Protokół Nr 103/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2016

Protokół Nr 103/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2016 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.103.2016

 

Protokół Nr 103/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 2 grudnia 2016 roku

 

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
Mariola Kornicka – Inspektor w Wydziale EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków finansowych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o skrócenie odcinka drogi powiatowej przeznaczonego do remontu w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki – Falki – Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 1+150 i od km 2+000 do km 2+280, długości 1430 m (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 7. Stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2017 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2017 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni użytkowej znajdującej się w Budynku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. GKN).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia dotacji na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja              i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2016 rok (Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 13. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 14. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
 15. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń w ramach funkcjonującej I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie kształci się młodzież w zawodzie elektromechanik (Nacz. Wydz. EK).
 17. Informacja dotycząca zdarzenia, które miało miejsce podczas zajęć wychowania fizycznego w jednej ze szkół na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. EK).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).

 

Po Sesji:

 

 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 730 otworzył 103 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 102/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie przesunięcia środków finansowych pierwotnie zabezpieczonych na głowicę do czyszczenia rowów i przeznaczenie ich na zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do kserowania, skanowania i drukowania o wartości 19 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyrektor poinformował, że środki na zakup w/w głowicy nie zostały wykorzystane w związku z brakiem ofert na przedmiotowe zamówienie.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie skrócenia odcinka drogi powiatowej przeznaczonego do remontu w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki – Falki – Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km 1+150 i od km 2+000 do km 2+280, długości 1430 m – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że nie ma możliwości prawnych w terminie do zakończenia robót tj. do dnia 08.12.2016r. wyegzekwowania opuszczenia przez właścicieli działek przyległych do w/w odcinka drogi na długości 130 m, likwidacji istniejących ogrodzeń trwałych i zwrotu gruntów rolnych przyległych do pasa drogowego. W związku z powyższym, aby zakończyć zadanie jest potrzeba wykonania remontu na odcinku 130 m w ramach środków bieżących. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju, zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków na w/w cel w kwocie 46 856,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju, aby po fizycznym wykonaniu drogi zgodnie z kodeksem cywilnym naliczył opłatę za korzystanie  z pasa drogowego właścicielom działek przyległych do w/w odcinka drogi na dziesięć lat do tyłu razy opłatę karną.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, odnosząc się do uwag zgłaszanych przez Radnych, w związku ze zbyt wysokimi kosztami przygotowania dokumentacji przez pracowników PZD w Busku – Zdroju, przedstawił Członkom Zarządu zestawienie jak kształtują się koszty wykonania dokumentacji przez firmy zewnętrzne, zebrane z gminy Busko – Zdrój oraz z powiatów ościennych. 

Gmina Busko - Zdrój:

 • 48 metrów drogi koszt wykonania dokumentacji 49 000 zł;
 • 130 m – 26 000 zł;
 • 300 m – 18 450 zł.

Powiat pińczowski: opracowanie dokumentacji bez organizacji ruchu i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) od 6 000 do 10 000 zł za km w zależności od drogi. Powiat staszowski: bez organizacji ruchu i decyzji środowiskowej 11 000 zł za km. Powiat kielecki: bez organizacji ruchu i KIP od 8 000 do 10 000 zł za km.

