi dysponował.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 14

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Grażyna Grochowska zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
z dnia 21.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.30.2016 o zabezpieczenie w planie finansowym Ośrodka kwoty 18 200 zł – załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Grażyna Grochowska wyjaśniła, że środki w wysokości 18 200 zł pozostałe po zakończeniu zadania pn. „Zakup podnośnika basenowego dla niepełnosprawnych” zostaną przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne:

 • 1 zestaw komputerowy do pokoju nauczycielskiego w szkole oraz 1 zestaw komputerowy dla wychowawców grup wychowawczych.
 • 2 kserokopiarki.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z zestawieniem przedstawiającym poniesione wydatki przez jednostki oświatowe Powiatu Buskiego w latach 2012 - 2016 w paragrafie 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w planie finansowym Ośrodka środki na zakup 1 kserokopiarki. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że SOS-W
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju otrzyma sprzęt komputerowy (tj. 1 zestaw komputerowy oraz 2 laptopy) oraz niszczarkę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stopnicy.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Inwestycja
w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 (dotyczy upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pod nazwą „Inwestycja
w przyszłość”).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 531/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 – stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK zwróciła się do Członków Zarządu Powiatu
o zatwierdzenie Indywidualnej diagnozy zapotrzebowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju. W/w diagnoza znajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Powyższa diagnoza została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie składanych przez Nią wniosków odnośnie wyrażenia zgody na zatrudnienie 3 nauczycieli specjalistów oraz utworzenia kierunku mechanik - monter maszyn i urządzeń w ramach funkcjonującej w roku szkolnym 2016/2017 I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie kształci się młodzież
w zawodzie elektromechanik.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu brak jest środków, które mogłyby zostać przeznaczone na powyższy cel. Decyzja w powyższym zakresie zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznej wysokości subwencji oświatowej.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił się do Naczelnik Wydziału EK Renaty Krzemień
o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w zakresie godzin nauczycielskich oraz dodatkowego zatrudnienia nauczycieli z SOS-W w Busku - Zdroju w innych Placówkach. Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdził, że należałoby się również przyjrzeć sposobowi pracy w/w Placówki i efektywnemu wykorzystywaniu czasu pracy nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 – załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 (dotyczy upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pod nazwą „Dobry start”).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 532/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 – stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Członków Zarządu Powiatu o zatwierdzenie Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju. W/w diagnoza znajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Powyższa diagnoza została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 (dotyczy upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pod nazwą „Dobry start”).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 533/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 – stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Członków Zarządu Powiatu o zatwierdzenie Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju. W/w diagnoza znajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Powyższa diagnoza została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 (dotyczy upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Dobry start”).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 534/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 – stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Członków Zarządu Powiatu o zatwierdzenie Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
. W/w diagnoza znajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Powyższa diagnoza została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu
pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 – załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2016/2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 535/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2016/2017 – stanowi załącznik nr 24
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 536/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego – stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji – załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego Erasmus+ „Mutual Online and Open Skills” za okres 01.08.2016 r.
- 30.10.2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 25

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 537/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 538/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku – Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

W dalszej części powiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 539/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 540/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 541/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosie –wstrzymał się.

Uchwała Nr 542/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju nowości wydawniczych – stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 26

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Poznajmy nasz kraj - wycieczki dla najmłodszych” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Zmiana oferty polega na rezygnacji z wyjazdu do Kurozwęk i Pacanowa na rzecz wyjazdu dzieci do teatru do Tarnowa oraz do fabryki bombek do Miechowa.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2016 Znak: ZSP.0722.30.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2016 rok – załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: ZSP1.0722.33.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2016 – załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 09.11.2016 r. Znak: LO-0710-89/2016
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok – załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 14.11.2016 r. Znak: ZSTiO.3010.1321.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych – załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: ZSTiO.3010.1352.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych – załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak:
ZST-I 075.46.414.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: ZSS:311.3.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budżetowych na 2016 rok – załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 18.11.2016 r. Znak:
SOSW-3011-10/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok – załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 21.11.2016 r. Znak:
SOSW-3011-11/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok – załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.26.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2016 rok – załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2016 rok – załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 18.11.2016 r. Znak: SOSW.3011.28.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2016 rok – załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: PMOS.3200.03.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na 2016 rok – załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych – załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.13.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych – załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: PINB.3124.22.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym – załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: FK-BS-071-29/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2016 rok w dziale 853 rozdział 85333 – załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z zestawieniem wykonania planowanych wydatków w okresie 10 m-cy 2016 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz propozycjami zwiększenia lub zmniejszenia limitu wydatków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione przez Skarbnika Powiatu propozycje zwiększenia lub zmniejszenia limitu wydatków w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 45

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 543/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 46

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 544/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 47

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 545/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Ad. 48

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 546/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 49

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 547/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 50

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku – stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 51

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku – stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 52

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 – 2030 – stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 53

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego – stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu postanowili, że Dyrektor PZD w Busku - Zdroju podczas posiedzenia Komisji przedstawi pozostałym Radnym Rady Powiatu potrzebę realizacji
w/w zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 54

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 55

W sprawach różnych:

 1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 15.11.2016 r. Znak: OPIS-I.033.1.10.6.2015
  w sprawie współfinansowania przez Gminę Busko - Zdrój kosztów prowadzenia przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój - załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój w przedmiotowym piśmie informuje, że w projekcie budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2017 rok, nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w przypadku braku dofinansowania ze strony Gminy Busko - Zdrój, środki na powyższy cel do końca m-ca sierpnia 2017 r. będzie musiał zabezpieczyć Powiat. Następnie przygotowany zostanie nowy arkusz organizacyjny PMOS w Busku - Zdroju i wszystkie sekcje sportowe, których uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów zostaną zlikwidowane.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą wniosku Członka Zarządu Roberta Gwoździa w sprawie wykonania prac przy drodze powiatowej w miejscowości Zborówek
  – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącą wniosku Członka Zarządu Wiesława Marca w kwestii przejęcia gwarancji przez firmę, która ma zamiar realizować inwestycję w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Siesławice – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 56

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1140 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-12-09
Data publikacji:2016-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2019