Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2016

Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  2 grudnia 2016r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XXIII.2016

Protokół Nr XXIII / 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 2 grudnia 2016 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Urszula Tkaczuk - Naczelnik Wydziału Monitoringu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach
 2. Urszula Suchenia - Z-ca Naczelnik Wydziału Inspekcji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach
 3. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 4. Piotr Ryk - Specjalista ds. Operacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 5. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 6. Paulina Lasak - Nauczyciel/Pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 7. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 8. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 9. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 10. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 11. Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 12. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 13. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 14. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy DPS w Gnojnie
 15. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 16. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 17. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 18. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

c) zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030,

d) zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

f) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

g) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja
w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

h) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry Start”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

i) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

8. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Buskiego w 2015 roku.

9. Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2015/2016.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7, po literze „i” litery „j” w brzmieniu:

pkt 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

j” zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2016 rok.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za – 18

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za – 18

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 4

Protokół Nr XXII/ 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 października 2016 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za – 18

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 14 października 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. W związku z informacją podaną w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu dot. odłożenia
w czasie - z uwagi na zbyt wysokie koszty przetargu - realizacji zadania dotyczącego budowy przepustu w pasie drogi powiatowej Szczaworyż - Kików - Zborów, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z prośbą o pilną realizację w/w inwestycji w ramach środków własnych i we własnym zakresie, bowiem okresy opadów deszczu i wiosennych roztopów są bardzo uciążliwe dla mieszkańców w/w miejscowości.

 

2. Radny Grzegorz Jankowski - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka dotyczącym zlecania opracowywania dokumentacji projektowej własnym pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg. Zdaniem Radnego inne jednostki PZD zlecają opracowywanie projektów Firmom Zewnętrznym.

2.2. Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, czy prawdą jest informacja o wydzierżawieniu czy też likwidacji Stacji Dializ? Radny zwrócił uwagę i wyraził swoją obawę, bowiem kolejne powierzchnie w ZOZ zostają wydzierżawiane Podmiotom Zewnętrznym. Wkrótce Szpital będzie posiadał bardzo ograniczoną powierzchnię użytkową na działalność własną.

2.3. Radny zwrócił się z pytaniem jak funkcjonuje nowo otwarta Poradnia Onkologiczna
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju? Ilu pacjentów zostało przyjętych?

2.4. W nawiązaniu do wcześniejszych informacji Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, iż jednym z warunków, aby Szpital dobrze funkcjonował i bilansował się finansowo jest utrzymanie 200 łóżek szpitalnych, Radny zwrócił się z pytaniem jakie działania Dyrektor ZOZ podjął w tym zakresie?

 

3. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

3.1. W nawiązaniu do informacji dotyczącej budowy nowego budynku kształcenia zawodowego ZSTiO w Busku - Zdroju, Radny w imieniu Zainteresowanych mieszkańców, rodziców i przyszłych uczniów szkół zawodowych i technikalnych zwrócił się z pytaniem na jakim terenie będzie przeprowadzona budowa szkoły, jaki zakres będzie obejmowała przebudowa Warsztatów Szkolnych, jakie będą źródła finansowania i kiedy nastąpi realizacja tej inwestycji. Radny w pełni popiera powyższe przedsięwzięcie jako centrum szkolnictwa zawodowego, które jest inicjatywą słuszną i winno być zadaniem priorytetowym. Ponadto Radny zwrócił się z pytaniem czy została wyjaśniona sprawa działek przy Warsztatach Szkolnych i czy środki finansowe ze sprzedaży tych działek będą źródłem finansowania w/w inwestycji?

3.2. Radny ponownie zwrócił się z pytaniem odnośnie zamontowania bariery ochronnej na łuku drogi w m. Łagiewniki, bowiem mimo kilku już pozytywnych decyzji i zapewnień bariera do dnia dzisiejszego nie została zamontowana. Kiedy więc nastąpi realizacja w/w wniosku?

3.3. Radny złożył podziękowanie za szybkie i pozytywne załatwienie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku w zakresie zmiany usytuowania znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej przy wjeździe do m. Budzyń.