Porównując powyższe zestawienie do kosztów jakie poniósł Powiat buski, gdzie dokumentacja została wykonana wraz z projektem organizacji ruchu i Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, koszty były o ponad 50% niższe.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił stanowisko w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju stoi na stanowisku, iż zalecenia pokontrolne winny być w pełni i niezwłocznie realizowane, a Dyrektor placówki winien przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych punktów zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odnosząc się do stanowiska PCPR, w kwestii realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych stwierdził, iż decyzja jaką podjął Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu odnośnie pozostawienia monitoringu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach zostaje podtrzymana.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił uwagę, na to w jaki sposób Dyrektor ma zrealizować zalecenie pokontrolne dotyczące wychowawcy pracującego w Placówce. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że jeżeli służby Wojewody nie podały, który to z pracowników, a prokuratura nie postawi konkretnej osobie zarzutów, to Dyrektor nie jest w stanie zrealizować takiego zalecenia. Dyrektor Placówki ma wykonać te zalecenia pokontrolne, które odnoszą się do ewidentnych zaniedbań, złamania lub przekroczenia przepisów prawa. Tam, gdzie zalecenia są nieprzejrzyste oraz nie dają możliwości bezpośrednio postawienia komukolwiek zarzutów, Dyrektor musi odpowiedzieć w sposób jasny i czytelny, że nie jest w stanie takiego zalecenia zrealizować.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformował Członków Zarządu o złożonym przez siebie do Starosty piśmie odnośnie zdjęcia nadzoru z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nad Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Winiarach.

Przewodniczący Zarządu przekazał pozostałym Członkom Zarządu, że w dniu wczorajszym otrzymał pismo od Rzecznika Praw Dziecka, w którym Rzecznik prosi o poinformowanie  o sytuacji w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2017 roku.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, iż na zaproszenia skierowane do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej zgłosiło się dwóch przedstawicieli. Naczelnik Wydziału SOZ zaproponował, aby w skład Komisji weszli:

1)     Stanisław Klimczak – Przewodniczący

2)     Robert Gwóźdź

3)     Andrzej Smulczyński

4)     Aneta Chwalik

5)     Bożena Król

6)     Tomasz Łukawski

7)     Sławomir Dalach

8)     Aneta Piasecka

Powyższe kandydatury zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Wobec powyższego, przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 548/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2017 roku.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, iż na zaproszenia skierowane do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej zgłosiło się dwóch przedstawicieli. Naczelnik Wydziału SOZ zaproponował, aby w skład Komisji weszli:

1)     Stanisław Klimczak – Przewodniczący

2)     Robert Gwóźdź

3)     Andrzej Smulczyński

4)     Aneta Chwalik

5)     Bożena Król

6)     Tomasz Łukawski

7)     Sławomir Dalach

8)     Aneta Piasecka

Powyższe kandydatury zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Wobec powyższego, przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 549/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, iż zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju odnośnie zgody na oddanie w najem na okres do lat 3 powierzchni użytkowej 119,90 m2 (Blok Operacyjny „Endoprotez” – 92,48 m2 oraz sala łóżkowa – 27,42 m2) wraz z wyposażeniem został przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak podał, iż minimalna stawka godzinowa za wynajem powierzchni Bloku Operacyjnego „Endoprotez” wraz z wyposażeniem została ustalona na poziomie 500 zł netto plus należny podatek VAT, natomiast minimalna stawka dzienna za wynajem powierzchni Sali Łóżkowej wraz z wyposażeniem została ustalona w wysokości 150 zł netto plus należny podatek VAT. W powyższej kalkulacji uwzględniono amortyzację.

Ponadto, Dyrektor ZOZ, wyjaśnił, iż przedmiotowy najem nie zakłóci pracy Szpitala. Zabiegi wykonywane przez Najemcę nie będą tożsame z działalnością Szpitala, przez co nie będą stanowiły konkurencji oraz będą wykonywane poza harmonogramem ZOZ.

Dyrektor dodał, że tego typu działanie jest dodatkowym poszukiwaniem dochodu dla Szpitala i bezpośrednio przekłada się na ograniczenie tzw. kosztów gotowości do pracy Bloku.

Dyrektor ZOZ odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Krzysztofa Gajka, poinformował, że do tej pory do Poradni Opieki Zdrowotnej zapisało się około 600 pacjentów.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił się do Dyrektora ZOZ z pytaniem czy jest sporządzona analiza finansowa dotycząca SOR-u i czy wynika z niej, że oddział się zbilansuje?

Odpowiadając, Dyrektor ZOZ potwierdził, że jest opracowana analiza finansowa. Precyzując, Dyrektor objaśnił, że średnio na dobę do Szpitala przybywa 80-100 osób, z tego część kierowana jest na oddziały, część przyjmowana ambulatoryjnie. SOR, który powstanie będzie dla pacjentów z powiatu pińczowskiego, kazimierskiego i częściowo dla powiatu kieleckiego. W związku z tym, jeżeli Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmie większą liczbę pacjentów i znaczna ich część trafi na oddziały, to w efekcie bezpośrednio przełoży się, że zostaną wyrobione procedury z innych oddziałów.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 550/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni użytkowej znajdującej się w Budynku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zwiększenia dotacji na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że wnioskuje o przesunięcie środków finansowych, które pozostały  z rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Buski na inne zadania i inwestycje.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2016 rok –w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad. 16

Inspektor Wydziału EK Mariola Kornicka przedstawiła wniosek uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń w ramach funkcjonującej I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie kształci się młodzież w zawodzie elektromechanik – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Inspektor Wydziału EK Mariola Kornicka poinformowała, iż obecnie klasa o kierunku elektromechanik liczy 11 uczniów, w tym 5 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Ponadto poinformowała, iż kierunek mechanik – monter maszyn i urządzeń nie był planowany przez Dyrektora Ośrodka w arkuszu organizacji, który został przedstawiony na Zarządzie Powiatu w miesiącu kwietniu br. oraz nie był prowadzony nabór na ten kierunek. Również w aneksie wrześniowym Dyrektor nie wnioskowała o utworzenie w/w kierunku. Uczniowie, którzy wnioskują o utworzenie nowego kierunku złożyli deklaracje kształcenia   w zawodzie elektromechanik, a dopiero w trakcie roku szkolnego deklarowali chęć podjęcia kształcenia na kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował pozostałych Członków Zarządu, że zgodnie z przepisami w sprawie ramowych statutów w szkole zasadniczej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową liczba uczniów wynosi od 8 do 12. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występuje niepełnosprawność sprzężona liczbę uczniów można obniżyć o 2, tj. do 6 osób, a na obecną chwilę chętnych jest 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na utworzenie klasy z liczbą uczniów niższą niż określoną w przepisach. Argumentując, Przewodniczący Zarządu wskazał, że jest już miesiąc grudzień, a uczniowie będą musieli nadrobić wymagany materiał. Co więcej, uczniowie wnioskują o utworzenie nowego kierunku ze względu na zajęcia praktyczne z zakresu spawania metodą Mag/Mig/Tig, a tego typu kursy można zorganizować uczniom np. w ramach projektów unijnych, gdzie takie kursy były już realizowane w Ośrodku. Przewodniczący przedstawił również analizę kosztów związaną z utworzeniem kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Inspektor Wydziału EK Mariola Kornicka przedstawiła informację dotyczącą zdarzenia, które miało miejsce podczas zajęć wychowania fizycznego w jednej ze szkół na terenie Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował pozostałych Członków Zarządu Powiatu, że podczas zdarzenia dopełniono wszystkich procedur wynikających z przepisów. Zawiadomienie o wypadku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego, odbyło się spotkanie Naczelnika Wydziału EK z dyrektorami. Spotkanie dotyczyło zagospodarowania sal gimnastycznych oraz ustalono kilka zmian zwiększających możliwości korzystania z hali PMOS przez uczniów, a dyrektorzy I LO i ZSP1 ustalili warunki korzystania z nowo wybudowanych obiektów sportowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 18

Inspektor Wydziału EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu     w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 551/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Inspektor Wydziału EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu     w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 552/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju na rok szkolny 2016/2017 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

O godz. 9 40 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

O godz. 1250 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 20 porządku obrad.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 553/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 22

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1300 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:
Wioleta Waga

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2016-12-20
Data publikacji:2016-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:2148