3.4. W sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny Piotr Wąsowicz zgłosił n/w zapytania:

- Radny złożył podziękowanie Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za podjęte działania w zakresie uwolnienia od opłat za korzystanie z parkingów przy ZOZ w Busku - Zdroju jak również w zakresie rozbudowy parkingu przy Oddziale Płucnym.

- W nawiązaniu do informacji o licznych kompleksowych kontrolach przeprowadzonych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zwrócił się z zapytaniem jakie instytucje dokonywały kontroli i jakie są wyniki tych kontroli?

- Radny zwrócił się z pytaniem jak funkcjonuje, jakie jest zainteresowanie i ilu pacjentów udało się pozyskać do Przychodni POZ przy ZOZ w Busku - Zdroju?

- Radny zwrócił się z pytaniem jak przebiega remont Oddziału Płucnego w ZOZ w Busku - Zdroju? Czy prawdą jest informacja o pozyskaniu nowych lekarzy o specjalności pulmonologia?

- Radny zwrócił się z pytaniem odnoście terminu rozpoczęcia działalności Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ w Busku - Zdroju?

- Dziękując za utworzenie nowej, bardzo nowoczesnej Poradni Chirurgicznej w ZOZ
w Busku - Zdroju, Radny zwrócił się z pytaniem o pomysł na zagospodarowanie pomieszczeń po byłej Poradni.

 

4. Radny Jarosław Jaworski zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

4.1. Radny w imieniu mieszkańców m. Chotel Czerwony zgłosił wniosek o rozważenie możliwości ustawienia lustra drogowego w m. Chotel Czerwony (jadąc od drogi wojewódzkiej nr 776
w miejscu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną na wysokości pierwszych zabudowań).

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 4do niniejszego protokołu

4.2. Radny zwrócił się z pytaniem dotyczącym budowy chodników na terenie Gminy Wiślica
w m. Koniecmosty i w m. Jurków. Czy inwestycja ta została już zakończona czy trwają jeszcze prace remontowe?

4.3. Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka jakie jest zainteresowanie i ilu pacjentów udało się pozyskać do POZ działającego przy ZOZ w Busku - Zdroju?

4.4. W związku z zapowiadanymi w mediach zmianami dotyczącymi kontraktowania - ryczałtów świadczeń medycznych, Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka czy Szpital w Busku - Zdroju spełnia kryteria w powyższym zakresie?

 

5. Radny Jerzy Kordos również dziękując za uwolnienie od opłat za korzystanie z parkingów przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zgłosił jednocześnie wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie chodnika przy parkingu górnym.

 

6. Radny Jacek Wach zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

6.1. W celu poprawy bezpieczeństwa, w imieniu mieszkańców m. Zbrodzice, Radny zgłosił wniosek o zamontowanie progów zwalniających.

6.2. W imieniu mieszkańców m. Łagiewniki, Radny zgłosił wniosek o wyrównanie zagłębień na drodze - przy wyjeździe na ul. Objazdową - przy studzienkach kanalizacyjnych, gdzie po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody.

 

6.3. Radny złożył podziękowanie Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorzowi Lasakowi za organizację Białej Niedzieli w m. Słabkowice.

6.4. W nawiązaniu do utworzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej Przychodni POZ, Radny zaproponował aby wzorem innych Przychodni recepty na stałe leki były wypisywane przez pielęgniarki.

 

7. W imieniu władz samorządowych, radnych oraz mieszkańców Gminy Tuczępy Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak zgłosił interpelację o skierowanie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku w sprawie ujęcia i zabezpieczenia w planie na rok 2017 lub lata następne środków finansowych na remont drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów - Staszów - Stopnica na odcinku Stopnica - Grzybów.

 

8. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomir Leszczyński zgłosili n/w interpelację:

8.1. Radni wnioskują o wykonanie robót odwodnieniowych - konserwacja z podczyszczeniem dna rowu - przy drodze powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi w m. Czyżów.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

 

9. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomir Leszczyński zgłosili n/w interpelację:

9.1. Radni wnioskują o wykonanie robót odwodnieniowych - konserwacja z podczyszczeniem dna rowu - przy drodze powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica na odcinku Szczytniki - Stopnica.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek zwrócił się z prośbą
o uczestniczenie w posiedzeniach Sesji Rady Powiatu wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego.

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 216 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik
nr 7
do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 217 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 – 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 218 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 219 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 220 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 221 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 222 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 223 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXIII / 224 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIII / 225 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2016 rok - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Buskiego w 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 9

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2015/2016 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

 

Poza porządkiem obrad, w krótkiej przerwie, głos zabrał Pan Jakub Kosiń, który w dniu wczorajszym tj. 1 grudnia 2016 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji
w Busku - Zdroju. Pan Komendant zapoznał zebranych z dotychczasowym przebiegiem swojej pracy zawodowej, która trwa już ponad 25 lat. Pan Komendant obejmując tą zaszczytną służbę zapewnił o dołożeniu ze swej strony wszelkich starań aby współpraca z władzami samorządowymi Powiatu Buskiego układała się jak najlepiej. Jest otwarty na dialog i wszelkie inicjatywy, których konsekwencją będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Buskiego. Liczy również na pomoc i wsparcie ze strony samorządów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Rady
i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju gratulując, złożyli Panu Komendantowi życzenia sukcesów
w pracy zawodowej, zapewniając również o przychylności i współpracy.

 

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. W odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka
w sprawie realizacji zadania dotyczącego budowy przepustu w pasie drogi powiatowej Szczaworyż - Kików - Zborów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapewnili o realizacji w/w zadania w roku przyszłym.

 

Ad. 2. 1. Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie dotyczącej zlecania opracowywania dokumentacji projektowej pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju zamiast Firmom Zewnętrznym wzorem innych jednostek PZD, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformowali, iż po dokonaniu wnikliwej analizy podjęto taką decyzję biorąc pod uwagę zdecydowanie korzystniejsze warunki finansowe jak również kwestie związane z nadzorem inwestorskim.

 

Ad. 2.2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zdecydowanie zaprzeczył informacji
o wydzierżawieniu czy też likwidacji Stacji Dializ. Owszem rozważano różne warianty
i podejmowane były rozmowy z firmami specjalizującymi się w dializach, celem szukania oszczędności w związku z obniżeniem wartości procedur a także biorąc pod uwagę, iż kontrakt na 2017 rok dla Stacji Dializ będzie niższy o 250 tys zł. Jednak, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wiążących decyzji.

Odnosząc się do uwagi Radnego co do wydzierżawiania kolejnych powierzchni ZOZ Podmiotom Zewnętrznym jak np. Bloku Endoprotez, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podkreślił, iż jest to jak najbardziej racjonalne działanie i gospodarowanie zasobami technicznymi i personelem medycznym również dla dobra pacjentów. Dzierżawa ta na tzw. zabiegi okazyjne nie koliduje z działalnością szpitala. Wszystkie godziny tzw przestoju wykorzystywane są przez Podmioty Zewnętrzne na świadczenia, na które szpital nie dostałby kontraktu. Ponadto, dzierżawa to dodatkowy dochód dla Szpitala.

 

2.3. Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego dotyczące funkcjonowania nowo otwartej Poradni Onkologicznej, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż Poradnia ta działająca od 2-ch miesięcy przyjęła 45 pacjentów z czego kilku jest już po chemio i radioterapii. Jest bardzo duże zainteresowanie działalnością Poradni. Ponadto Dyrektor poinformował, iż w dniu 7 grudnia br. odbędzie się spotkanie poświęcone działalności i rozwojowi Poradni Onkologicznej działającej przy ZOZ w Busku - Zdroju.

 

2.4. W odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie utrzymania 200 łóżek szpitalnych, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak wyjaśnił, iż Szpital w Busku - Zdroju posiada ok. 350 łóżek. Na dzień dzisiejszy ograniczanie
i redukowanie liczby łóżek oznacza zmniejszenie możliwości hospitalizacji w Szpitalu a to z kolei w konsekwencji przełożyłoby się na mniejszy kontrakt czy ryczałt dla Szpitala.

 

Ad. 3. 1. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie dotyczącej budowy nowego budynku kształcenia zawodowego ZSTiO w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż przedsięwzięcie nosi nazwę: „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni dla ZSTiO, dobudowa do hali sportowej siłowni, przebudowa posadzki sportowej, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego”. Zaprojektowano nowy 3 – kondygnacyjny budynek kształcenia zawodowego dla ZSTIO z pełnym wyposażeniem
w instalacje wewnętrzne, dwie windy oraz zagospodarowaniem wokół budynku. Zaplanowano zakup wyposażenia i oprogramowania na potrzeby dydaktyczne ZSTiO. (1) nowy budynek zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi o konstrukcji żelbetowej, dostępny dla obojga płci i osób niepełnosprawnych . Zaprojektowano także przy projektowanym budynku ZSTiO nowe boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni. Budynek zlokalizowany zostanie w obrębie warsztatów szkolnych i PMOS. Nowy budynek zostanie połączony
z warsztatami i PMOS łącznikami. Do PMOS w celu zwiększenia bazy sportowej na potrzeby
2 szkół projektowana jest dobudowa siłowni z wyposażeniem, wymiana posadzki sportowej, (istniejąca posadzka nie odpowiada warunkom sprężystości}. W warsztatach ZSTI projektowany jest remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, ścian, podłóg, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego do nauki zawodu.

Wartość projektu: 15 250 116,30 zł. Wnioskowane dofinansowanie UE w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego do 75% - 11 353 512,29 zł. Środki powiatu buskiego - 3 896 604,09 zł. Powiat będzie czynił starania o pozyskanie środków również m.in. z PFRON. czy też Ministerstwa Oświaty. Zakładany termin realizacji lipiec 2017 – 30 grudzień 2018 roku. Powiat posiada kompletną dokumentację. W/w projekt znajduje się do wglądu Zainteresowanych w Wydziale IP Starostwa Powiatowego.

Odpowiadając na zapytanie Radnego w sprawie dotyczącej działek przy Warsztatach Szkolnych
i PMOS w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż proces uwłaszczenia został zakończony. Powiat Buski jest właścicielem gruntu. Podjęte zostały działania dotyczące podziału działki. Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Rada Powiatu będzie decydowała
o ewentualnej sprzedaży, po wcześniejszym uwzględnieniu obowiązku poinformowania właścicieli lub spadkobierców gruntu.

 

Ad. 3. 2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie zamontowania bariery ochronnej na łuku drogi w m. Łagiewniki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż zgodnie z podpisaną umową w terminie do 20 grudnia 2016 roku bariera zostanie zamontowana.

 

Ad. 3.4. i Ad. 4.3. W odpowiedzi na zapytanie Radnych: Piotra Wąsowicza i Jarosława Jaworskiego dotyczącego zainteresowania i ilości pacjentów Przychodni POZ działającej przy ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak ponownie dziękując za pomoc w redystrybucji deklaracji o przystąpieniu do Przychodni POZ poinformował, iż zostało złożonych już około 600 deklaracji. Działalność Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest dopełnieniem kompleksowej opieki medycznej dla pacjentów, mieszczącej się
w jednym budynku - od lekarza pierwszego kontaktu, poprzez poradnie specjalistyczne, kończąc na hospitalizacji stacjonarnej.

 

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza dotyczące licznych kompleksowych kontroli przeprowadzonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w roku 2016 odbyło się 15 takich kontroli. Instytucjami, które kontrolowały ZOZ były m. in: Inspektor Sanitarny, Inspektor Farmaceutyczny, ZUS, Inspektor Ochrony Środowiska, NFZ, Wojewoda Świętokrzyski, Konsultant d/s Geriatrii, Państwowa Inspekcja Pracy, Starostwo Powiatowe. W/w kontrole, co również podkreślił Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak były bardzo szczegółowe i wypadły dobrze.

 

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie przebiegu modernizacji
i przebudowy Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż w górnej części Oddziału remont dobiega już końca, trwają tam prace porządkowe. Firma remontowa w niedługim czasie rozpocznie remont
w części dolnej. Dyrektor ZOZ poinformował, iż do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, której remont też już dobiega końca udało się pozyskać do pracy od dnia 1 stycznia 2017 roku
1 lekarza pulmonologa. W sumie od miesiąca lutego 2016 roku udało się zatrudnić w ZOZ w Busku - Zdroju 9 nowych lekarzy.

 

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż po 15 grudnia 2016 roku planowane jest uruchomienie w ZOZ w Busku - Zdroju Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

 

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż pomieszczenia po byłej Poradni Chirurgicznej zagospodarowane będą na poczekalnię dla pacjentów jak również utworzenie gabinetu do przyjęć dzieci.

 

Ad. 4. 1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie dotyczącej rozważenia możliwości ustawienia lustra drogowego w m. Chotel Czerwony (jadąc od drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną na wysokości pierwszych zabudowań), Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 4. 2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego, w sprawie budowy chodników na terenie Gminy Wiślica w m. Koniecmosty i w m. Jurków, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapewnił, iż Wykonawca tej inwestycji winien wykonać zadanie zgodnie z zawartą umową. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości będą podejmowane działania w celu wyegzekwowania warunków umowy.

 

Ad. 4. 4. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jarosława Jaworskiego dotyczące spełnienia przez Szpital w Busku - Zdroju kryteriów w związku z zapowiadanymi w mediach zmianami dotyczącymi kontraktowania (ryczałtów) świadczeń medycznych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane szczegółowe zasady w tym zakresie.

 

Ad. 5. Odpowiadając na wniosek Radnego Jerzego Kordosa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika przy parkingu górnym przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż podejmował, już w tym temacie wstępne rozmowy. W roku przyszłym, jedna z firm budowlanych zadeklarowała wykonanie takiego chodnika w ramach darowizny. Ponadto Dyrektor ZOZ poinformował, iż parking górny będzie służył tylko dla pacjentów, natomiast dla pracowników szpitala będą zapewnione miejsca postojowe na placu wewnętrznym.

 

Ad. 6. 1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej zamontowania progów zwalniających w m. Zbrodzice, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 6. 2. Do sprawdzenia i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej wyrównania zagłębień na drodze - przy wyjeździe na ul. Objazdową - przy studzienkach kanalizacyjnych, gdzie po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż interpelacja Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka w sprawie interwencji w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie ujęcia i zabezpieczenia w planie na rok 2017 lub lata następne środków finansowych na remont drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów - Staszów - Stopnica na odcinku Stopnica - Grzybów, zostanie przekazana zgodnie z właściwością do ŚZDW w Kielcach.

 

Ad. 8 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Kamila Kasperczyka oraz Radnego Jerzego Kordosa w sprawie dotyczącej wykonania robót odwodnieniowych - konserwacja z podczyszczeniem dna rowu - przy drodze powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi w m. Czyżów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 9 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Kamila Kasperczyka oraz Radnego Jerzego Kordosa w sprawie dotyczącej wykonania robót odwodnieniowych - konserwacja z podczyszczeniem dna rowu - przy drodze powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica na odcinku Szczytniki – Stopnica, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 11

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ponownie wyraził swoje niezadowolenie
z działalności lekarzy ŚCO w Kielcach.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się z apelem
o nie doprowadzanie do niepotrzebnych nieporozumień. Funkcjonowanie w Busku - Zdroju dwóch Poradni Onkologicznych będzie wpływać na większą dostępność i lepszą jakość świadczonych w tym zakresie. usług. Czas pokaże, która Poradnia cieszyć się będzie większym zainteresowaniem pacjentów.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował Radnych o wysokościach środków finansowych i zakresie wykonanych inwestycji drogowych w 2016 roku. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Radnym w stosownych publikatorach.

Radny Roman Duda poinformował Radnych o otrzymanej od Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój pozytywnej odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie wykonania oświetlenia przy parkingu obok Starostwa Powiatowego.

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.45 zamknął XXIII Sesję Rady w Busku - Zdroju.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-12-13
Data publikacji:2016-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1636